Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova, stran 13977.

Na podlagi sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – Odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 1. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova (Uradni list SRS, št. 25/89, 57/96, 66/00). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta UND 5 in UND 4 Dobova (v nadaljevanju SDZN) je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško pod številko SDZN-01/07.
2. člen
(vsebina)
SDZN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDZN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz grafičnih prilog prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice  M 1: 5000
– Izsek iz urbanistične zasnove Dobova        M 1: 5000
– Načrt parcel z območjem urejanja          M 1: 1000
– Geodetski načrt z območjem urejanja         M 1: 500
– Prikaz vplivnega območja               M 1: 500
– Arhitektonska in ureditvena
situacija – iz sprejetega ZN              M 1: 500
– Zazidalna situacija z infrastrukturo         M 1: 500
– Načrt parcel z zakoličbo               M 1: 500
– Situacija zakoličbe objektov             M 1: 500
– Ukrepi za obrambo in zaščito             M 1: 500
(D) Priloge
– Program priprave
– Sklep o ugotovitvi stanja na nalogi
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDZN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN.
3. člen
(meja območja)
Območje osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjeno. SDZN se nanašajo na parc. št. 708/7, 708/2, 708/1 in 799/2, k.o. Gabrje.
4. člen
Za 4. členom Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Regulacijski elementi
Na parc. št. 708/7 in 708/2, k.o. Gabrje veljajo naslednji regulacijski elementi:
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami in/ali gradbeno linijo, na katerem je možna gradnja enega ali več ločenih objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov (nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, enostavni objekti) in nadstrešnic ter vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne ureditve). Na površini, namenjeni za razvoj objekta(ov), je dopustno urejati tudi manipulativno dvorišče s parkirišči in zelenico.
Stavbišča obstoječih in predvidenih objektov predstavljajo tudi površino za razvoj objekta(ov).
Manipulativno dvorišče s parkirišči je asfaltirana površina, namenjena manipulaciji vozil in strojev, parkiranju osebnih vozil strank in zaposlenih, platoju za pranje vozil, zunanjemu skladiščenju ipd.
Na manipulativnem dvorišču s parkirišči je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, nadstrešnic in enostavnih objektov ter vse vrste hortikulturne in parterne ureditve, dovoljeno je tudi urejati zelenice, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen na površini za razvoj objekta(ov).
Zelenice so površine, namenjene hortikulturni in parterni ureditvi (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.).
Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbeno inženirskih objektov, razen objektov transportne infrastrukture, dovoljena je postavitev enostavnih objektov, vseh hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb in postavljati nadstrešnic.
Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom (s fasado) postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Gradbena meja je črta, ki jo novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.«
5. člen
Za 4. členom Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova se doda novi 4.b člen, ki se glasi:
»Vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov ter merila in pogoji za graditev objektov.
Za gradnjo na parc. št. 708/7 in 708/2, k.o. Gabrje veljajo naslednja določila:
Vrsta dejavnosti: v skladu s 4. členom Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova – proizvodna dejavnost, drobno gospodarstvo.
Vrsta gradenj:
– gradnja novega objekta (tudi legalizacije, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta,
– sprememba rabe dela ali celotnega objekta,
– odstranitev objekta,
– nadomestna gradnja.
Vrsta objektov:
Na območju SDZN so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/04):
– nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti);
– gradbeni inženirski objekti.
Dovoljene so tudi:
– nadstrešnice,
– enostavni objekti na podlagi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, dvojčki ali atrijski objekti.
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabarit objekta:
– na parc. št. 708/7 k.o. Gabrje: 11,60 x 22,49 m;
– na parc. št. 708/2 k.o. Gabrje: 14,10 x 24,00 m.
Horizontalne tolerance objekta so podane znotraj površine za razvoj objekta.
Vertikalni gabarit objekta: maksimalna višina objektov je 10,00 m nad koto pritličja. Dovoljena so odstopanja v primeru postavitve reklamnih tabel, oddajnikov, dimnikov ventilacijskih kanalov ipd. Dovoljeno je graditi nižje objekte.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: določena je v grafični prilogi Zazidalna situacija z infrastrukturo.
– Streha: dvokapnica ali enokapnica od 12° do 25°, lahko v kombinaciji z ravno streho.
– Kritina: rdeče barve, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov.
– Kolenčni zid: največ 1.0 m.
– Fasade: ometane, svetlih barv.
– Oblikovanje odprtin: prosto.
– Osvetlitev podstrešij: prosto.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi Zazidalna situacija z infrastrukturo.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je v grafični prilogi Zazidalna situacija z infrastrukturo s površino za razvoj objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je v grafični prilogi Zazidalna situacija z infrastrukturo s površino za razvoj objekta(ov).
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so lahko asfaltirane ali tlakovane. Manipulativno dvorišče s parkirišči je asfaltirano. Medsosedska ograja je transparentna kovinska, betonska v kombinaciji s kovinsko ali v obliki žive meje, višine največ do 2,00 m. Ostale zelene površine se zatravijo. Brežine se zatravijo ali zasadijo z nizkimi grmovnicami, oporni zidovi so kamniti, obloženi s kamnom, betonski ali iz tipskih betonskih elementov, prekriti s trajno zelenimi plezalkami.
Na parceli je na površini za razvoj objekta(ov) možno graditi en ali več objektov, s tem da se mora zagotoviti zadostna površina zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš promet in zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele (faktor izrabe): največ 1,0.
Faktor zazidave parcele: največ 0,5.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavljajo površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče s parkirišči in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele sta določeni v grafični prilogi Zazidalna situacija z infrastrukturo.
6. člen
Spremeni se tekst drugega odstavka 7. člena Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova, tako da se glasi:
»Maksimalno dovoljena raven hrupa izven objektov je ponoči 65 dBA in podnevi 75 dBA.«
V zadnjem odstavku 7. člena Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova se namesto pike v nadaljevanju doda naslednji tekst:
»… ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov (fiksna zasteklitev, protipožarni premaz ipd.). Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.«
7. člen
Za prvim odstavkom 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na parc. št. 708/7, k.o. Gabrje se poleg dostopa z Obrtniške ulice omogoči dostop tudi z javne poti Štajercomerce, dostop na parc. št. 708/2, k.o. Gabrje je le z Obrtniške ulice.
Pred izpustom meteorne vode s prometnih površin v ponikovalnico ali javno meteorno kanalizacijo se morajo vode predhodno prečistiti preko lovilca olj in maščob. Prav tako se morajo tudi odpadne vode s platojev za pranje motornih vozil in gradbene mehanizacije predhodno prečistiti preko lovilca olj in maščob.
Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja se odpadne komunalne vode zbirajo v nepropustnih greznicah na praznjenje. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se morajo objekti preko greznic priključiti nanjo.
Po izgradnji mestnega plinovodnega omrežja se lahko objekti priključijo nanj.
Dovoljena so manjša odstopanja od predvidenih tras infrastrukturnih vodov in lokacij infrastrukturnih naprav, v primeru prilagajanja obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in v primeru bolj ustreznih in racionalnih tehničnih rešitev.«
8. člen
Za prvim odstavkom 9. člena Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila pravilnikov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov na potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide z naklonom 1:16.«
9. člen
(končne določbe)
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova so na vpogled na Občini Brežice na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3508-9/2006
Brežice, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost