Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5162. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodovodna, stran 14028.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. oktobra 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodovodna
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Priprava OPPN za Vodovodno cesto je utemeljena s potrebo po ustrezni prometni ureditvi obsežnega vzhodnega poslovnega območja mesta Nova Gorica, načrtovanega v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 18/2003, in Uradni list RS, št. 88/04).
Vodovodna cesta bo odprla možnosti za celovito ureditev in razvoj vzhodnega predela mestnega prostora, ki je v procesu temeljite programske in organizacijske preobrazbe. Vodovodna cesta bo pomenila tudi pomemben element dograjevanja sekundarnega mestnega cestnega omrežja, saj bo v veliki meri pripomogla k razbremenjevanju prometnih tokov na primarni vzhodni mestni vpadnici.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 26. januarja 2006 že sprejel programsko zasnovo za Vodovodno cesto in Program priprave za lokacijski načrt Vodovodna, vendar se, v luči novega Zakona o prostorskem načrtovanju in ob upoštevanju dinamičnega razvojnega dogajanja na območju, izkazuje, da je smotrno na novo določiti ureditveno območje in pristopiti k izdelavi OPPN.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN bo poleg trase Vodovodne ceste zajelo še vplivno območje, ki ga cesta napaja, saj je potrebno zlasti prometno urediti tudi ves prostor med Vodovodno cesto in kromberško vpadnico. Območje tako na severnem robu vključuje telo Kromberške ceste, na zahodu telo Ulice 25. junija, na jugovzhodu pa telo Vodovodne ceste.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah. OPPN se bo tudi opiral na vse strokovne podlage, ki so bile doslej izdelane za potrebe snovanja prometne mreže na območju poslovne cone v Kromberku.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+------------------------------------+-------------------------+
|priprava osnutka načrta       |90 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o |40 dni          |
|potrebnosti CPVO          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|dopolnjen osnutek načrta      |60 dni (s CPVO 120 dni) |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna razgrnitev in obravnava    |40 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|priprava predloga načrta      |60 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o |40 dni (s CPVO 60 dni)  |
|sprejemljivosti vplivov na okolje  |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v |30 dni          |
|sprejem z odlokom          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2006
Nova Gorica, dne 23. oktobra 2007
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti