Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 14026.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradno prečiščeno besedilo; ZGO – 1-UPB1; Uradni list RS, št. 102/04), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
1. člen
5. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97, 2/99, Uradne objave, št. 19/99, 24/00, 1/02, 4/03, in Uradni list RS, št. 133/03, 88/04, 134/04, 93/05, 114/05, 2/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do oprostitve plačevanja nadomestila zavezanci uveljavljajo z zahtevkom na občinsko upravo.
O oprostitvi plačevanja nadomestila odloča občinska uprava Mestne občine Nova Gorica po upravnem postopku.«
2. člen
6.a člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo na območjih, ki jih določa ta odlok.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katerakoli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli določene kot gradbene parcele. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del takšne zemljiške parcele pa se šteje kot nezazidano stavbno zemljišče.«
3. člen
7.a člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Župan mestne občine imenuje komisijo, ki je dolžna v roku 1 leta vzpostaviti evidenco nenaseljenih in razpadajočih stanovanjskih in poslovnih objektov in predlagati mestnemu svetu ukrepe ali spremembo tega odloka.
4. člen
Za 8. členom VI. poglavja odloka se doda podnaslov, ki se glasi:
»A: Višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča«
5. člen
V prvem stavku 9. člena odloka se črtata besedi »oziroma zemljišča.«
6. člen
V 10. členu odloka se črta zadnja vrstica, ki se glasi:
»C. Nezazidana stavbna zemljišča 40 30 20 15 10«
7. člen
Za 11. členom odloka se doda podnaslov, ki se glasi:
»B: Višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča«
8. člen
Za podnaslovom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Stopnja obremenitve je odvisna od cone, v kateri se nezazidano stavbno zemljišče nahaja.«
9. člen
Za 11.a členom odloka se doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»Cone iz člena 11.a obsegajo območja naslednjih naselij:
I. cona
obsega območje naselja Nova Gorica
II. cona
obsega območja naselij Ajševica, Kromberk, Loke, Pristava, Rožna dolina, Solkan, Stara Gora
III. cona
obsega območja naselij Branik, Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Gradišče nad Prvačino, Osek, Ozeljan, Potok pri Dornberku, Prvačina, Saksid, Steske, Šempas, Šmihel, Vitovlje, Tabor, Zalošče
IV. cona
obsega območja naselij Grgar, Lokve, Nemci, Podgozd, Ravnica, Sveta Gora, Trnovo, Voglarji, Preserje, Spodnja Branica, Čepovan
V. cona
obsega območja naselij Banjšice, Bate, Grgarske ravne, Lazna, Lokovec, Šmaver, Dragovica.«
10. člen
Za 11.b členom odloka se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
»Posamezne cone iz 11.b člena so obremenjene z naslednjim številom točk:
I. cona 60 točk,
II. cona 48 točk,
III. cona 36 točk,
IV. cona 18 točk,
V. cona 0 točk.«
11. člen
Za 11.c členom odloka se doda nov 11.d člen, ki se glasi:
»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uvede postopoma, in sicer tako, da se v letu 2008 pri odmeri nadomestila za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča upošteva 25% števila točk iz 11.c člena odloka, v letu 2009 50% števila točk, v letu 2010 75% števila točk ter v letu 2011 in naprej celotno število točk iz 11.c člena odloka«.
12. člen
V 12. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 znaša 0,004108 €«.
13. člen
V 13., 14. in 16. členu odloka se besedilo »služba za urejanje stavnih zemljišč« nadomesti z besedilom »občinska uprava« v ustreznih sklonih.
V 13. členu se v prvem stavku besedilo »pri Mestni občini Nova Gorica« črta.
14. člen
V 18. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zbrana sredstva se namenijo za gradnjo neprofitnih stanovanj in nakup zemljišč.«
15. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo v znesku 210 € se kaznuje za prekršek posameznika in odgovorno osebo, če ne prijavi nastanka ali spremembe obveznosti plačevanja nadomestila oziroma je v prijavi navedla lažne podatke.
Z globo v znesku 625 € se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, v primeru storitve prekrška iz prejšnjega odstavka.«
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 422-122/2006
Nova Gorica, dne 23. oktobra 2007
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti