Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5150. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Litija, stran 13990.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) ter 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je župan sprejel
S K L E P
o pripravi prostorskega načrta Občine Litija
1. člen
S tem sklepom župan Občine Litija določa, da se priprava Strategije prostorskega načrta (v nadaljevanju SPRO) in Prostorskega reda (v nadaljevanju PRO) Občine Litija nadaljuje in konča kot Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) Občine Litija po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
V okviru postopka oziroma dosedanjih aktivnosti v skladu s sprejetim programu priprave Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda občine, št. 352-10/2005, z dne 14. septembra 2006, so bile opravljene in zaključene naslednje faze:
– 1. prostorska konferenca,
– vloga in pridobitev odločbe o obveznosti izdelave CPVO,
– sprejem in objava programa priprave,
– obvestilo sosednjim občinam o pričetku priprave SPRO in PRO,
– pridobitev smernic in analiza smernic,
– priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za OPN.
Smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora k Strategiji prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda občine, pridobljene po Zakonu o urejanju prostora (v nadaljevanju ZURep-1), se uporabijo in štejejo kot strokovne podlage za pripravo osnutka Občinskega prostorskega načrta po ZPNačrt.
3. člen
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih aktov Občine Litija se smiselno uporabljene pri pripravi OPN Občine Litija ter se jih po potrebi dopolni in obnovi.
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Obseg in vsebina se pripravita v skladu z določili ZPNačrt.
Izbrani izdelovalec OPN Občine Litija izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPN.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi pred razgrnitvijo dopolnjenega osnutka načrta.
4. člen
Občinski prostorski načrt se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Litija.
5. člen
Nadaljnji postopek priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+-------+----------------------+------------------+------------+
|    |Aktivnosti      |Začetek      |Konec    |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|1   |Sprejem sklepa o   |oktober 2007   |      |
|    |pričetku priprave OPN |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|2   |Obvestilo ministrstvu |oktober 2007   |      |
|    |ter sosednjim občinam |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|3   |Priprava strokovnih  |oktober 2007   |november  |
|    |podlag        |         |2007    |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|4   |Priprava osnutka OPN |november 2007   |november  |
|    |           |         |2007    |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|5   |Pridobitev smernic s |december 2007   |januar 2008 |
|    |strani pristojnih   |         |      |
|    |nosilcev urejanja   |         |      |
|    |prostora       |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|6   |Priprava dopolnjenega |januar 2008    |februar 2008|
|    |osnutka OPN      |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|7   |Sprejem OPN v 1.   |marec 2008    |      |
|    |branju – občinski   |         |      |
|    |svet         |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|8   |Javna razgrnitev in  |marec 2008    |april 2008 |
|    |javna razprava    |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|9   |Dopolnitev predloga  |april 2008    |junij 2008 |
|    |OPN s stališči do   |         |      |
|    |pripomb in predlogov, |         |      |
|    |danih v času javne  |         |      |
|    |razgrnitve      |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|10   |Pridobitev mnenj k  |junij 2008    |julij 2008 |
|    |dopolnjenemu predlogu |         |      |
|    |sprememb in      |         |      |
|    |dopolnitev OPN s   |         |      |
|    |strani pristojnih   |         |      |
|    |nosilcev urejanja   |         |      |
|    |prostora       |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|11   |Odločitev ministrstva |avgust 2008    |oktober 2008|
|    |o sprejemljivosti   |         |      |
|    |vplivov izvedbe OPN  |         |      |
|    |skladno z zakonom   |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|12   |Sprejem OPN –     |november 2008   |      |
|    |občinski svet     |         |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
|13   |Objava odloka o OPN  |november 2008   |      |
+-------+----------------------+------------------+------------+
Okvirni roki so odvisni od sprejema podzakonskih aktov, potrebnih za pripravo OPN, ki izhajajo iz določb ZPNačrt. V primeru dodatnih zamikov pri objavi podzakonskih aktov se temu ustrezno časovno zamaknejo roki ostalih aktivnosti.
V nadaljnjem postopku se preveri obveznost izdelave celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
V skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa,
3. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišče za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo RS za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa.
8. Urad Vlade RS za verske skupnosti.
9. Direkcija Republike Slovenije za ceste:
– izhodišča za državne ceste.
10. ELES, Elektro Slovenija d.o.o:
– izhodišča za prenos električne energije.
11. Elektro Ljubljana okolica (nadzorništvo Litija):
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
12. Geoplin:
– izhodišča za oskrbo s plinom.
13. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
14. Zavod RS za varstvo narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
16. Zavod za gozdove RS (Brežice, Ljubljana):
– izhodišča za gozdarstvo.
17. Zavod za ribištvo Slovenije:
– izhodišča s področja ribištva.
18. Občina Litija:
– izhodišča s področja poselitve in gospodarstva,
– izhodišča s področja vzgoje in izobraževanja,
– izhodišča s področja zdravstva,
– izhodišča s področja lokalnih cest.
19. Javno podjetje KSP Litija d.o.o.:
– izhodišča s področja vodovoda in kanalizacije.
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost se kot nosilca urejanja prostora v postopek lahko vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe ter druge organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
7. člen
Izdelavo Občinskega prostorskega načrta financira Občina Litija.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter stopi v veljavo z dnem objave.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 352-10/2005
Litija, dne 26. oktobra 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti