Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5161. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ronket, stran 14028.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. oktobra 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ronket
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Predel mesta med Vojkovo cesto, Kromberško cesto, Ulico 25. junija in Vodovodno potjo je izjemno heterogen, pester in konfuzen, tako v programskem pogledu, kakor tudi v funkcionalnem, strukturnem in organizacijskem. Parcialno urejanje posegov v prostor je, ob odsotnosti celovitega in sistemskega premisleka, privedlo do stanja, ko so se prostorski konflikti namnožili do komaj še znosne mere. Območju se po začetni programski transformaciji in intenzifikaciji (robni iztek glavne vzhodne prometne vpadne ceste, prezidava objektov dijaških domov v stanovanjske bloke, nameravana blokovna gradnja na nekdanjem igrišču) obetajo še novi pritiski (prezidava opuščene tovarne, pozidava še prostih površin v severnem kotu, pozidava sproščenih površin vzdolž nove Vodovodne ceste na južnem robu, ojačitev prometnih tokov na Ulici 25. junija, morebitna prezidava območja Komunale …). Pasovi obstoječe individualne stanovanjske pozidave so ob takšnem razvoju pod vse večjim pritiskom novih prostorskih obremenitev in novih prometnih tokov. Prišlo je do trenutka, ko je na območje nujno potrebno poseči s sistemskimi urejevalnimi ukrepi, ki bodo pripomogli k sanaciji razmer, koordinaciji posegov in uravnovešenju prostorskih odnosov. Zato je za območje utemeljeno in primerno pripraviti OPPN.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN na severnem robu vključuje telo Kromberške ceste, na vzhodu telo Ulice 25. junija, na jugu telo Vodovodne ceste in na zahodu telo Vojkove ceste.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava osnutka načrta         |90 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP    |40 dni        |
|o potrebnosti CPVO           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|dopolnjen osnutek načrta        |60 dni (s CPVO 120  |
|                    |dni)         |
+----------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev in obravnava      |40 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava predloga načrta        |60 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP    |40 dni (s CPVO 60  |
|o sprejemljivosti vplivov na okolje   |dni)         |
+----------------------------------------+---------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu    |30 dni        |
|v sprejem z odlokom           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 350-48/2007
Nova Gorica, dne 23. oktobra 2007
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost