Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije, stran 13943.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – Zdru-1), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-1/2007/36 z dne 10. 10. 2007, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 16. dopisni seji dne 11. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07) se v 11. členu za besedo "kategorije" doda besedilo " z označbo treh zvezdic" in besedilo "uredbi za državne organe v Republiki Sloveniji" nadomesti z besedilom "Uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo".
2. člen
V 12. členu se za besedo "izjemoma" doda besedilo "v primeru zasedenosti doma podiplomcev", in za besedilom "(za namene dnevnic)" besedilo "v enkratnem znesku v višini dnevnic po uredbi".
3. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Organizacija, ki je sprejela tuje znanstvenike ali strokovnjake, je dolžna agenciji v 15 dneh po zaključenem obisku predložiti zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov, kopije obračunske dokumentacije ter vsebinsko poročilo o realiziranih aktivnostih v okviru posameznega projekta.
Poročilo lahko agencija uporablja v promocijske namene.
Pri javnih razpisih iz 2. in 15. člena tega pravilnika agencija sredstva izplačuje mesečno.
Agencija predhodno odobrena sredstva izplača na podlagi predloženih zahtevkov organizacije za izplačilo sredstev, predloženih obračunov, kopij obračunske dokumentacije in poročil o realiziranih aktivnostih v okviru posameznega projekta.".
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo "APEX oziroma drugi".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Agencija sofinancira stroške udeležbe praviloma prvemu avtorju istega vabljenega predavanja za udeležbo na isti mednarodni konferenci.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Vse slovenske organizacije, ki jim je mednarodno sodelovanje (so)financirala agencija, so v 15 dneh po realizirani mednarodni aktivnosti, dolžne predložiti agenciji zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in kopije obračunske dokumentacije, ter poročilo o realizirani aktivnosti v okviru posameznega projekta. V nasprotnem primeru agencija sredstev, odobrenih za mednarodno dejavnost, ne izplača.
Poročilo lahko agencija uporablja v promocijske namene.
Pri javnih razpisih iz 2. in 15. člena tega pravilnika agencija sredstva izplačuje na način, določen v tretjem in četrtem odstavku 13. člena tega pravilnika."
6. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Agencija bo izplačala enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta slovenskim organizacijam, ki so kot prijaviteljice ali glavne koordinatorke prijavile projekt ali sodelujejo kot partnerke pri projektu, ki ga je prijavila tuja ali slovenska organizacija Evropski komisiji na objavljene razpise 7. okvirnega programa EU oziroma 7. okvirnega programa EURATOM. Za vsako prijavo projekta, za katero bo Evropska komisija ugotovila, da je pravno-formalno popolna in jo bo posredovala v ocenjevanje recenzentom, bo agencija izplačala enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta v znesku 4.000 EUR slovenski organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka, in 1.000 EUR slovenski organizaciji, ki je pri projektu sodelovala kot sodelujoča organizacija v mednarodnem konzorciju in slovenski organizaciji, ki je prijavila projekt samostojno, kadar razpis predvideva samo enega prijavitelja.".
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se črta besedilo "APEX oziroma drugi".
8. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za recenziranje v Republiki Sloveniji se za posamezen projekt lahko izplača honorar na podlagi avtorske pogodbe."
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta besedilo "APEX oziroma drugi".
10. člen
V drugi alineji prvega odstavka 25. člena se znesek "200.000 SIT" nadomesti z zneskom "900 EUR".
11. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Agencija lahko (so)financira mednarodne članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih od 200 EUR do 800 EUR letno. Agencija zagotovi sredstva za članarine na podlagi zahtevkov za izplačilo s priloženo kopijo računov.".
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2007-1
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-1647-0006
prof. Tadej Bajd l.r.
Predsednik
Upravnega odbora agencije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti