Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5149. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija, stran 13989.

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 11. seji dne 25. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodeljevanje proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija.
2. člen
Namen ukrepa je zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti nosilcev dejavnosti malega gospodarstva ter prispevanje k njihovemu dolgoročnemu razvoju in sposobnosti preživetja.
3. člen
Sredstva pomoči malemu gospodarstvu se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Litija za tekoče leto.
4. člen
Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencioniranih storitev.
5. člen
Pomoč lahko krije do 90% bruto upravičenih stroškov, upravičencem do pomoči pa predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se upravičencem dodeljujejo po pravilu »de minimis«. Skupna pomoč, dodeljena kateremukoli nosilcu dejavnosti, ne sme presegati 100.000,00 EUR bruto v sektorju transporta oziroma 200.000 EUR bruto v drugih gospodarskih dejavnostih v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
6. člen
Upravičenci do pomoči so lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju Občine Litija. Malo podjetje je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 9.597.729,93 EUR.
Do pomoči niso upravičeni tisti, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Litija.
7. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se bodo upravičencem pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopku, določenimi v veljavnih predpisih.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za isti namen niso prejeli lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov oziroma če so, koliko sredstev so iz teh virov že pridobili.
O dodelitvi pomoči upravičencem po tem pravilniku odloča župan občine na predlog komisije. Zoper odločitev župana lahko upravičenec sproži upravni spor. Medsebojne pravice in obveznosti med občino in upravičencem pomoči se uredijo s pogodbo.
8. člen
Sredstva po tem pravilniku se namenijo sofinanciranju izobraževanj na dodiplomskih in podiplomskih programih na slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, sofinanciranju tečajev tujih jezikov in sofinanciranju izobraževanj za pridobitev mojstrskega izpita.
9. člen
Upravičeni stroški so šolnine, stroški jezikovnih tečajev in nadomestila za opravljanje mojstrskega izpita.
10. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja komisija, ki jo imenuje župan. Člani komisije, ki bodo izvajali nadzor nad porabo sredstev po tem pravilniku, ne smejo sodelovati v komisiji, ki predlaga razdelitev sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora upravičenec sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, hkrati pa izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2007
Litija, dne 29. oktobra 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti