Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5165. Odlok o javnem glasilu Občine Ribnice, stran 14035.

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06), 7. in 8. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 25. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Ribnice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Ribnice (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je »Rešeto«, Javno glasilo Občine Ribnica.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Ribnica.
Sedež izdajatelja glasila je: Gorenjska cesta 3, Ribnica.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno.
Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Ribnica brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Ribnica.
Glasilo lahko proti plačilu prejmejo tudi druge zainteresirane pravne in fizične osebe izven Občine Ribnica. Cena izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno glasila in stroški distribucije. Občinska uprava enkrat letno pripravlja izračun cene ter oblikuje višino letne oziroma polletne naročnine, ki jo sprejme programski svet.
Določitev števila izvodov glasila, namenjenega promociji, je pristojnost župana.
5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora in programskega sveta.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA
6. člen
Glasilo obvešča občane in občanke o življenju in delu v lokalni skupnosti, predvsem pa o delu organov Občine Ribnica, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Ribnica, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in programskega sveta ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. PROGRAMSKI SVET
7. člen
Programski svet šteje osem članov.
Sedem članov programskega sveta je zastopanih po predstavnikih gospodarstva, sociale, kulture, šolstva, športa in ostalih predstavnikov družbenopolitičnega življenja, ki imajo pravico predlagati stranke in liste v sorazmerju z zastopanostjo v občinskem svetu, in sicer na način, da bo imela vsaka od njih pravico do imenovanja najmanj enega člana programskega sveta.
Enega člana programskega sveta imenuje župan neposredno izmed zaposlenih v občinski upravi ali občinskih javnih zavodih. Člani programskega sveta so imenovani za čas trajanja mandata občinskega sveta.
Programski svet izmed svojih članov imenuje in razrešuje predsednika.
8. člen
Programski svet sprejema programsko zasnovo glasila po predhodnem mnenju odgovornega urednika. Programski svet je s programsko zasnovo dolžan seznaniti občinski svet na prvi naslednji seji občinskega sveta. Člani programskega sveta so pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Programski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik programskega sveta. Programski svet mora o svojem delu najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
9. člen
Naloge programskega sveta so:
– sprejema programsko zasnovo glasila,
– nadzira uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnava pobude, mnenja, predloge in pritožbe, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
– predlaga imenovanje in razrešitev odgovornega urednika in članov uredniškega odbora,
– sprejema finančni načrt ter obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– sprejema cenike (oglaševanj, prodaje glasila, priložnostnih oglaševanj v času volitev ipd.),
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja glasila in razširjanja glasila ter svoje predloge posreduje v odločanje občinskemu svetu,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
Programski svet lahko po potrebi imenuje tudi urednike posameznih programskih področjih glasila (politika, gospodarstvo, kultura, šport …). Uredniki posameznih področij so člani uredništva, ki ga vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor in odgovorni urednik
10. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana, ki jih imenuje in razrešuje župan na predlog programskega sveta. Eden izmed članov uredniškega odbora je imenovan iz vrst zaposlenih v občinski upravi.
Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje zapisane v Zakonu o medijih.
Člani uredniškega odbora so imenovani za obdobje 4 let in so po preteku mandata lahko neomejenokrat ponovno imenovani.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandatne dobe:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne spoštujejo določb veljavne zakonodaje ali tega odloka in novinarskih etičnih kodeksov,
– če delujejo v nasprotju s programsko zasnovo glasila.
11. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– daje mnenje na programsko zasnovo glasila,
– določa uredniško politiko,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– zagotavlja in vodi dopisniško mrežo izmed članov občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka in člane programskega sveta.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
12. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva Občine Ribnica,
– sredstva od oglaševalskih sporočil,
– druga sredstva.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
13. člen
Sredstva iz 12. člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Razporeditev sredstev po posameznih postavkah so sestavni del letnega finančnega načrta. Porabo sredstev odreja odgovorni urednik, potrjuje pa programski svet.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
14. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so objave in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Za oglase se po tem odloku štejejo:
– brezplačne objave v zvezi z izvajanem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, ki jih v javnem interesu organizirajo različni posamezniki in organizacije s sedežem oziroma bivališčem v Občini Ribnica,
– plačljive objave (reklame, osmrtnice, čestitke ipd. …).
Obliko in predvidena mesta oglaševanja v glasilu določi programski svet.
15. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z glasilom se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem sprejetja tega odloka preneha funkcija vsem dosedanjim članov programskega sveta in uredniškega odbora.
Novi člani programskega sveta, uredniškega odbora in odgovorni urednik se imenujejo najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka.
Ne glede na prvi odstavek tega člena so dolžni stari člani programskega in uredniškega odbora opravljati vse naloge do izvolitve novih članov.
Ta določba se smiselno uporablja tudi ob vsakokratnem prenehanju mandata članov programskega sveta in uredniškega odbora.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi občinskega glasila Rešeto, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/97, 44/98 in 22/02.
Št. 007-4/2007
Ribnica, dne 5. novembra 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti