Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5147. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova, stran 13985.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Horjul sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova
1. Razlogi spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/95, 83/98, 83/02, 134/04, 46/05 – popravek) (v nadaljevanju PUP) je sprememba 4.2 točke 4. člena PUP-a, in sicer tako, da se pojem enostanovanjska in večstanovanjska stavba uskladi z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) in Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03). Na celotnem območju Občine Horjul se bo opredelila samo gradnja enostanovanjskih stavb z minimalno določljivo velikostjo gradbene parcele. Spreminja in dopolnjuje se samo besedilni del Odloka o PUP.
2. Območje prostorsko ureditvenih pogojev obsega območje celotne Občine Horjul.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag.
4. Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) se izdelajo do aprila 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
začetek – sklep o              november 2007
pripravi
priprava osnutka PUP            november 2007
smernice nosilcev              december 2007
urejanja prostora
           – odločitev o
           celoviti presoji
           vplivov na okolje
priprava dopolnjenega            december 2007
osnutka PUP
           – priprava okoljskega
           poročila (če je
           potrebna)
           posredovanje
           okoljskega poročila
           Ministrstvu
           pristojnega za
           varstvo okolja (če je
           potrebna)
sodelovanje javnosti            januar 2008
           javna razgrnitev
           dopolnjenega osnutka
           PUP
           javna razgrnitev
           okoljskega poročila
           (če je potrebna)
           javna obravnava
priprava predloga PUP            februar 2008
           preučitev pripomb in
           predlogov javnosti na
           dopolnjeni osnutek
           PUP, priprava stališč
mnenja nosilcev               marec 2008
urejanja prostora
           opredelitev nosilcev
           urejanja prostora o
           sprejemljivosti
           vplivov PUP na okolje
           s stališča svoje
           pristojnosti (če je
           potrebna)
sprejem predloga PUP            april 2008
           sprejem usklajenega
           predloga PUP na
           občinskem svetu
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
   1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
   2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
   3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
   4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
   5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
   6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
   7. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
   8. Občina Horjul, Slovenska cesta 7, 1351 Horjul (za področje lokalnih cest)
   9. Družba za državne ceste (za področje državnih cest), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
   10. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest), Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
   11. Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o, (za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda), Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
   12. Občina Horjul, (za področje oskrbe s pitno vodo), Slovenska cesta 7, 1351 Horjul
   13. JP Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
6. Izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev in strokovnih podlag krije Občina Horjul.
Št. 3500-0005/2007
Horjul, dne 6. novembra 2007
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost