Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica, stran 14024.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96, 11/97, in Uradne objave, št. 09/02, 10/03) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju predšolske vzgoje javni zavod Vrtec Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).«
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se druga vrstica nadomesti z novo, ki se glasi:
»Sedež zavoda: Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica.«
V prvem odstavku se črta tretja vrstica.
V šesti alinei drugega odstavka se besedilo »Gradnikove brigade 35« nadomesti z besedilom »Cankarjeva ulica 66.«
Črta se tretji odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost vrtca, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi.
Dejavnost Druga oskrba z jedmi zajema izključno dejavnost za potrebe otrok, vključenih v vrtec, in zaposlenih v vrtcu ali po pogodbi drugemu vrtcu oziroma šoli, katere ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja, z ustrezno spremembo ustanovitvenega akta.«
4. člen
V 6. členu se beseda »vzgojnovarstveno« nadomesti z »vzgojno.«
5. člen
Besedilo 8. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«
6. člen
V tretji alinei prvega odstavka 9. člena se besedi »strokovni organi« nadomestita z besedama »strokovna organa.«
Črta se drugi odstavek.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci enot Centralni vrtec, Mojca, Najdihojca in Čriček,
– strokovni delavci enot Kurirček, Kekec in »Julke Pavletič«,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.«
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke vključene v enotah:
– Centralni vrtec, Mojca in Najdihojca,
– Kekec in Kurirček,
– »Julke Pavletič« in Čriček.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.«
8. člen
V drugem odstavku 11. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta.«
9. člen
Besedilo pete alinee 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava poročila o vzgojni problematiki«.
Črta se 15. alinea.
Doda se nova, predzadnja alinea, ki se glasi:
»– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest.«
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko kot pomoč za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna posvetovalna telesa.«
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Način evidentiranja kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev zavoda, se določi s pravili, ki jih sprejme svet zavoda.«
11. člen
Besedilo 16. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev iz tretjega odstavka 10. člena odloka, po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«
12. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 17. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.«
V drugem odstavku se število »11.« nadomesti s številom »10.«.
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu v roku 5 dni od dneva volitev.«
13. člen
Črta se 19. člen.
14. člen
Besedilo četrte in pete alinee 20. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora.«
Doda se nova predzadnja alinea, ki se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov«.
15. člen
V 21. členu se črtajo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se nadomestijo z novim četrtim, petim, šestim, sedmim, osmim, devetim, desetim in enajstim odstavkom.
»Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. o odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet javnega zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
16. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
17. člen
Besedilo petega odstavka 23. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«
18. člen
Besedilo 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Enoto javnega vrtca vodi vodja enote.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote zavoda lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega zavoda.
Vodja enote vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
19. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.«
20. člen
V 27. členu se v četrtem odstavku doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.«
Dosedanja sedma alinea postane osma.
V četrti in peti alinei se besedi »vzgojnovarstveni« oziroma »vzgojnovarstvenim« nadomesti z besedama »vzgojni« oziroma »vzgojnim«.
V zadnji alinei se za besedo »zakonom« doda besedilo »in drugimi predpisi«.
21. člen
Črtata se 28. in 29. člen.
22. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta beseda » knjižničarski«, v prvem in drugem odstavku se beseda« vzgojnovarstveno« nadomesti z besedo »vzgojno«.
Zadnji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Akt o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj zavoda, v soglasju z ustanoviteljem, po predhodnem soglasju sveta zavoda.«
23. člen
Prvi odstavek 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
24. člen
Prvi odstavek 33. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.«
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi pogodbe o upravljanju«.
25. člen
Prvi odstavek 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– plačil staršev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«
V drugem odstavku se za besedo »ustanovitelja« doda besedilo »in v skladu s predpisi,«
Zadnji odstavek se črta.
26. člen
Črta se 35. člen.
27. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
28. člen
Črta se 37. člen.
29. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Ostale splošne akte sprejema ravnatelj.«
30. člen
Črta se 39. člen.
31. člen
Črtajo se drugi do šesti odstavek 42. člena.
32. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet. Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 31. 3. 2008.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/07-06
Nova Gorica, dne 23. oktobra 2007
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost