Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5157. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Luče, stran 14021.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Luče je župan Občine Luče dne 17. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Luče
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa župan Občine Luče, začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Luče (v nadaljevanju OPN OL).
2. Priprava OPN OL je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO), ki ga je Občina Luče vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
3. Pravna podlaga za pripravo OPN OL so Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.
4. Na podlagi 104. člena ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov uporabljajo podzakonski akti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor le-ti niso z v nasprotju z ZPNačrt.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Luče)
1. Občina Luče je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO v zvezi s pripravo SPRO in PRO Občine Luče (št. 354-19-62/2004, z dne 21. 2. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud (zaključeno dne 31. 7. 2007);
– izdelava strokovne podlage za področje poselitve za območje občine Luče, št. proj. 233/06, RC Planiranje;
– izdelava strokovne podlage Krajinska zasnova Podvolovljek, št. proj. 217/06, RC Planiranje;
– izdelava razvojnega programa podeželja 2007–2013, za območje občin Solčava, Luče, Ljubno, Zavod za pospeševanje razvoja podeželja in turizma, 2006.
2. Predlog SPRO še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta (OPN OL) na podlagi določb tega zakona.
3. Skladno s 95. členom ZPNačrt-a mora občina sprejeti OPN OL najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o vsebini, obliki in načinu priprave OPN OL ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. Z OPN OL bo obravnavano celotno območje Občine Luče.
2. Nadaljnji postopek priprave prostorskih aktov bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki bo obsegal strateški in izvedbeni del.
3. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Luče (v nadaljevanju UN) in druga naselja, za katera se strokovno oceni potrebnost izvedbe urbanističnega načrta.
4. OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v standardizirani in predpisani digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)
1. Za področja, za katera bi se v postopku priprave OPN OL izkazalo, da je potrebno pridobiti strokovne podlage, pripravljavec pridobi potrebne strokovne podlage.
2. Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
3. Strokovne rešitve priprave OPN OL in UN temeljijo na usmeritvah hierarhično višjih prostorskih aktov ter ostalih strokovnih podlagah, analizah in razvojnih potrebah Občine Luče.
5. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
1. V postopku priprave SPRO je Občina Luče prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-19-62/2004, z dne 21. 2. 2005). V postopku priprave SPRO je Potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
2. Navedena odločba se upošteva tudi pri pripravi OPN OL.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
1. Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (razvoj poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (vode);
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (ohranjanje narave);
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (varstvo kulturne dediščine);
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gozdarstvo);
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (gozdarstvo lokalnega pomena);
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana (prostorski razvoj ter režimi urejanja območij in infrastrukture za potrebe obrambe);
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19A, 1000 Ljubljana (cestni promet);
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Direktorat za energijo.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN:
15. OL (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
16. Podjetje PUP Saubermacher, Koroška cesta 40B, 3320 Velenje (odstranjevanje odpadkov);
17. Ekoen d.o.o., Luče 117A, 3334 Luče (ogrevanje);
18. JP Komunala Mozirje d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330 Mozirje;
19. Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje;
20. Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze) Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze);
21. Istrabenz plini, d.o.o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana (transport in skladiščenje zemeljskega plina);
22. ELES EIektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (prenos električne energije);
23. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (prenos in distribucija električne energije);
24. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi Občinskega prostorskega načrta glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
2. Smernice nosilcev urejanja prostora še niso bile pridobljene v postopku priprave OPN OL.
3. V prvi točki tega člena navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN OL. Če se v postopku priprave OPN OL ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
4. Na podlagi izdelanega predloga OPN OL, pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen
(postopki in roki za pripravo OPN)
1. Pri določitvi postopka priprave OPN se upoštevajo določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MOP št.: 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
2. Pri pripravi OPN se upoštevajo naslednje zaključene faze dela oziroma uradna dejanja, izvedena v postopku priprave SPRO:
– Pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO,
– Izdelava strokovnih podlag.
3. Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega člena, vsebuje priprava OPN naslednje faze in roke izvedbe le-teh:
+--------------------------------------+-----------------------+
|Aktivnost               |Predvideni čas izvedbe |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Začetek – sklep o pripravi      |8 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izbor načrtovalca           |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka OPN in manjkajočih  |105 dni po izbiri   |
|strokovnih podlag           |pripravljavca OPN   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Naznanilo javne razgrnitve      |7 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev           |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Preučitev pripomb iz javne razgrnitve |14 dni po zaključku  |
|                   |javne razgrnitve    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Potrditev stališč in seznanitev    |10 dni po pripravi   |
|javnosti               |stališč do pripomb   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava predloga OPN in okoljskega  |90 dni po potrditvi  |
|poročila               |stališč do pripomb   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Potrditev predloga OPN in okoljskega |75 dni po pripravi   |
|poročila               |predloga        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sklep MOP o potrditvi predloga    |45 dni po prejemu   |
|                   |predloga        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejem OPN na občinskem svetu    |30 dni po prejemu   |
|                   |sklepa MOP       |
+--------------------------------------+-----------------------+
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Luče na podlagi sprejetega proračuna za leto 2007 in 2008.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Luče pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 007-7/2007
Luče, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti