Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5148. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper, stran 13986.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Prostorski ureditveni pogoji v Mestni občini Koper so bili sprejeti leta 1988, dopolnjeni leta 2001 ter spremenjeni leta 2006 (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper, Uradne objave, št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga, 24/01, in Uradni list RS, št. 49/05-obvezna razlaga, 95/06, v nadaljevanju PUP).
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v letu 2006 je bil dokument v celoti prenovljen in zastavljen povsem na novo. Pri izvajanju odloka pa se je pokazalo, da posamezna določila niso opredeljena dovolj natančno oziroma da prihaja do napačnega razumevanja teh določil, zato je potrebno ta določila odloka ponovno pregledati in jih zapisati na način, ki bo omogočil sprejemljivo urbanizacijo primestnega in podeželjskega prostora ob upoštevanju lokalnih posebnosti obravnavanega prostora. Ponovno je potrebno preveriti tudi z odlokom določena območja zelenih površin ter manjših in večjih nazazidanih zemljišč in pri tem upoštevati obstoječo in načrtovano prometno in drugo komunalno infrastrukturo.
2. Območje obravnave
Določila PUP-a veljajo na območju celotne občine, natančneje na območjih, za katera niso bili izdelani drugi prostorski ureditveni pogoji ali prostorsko izvedbeni akti oziroma lokacijski načrti. Spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo na celotno območje občine, ki se urejajo na podlagi določil PUP-a.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Faza           |Nosilec     |Rok        |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Sklep o začetku priprave |UOP, Župan    |oktober 2007   |
|sprememb in dopolnitev  |         |         |
|PUPa           |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Objava sklepa v uradnem |Župan      |oktober 2007   |
|glasilu in v svetovnem  |         |         |
|spletu, MOP       |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Priprava osnutka sprememb|Načrtovalec   |45 dni      |
|in dopolnitev PUPa    |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Poziv nosilcem urejanja |UOP       |30 dni      |
|prostora za pridobitev  |         |         |
|smernic         |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Analiza smernic, izdelava|Načrtovalec   |3 mesece po    |
|morebitnih dopolnilnih  |         |pridobitvi    |
|strokovnih podlag oziroma|         |smernic      |
|CPVO in dopolnitev    |         |         |
|osnutka sprememb in   |         |         |
|dopolnitev PUPa     |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Javno naznanilo o javni |Župan, UOP    |7 dni pred    |
|razgrnitvi in javni   |         |pričetkom javne  |
|obravnavi dopolnjenega  |         |razgrnitve    |
|osnutka sprememb in   |         |         |
|dopolnitev PUP-a; objava |         |         |
|na krajevno običajen   |         |         |
|način in v svetovnem   |         |         |
|spletu          |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Javna razgrnitev in   |UOP, načrtovalec |30 dni      |
|obravnava dopolnjenega  |         |         |
|predloga PUP-a z     |         |         |
|evidentiranjem vseh   |         |         |
|pisnih pripomb      |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Prva obravnava na OS   |Občinski svet  |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Priprava stališč do   |Načrtovalec, UOP,|15 dni po     |
|pripomb in predlogov iz |župan      |zaključku javne  |
|javne razgrnitve in javne|         |obravnave     |
|obravnave        |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Objava stališč do pripomb|UOP       |         |
|na krajevno običajen   |         |         |
|način          |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega |Načrtovalec   |15 dni po     |
|predloga sprememb in   |         |potrditvi stališč |
|dopolnitev PUPa na    |         |         |
|podlagi stališč do    |         |         |
|pripomb ter predlogov  |         |         |
|javnosti         |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Pridobitev mnenj od   |UOP, načrtovalec |30 dni      |
|nosilcev urejanja    |         |         |
|prostora na dopolnjen  |         |         |
|predlog sprememb in   |         |         |
|dopolnitev PUPa     |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Priprava usklajenega   |Načrtovalec   |         |
|predloga PUPa      |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Druga obravnava in    |Župan, občinski |         |
|sprejem odloka na    |svet       |         |
|občinskem svetu     |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnem |         |         |
|listu RS         |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev PUP-a, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul. 15. maja 13;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Pripravljalec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki financira izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in drugih gradiv ter pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
7. Objava sklepa
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 3505-27/2007
Koper, dne 6. novembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt, Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al decreto sulle norme tecniche d’attuazione riferite al Comune città di Capodistria
1. Stato di cose presenti, finalità della predisposizione delle NTA
Le norme tecniche d’attuazione riferite al Comune città di Capodistria sono state approvate nel 1988, con integrazioni accolte nel 2001 e modifiche apportate nel 2006 (Decreto sulle norme tecniche d’attuazione riferite al Comune città di Capodistria, Bollettino uff. n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e G. U. della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, nel seguito NTA).
Con il decreto sulle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche d’attuazione, accolto nel 2006, ha rappresentato una sostanziale revisione dello strumento urbanistico iniziale. Nel corso di attuazione del predetto decreto, tuttavia, è stata ravvisata la necessità di definire ulteriormente alcune delle disposizioni al fine di darvi un’interpretazione corretta. Occorre quindi procedere ad un’accurata analisi di tali disposizioni, compilandole in maniera da consentire l’urbanizzazione tollerabile delle zone suburbane e rurali, nel rispetto delle peculiarità locali del territorio interessato. Si rende inoltre necessaria una verifica delle zone verdi stabilite dal decreto, come pure delle aree non edificate più o meno estese, tenendo conto delle infrastrutture a rete esistenti e di quelle progettate.
2. Zona interessata dalle NTA
Le disposizioni delle NTA si applicano nell’intero territorio comunale, in particolare nelle zone sprovviste di altri strumenti urbanistici con finalità attuative ovvero di piani di sito. Le modifiche ed integrazioni alle NTA si riferiscono all’intero territorio comunale regolato in base alle disposizioni delle NTA.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici
Ai fini di attuazione degli approfondimenti tecnici vanno utilizzati gli studi e gli approfondimenti tecnici finalizzati alla compilazione del piano regolatore comunale e di altri strumenti urbanistici affini, riguardanti il CC di Capodistria. All’occorrenza si procede all’integrazione degli approfondimenti tecnici già esistenti od alla nuova redazione dei medesimi relativamente agli elementi di rilevanza per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche d’attuazione.
4. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle NTA ovvero delle singole fasi delle stesse
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Fase          |Ente procedente  |Termine previsto |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Delibera sull’avvio   |UAT, Sindaco    |ottobre 2007   |
|della predisposizione  |          |         |
|delle modifiche ed   |          |         |
|integrazioni alle NTA  |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Pubblicazione della   |Sindaco      |ottobre 2007   |
|delibera nel bollettino |          |         |
|ufficiale e sul sito  |          |         |
|web, MAT        |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Preparazione della bozza|Pianificatore   |45 giorni    |
|delle modifiche ed   |          |         |
|integrazioni alle NTA  |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Invito degli enti    |UAT        |30 giorni    |
|preposti alla      |          |         |
|pianificazione     |          |         |
|territoriale a fornire |          |         |
|le linee guida     |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Analisi delle linee   |Pianificatore   |3 mesi      |
|guida, elaborazione di |          |successivi    |
|eventuali        |          |all’acquisizione |
|approfondimenti tecnici |          |delle linee   |
|integratici ovvero della|          |guida      |
|Valutazione integrale  |          |         |
|dell’impatto ambientale,|          |         |
|oltre all’integrazione |          |         |
|della bozza delle    |          |         |
|modifiche ed      |          |         |
|integrazioni alle NTA  |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Avviso pubblico     |Sindaco, UAT    |7 giorni     |
|sull’esposizione al   |          |precedenti    |
|pubblico e sul dibattito|          |l’esposizione al |
|pubblico della bozza  |          |pubblico     |
|integrata delle     |          |         |
|modifiche ed      |          |         |
|integrazioni alle NTA; |          |         |
|pubblicazione secondo  |          |         |
|usi locali e sul sito  |          |         |
|web           |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Esposizione al pubblico |UAT, pianificatore |30 giorni    |
|e discussione della   |          |         |
|proposta integrata delle|          |         |
|NTA con l’indicazione di|          |         |
|tutte le osservazioni  |          |         |
|scritte pervenute    |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Discussione in prima  |Consiglio comunale |         |
|lettura in CC      |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Prese di posizione nei |Pianificatore,   |15 giorni    |
|confronti delle     |UAT, Sindaco    |successivi alla |
|osservazioni scaturite |          |conclusione del |
|dall’esposizione al   |          |dibattito    |
|pubblico e dal dibattito|          |pubblico     |
|pubblico        |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Pubblicazione, secondo |UAT        |         |
|gli usi locali, delle  |          |         |
|prese di posizione nei |          |         |
|confronti delle     |          |         |
|osservazioni      |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Compilazione della   |Pianificatore   |15 giorni    |
|proposta integrata delle|          |dall’approvazione|
|NTA con il recepimento |          |delle prese di  |
|delle prese di posizione|          |posizione    |
|nei confronti delle   |          |         |
|osservazioni e proposte |          |         |
|degli interessati    |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Acquisizione dei pareri |UAT, pianificatore |30 giorni    |
|degli enti preposti alla|          |         |
|pianificazione     |          |         |
|territoriale in materia |          |         |
|della bozza integrata  |          |         |
|delle modifiche ed   |          |         |
|integrazioni alle NTA  |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Predisposizione della  |Pianificatore   |         |
|bozza integrata delle  |          |         |
|NTA           |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Seconda lettura ed   |Sindaco, consiglio |         |
|approvazione in sede del|comunale      |         |
|Consiglio comunale   |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Pubblicazione del    |          |         |
|decreto nella Gazzetta |          |         |
|ufficiale della RS   |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione delle modifiche ed integrazioni alle NTA
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione della bozza delle modifiche ed integrazioni alle NTA sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Settore per la valutazione integrale dell’impatto ambientale 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria;
– Il Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; per il settore della protezione e del soccorso;
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13;
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano;
– L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
6. Obblighi relativi al finanziamento ed alla predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle NTA
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria; la procedura di predisposizione e d’approvazione dello strumento urbanistico è condotta all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore ed il committente delle modifiche ed integrazioni alle NTA è il Comune città di Capodistria che finanzia l’attuazione dei necessari approfondimenti tecnici e di altro materiale, come pure la preparazione dello strumento urbanistico stesso.
Il progettista scelto dal committente nel rispetto delle norme disciplinanti gli appalti pubblici, deve possedere i requisiti previsti dalla Legge sulla pianificazione territoriale.
7. Pubblicazione della delibera
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e sull’internet.
N. 3505-27/2007
Capodistria, 6. novembre 2007
Il Sindaco
Comune citta'di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti