Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5153. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, stran 14016.

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB-1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl. US in 14/07), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 s 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) na 5. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter Občine Braslovče.
2. člen
Ustanoviteljice so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,
– Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor), ki ga podpišejo župani, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo inšpektorata pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat.
Sedež inšpektorata je v Velenju, Kopališka 3.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis Medobčinski inšpektorat, na spodnjem robu pa Sa – Ša.
II. NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter medobčinsko redarstvo se opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
Zaposleni v inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga je pooblaščen medobčinski redar, za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekrških pa je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
8. člen
Naloge medobčinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja medobčinskega redarstva ter medobčinski redarji. Vodja inšpektorata je hkrati vodja medobčinskega redarstva.
Redarji v okviru in v skladu z zakonom, občinskimi odloki in občinskim programom varnosti skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic.
9. člen
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo inšpektorat izvajal za posamezno občino ustanoviteljico, opredeli v dogovoru iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
10. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
III. SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
11. člen
Sredstva za nemoteno delo inšpektorata zagotavlja Mestna občina Velenje.
Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo ostale občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Stroški dela se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
12. člen
Podrobneje se način financiranja določi z dogovorom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
13. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.
14. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
15. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
IV. PREHODNA DOLOČBA
16. člen
Občine ustanoviteljice morajo sprejeti občinski program varnosti iz 8. člena tega odloka najkasneje do 31. 12. 2008.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št. 117/03).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007
Luče, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti