Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5140. Sklep o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 13938.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V celotnem besedilu Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list št. 131/06) se besede "TARGET", "RTGS(na plus) Deutsche Bundesbank" oziroma "RTGS(na plus") nadomestijo z besedo "TARGET2".
2. V celotnem besedilu se besedna zveza "poravnalni račun" nadomesti z besedno zvezo "PM račun".
3. V celotnem besedilu se besedna zveza "dejansko zaprtje sistema TARGET" nadomesti z besedno zvezo "zaprtje sistema TARGET2".
4. V poglavju 1 se v prvem odstavku beseda "monetarne" nadomesti z besedo "denarne".
5. V poglavju 1.5 se v drugi alinei drugega odstavka beseda "točke" nadomesti z besedo "poglavja", v petem odstavku se za besedno zvezo "Banka Slovenije" doda beseda "nasprotno".
6. V poglavju 1.6.2 se v prvem odstavku besedilo zadnjega stavka spremeni tako, da se glasi:
"Stranka, pri kateri je vsota dolgovanih zneskov večja od vsote terjanih zneskov, plača razliko v zneskih, ki zapade v plačilo prvi naslednji dan po dnevu odpošiljanja obvestila Banke Slovenije iz poglavja 1.6.1, ko je sistem TARGET2 operativen."
7. V poglavju 1.9 se besedilo drugega in tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Obveznost varovanja poslovne skrivnosti iz prejšnjega odstavka ne velja, ko so podatki potrebni Eurosistemu za potrebe izvajanja denarne politike. Nasprotna stranka je dolžna na zahtevo Banke Slovenije posredovati podatke v zvezi z operacijami denarne politike. Banka Slovenije lahko posreduje Eurosistemu individualne podatke, kot so operativni podatki, ki se nanašajo na nasprotne stranke pri operacijah Eurosistema. Taki podatki se obravnavajo v skladu z zahtevo o poklicni zaupnosti v skladu z 38. členom Statuta ESCB in ECB.
Obveznost varovanja poslovne skrivnosti iz prvega odstavka prav tako ne velja v primeru posredovanja podatkov pristojnim državnim organom, ki so pooblaščeni pridobiti navedene podatke v skladu z zakonskimi pristojnostmi."
8. V poglavju 2.1 se v drugi alinei drugega odstavka za besedo "avkcij" doda besedna zveza "kot tudi dokončnih transakcij". Črta se zadnji odstavek tega poglavja.
9. V poglavju 2.2 se črta prvi odstavek, v dosedanjem drugem odstavku se beseda "euroobmočju" nadomesti z besedno zvezo "Republiki Sloveniji".
10. V poglavju 3.2.1 se v drugem odstavku beseda "enkrat" nadomesti z besedno zvezo "na dogovorjeni dan".
11. V poglavju 3.5 se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Eurosistem izvaja operacije finega uravnavanja predvsem z namenom izravnati učinke, ki jih imajo na obrestne mere nepričakovana nihanja likvidnosti. Poleg tega se operacije finega uravnavanja lahko izvajajo na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv z namenom uravnavati likvidnostno neravnovesje, ki je nastalo po dodelitvi zadnje operacije glavnega refinanciranja. Operacije finega uravnavanja se v osnovni obliki izvajajo prek povratnih operacij, lahko pa tudi prek valutnih zamenjav ali zbiranja vezanih depozitov."
12. V poglavju 3.5.2. se črta drugi stavek v devetem odstavku.
13. Poglavje 3.5.4 se črta.
14. V poglavju 3.6.3 se besedilo spremeni tako, da se glasi:
" Glavne značilnosti dokončnih transakcij so:
– lahko so v obliki operacije povečevanja likvidnosti (dokončni nakup) ali zmanjševanja likvidnosti (dokončna prodaja);
– njihova pogostost ni standardizirana;
– se izvajajo kot dvostranski postopki (glej poglavje 4.4);
– se ne izvajajo z netržnim primernim finančnim premoženjem in
– običajno se izvajajo prek nacionalnih centralnih bank."
15. V poglavju 3.7 se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Dostop do mejnega posojila imajo institucije, ki izpolnjujejo splošna merila primernosti za nasprotne stranke, določena v poglavju 2.1. Dostop je mogoč na delovne dneve sistema TARGET2 in ko so izpolnjene zahteve infrastrukture plačilnega sistema v sistemu bruto poravnave v realnem času. Postopki in roki so opredeljenimi v poglavju 4.1.1. Rok vračila mejnega posojila je naslednji delovni dan sistema TARGET2, in sicer ob odprtju sistema TARGET2."
16. V poglavju 3 se tabela 1 spremeni tako, da se glasi:
17. V poglavju 4.1.1 se v prvem odstavku številka "30" nadomesti s številko "15", številka "60" s številko "30", v drugem odstavku pa se beseda "Operativnim" nadomesti z besedo "Uporabniškim".
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Dospelost mejnega posojila je naslednji delovni dan sistema TARGET2 po odobritvi mejnega posojila ob odprtju sistema TARGET2, in sicer:
– se glavnica mejnega posojila skupaj z zneskom obresti pretvori v posojilo čez dan, če je bila zahteva za odobritev mejnega posojila v Banko Slovenije prejeta najkasneje do trenutka, ki še omogoča, da Banka Slovenije nakaže znesek mejnega posojila na PM račun nasprotne stranke v sistemu TARGET2 (tj. pred zaprtjem sistema TARGET2);
– se za glavnico mejnega posojila zniža stanje na računu obveznih rezerv nasprotne stranke pri Banki Slovenije, preostala terjatev Banke Slovenije v višini obresti pa se pretvori v posojilo čez dan, če je bila zahteva za odobritev mejnega posojila v Banko Slovenije prejeta po času, ki Banki Slovenije ne omogoča več nakazilo mejnega posojila na PM račun nasprotne stranke in je bilo mejno posojilo nakazano na račun obveznih rezerv nasprotne stranke."
18. "V poglavju 4.1.2 se besedilo prvega in drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Banka Slovenije sprejema zahtevek nasprotne stranke za vpis mejnega depozita pri Banki Slovenije vsak delovni dan sistema TARGET2 v času od odprtja sistema TARGET2 do najpozneje 15 minut po zaprtju sistema TARGET2 (oz. 30 minut po zaprtju sistema TARGET2 na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv). Splošno pravilo je, da se sistem TARGET2 odpre ob 7. uri in zapre ob 18. uri.
Nasprotna stranka posreduje zahtevek Banki Slovenije v skladu z Uporabniškim priročnikom za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v TARGET2, ki je objavljen na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si)."
Besedilo četrtega in petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Naslednji delovni dan Banke Slovenije po vpisu mejnega depozita Banka Slovenije ob odprtju sistema TARGET2 izplača nasprotni stranki znesek mejnega depozita in obresti iz mejnega depozita. V primeru, da je naslednji dan po vpisu depozita delovni dan sistema TARGET2 in hkrati nacionalni praznik v Republiki Sloveniji, se depozit na ta dan ne izplača, ampak se izplača prvi naslednji delovni dan Banke Slovenije.
V primeru, da zahtevek nasprotne stranke za vpis mejnega depozita ni pravilno izpolnjen, Banka Slovenije zavrne njen zahtevek v skladu z Uporabniškim priročnikom za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v TARGET2."
19. V poglavju 4.2 se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"Pogoji za pridobitev posojila čez dan so predpisani v dodatku VIII. k Splošnim pogojem za udeležbo v sistemu TARGET2- Slovenija (Zagotavljanje posojila čez dan)."
V drugem in četrtem odstavku se beseda "Operativnim" nadomesti z besedo "Uporabniškim".
20. V poglavju 4.3.1.1 se v prvem odstavku besedna zveza "so odprti vsi nacionalni sistemi BPRČ" nadomesti z besedno zvezo "je odprt sistem TARGET2".
V prvem stavku petega odstavka se črta besedna zveza "v eurih".
21. V poglavju 4.3.1.3 se v tretjem stavku četrtega odstavka besedna zveza "osnovni valuti" nadomesti z besedo "eurih".
22. V poglavju 4.3.2.1 se besedilo tretjega stavka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Nasprotna stranka pošlje protiponudbe in jih naknadno potrdi po telefonu do izteka roka za posredovanje protiponudb."
23. V poglavju 4.3.2.4 se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"V tem primeru se najprej poravna sprejeta protiponudba nasprotne stranke z najvišjo obrestno mero, medtem ko se sprejete protiponudbe nasprotne stranke z vedno nižjimi obrestnimi merami poravnajo, dokler se ne izčrpa ves znesek delnega nakazila."
24. V poglavju 4.3.3.1 se besedilo tretjega stavka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Nasprotna stranka pošlje protiponudbe in jih naknadno potrdi po telefonu do izteka roka za posredovanje protiponudb."
25. V poglavju 4.3.3.4 se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"V tem primeru se najprej poravna sprejeta protiponudba nasprotne stranke z najvišjo obrestno mero, medtem ko se sprejete protiponudbe nasprotne stranke z vedno nižjimi obrestnimi merami poravnajo, dokler se ne izčrpa ves znesek delnega nakazila."
26. V poglavju 4.3.4.1 se besedilo tretjega stavka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Nasprotna stranka pošlje protiponudbe in jih naknadno potrdi po telefonu do izteka roka za posredovanje protiponudb."
27. V poglavju 4.3.4.4 se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"V tem primeru se najprej poravna sprejeta protiponudba nasprotne stranke z najvišjo obrestno mero, medtem ko se sprejete protiponudbe nasprotne stranke z vedno nižjimi obrestnimi merami poravnajo, dokler se ne izčrpa ves znesek delnega nakazila."
28. V poglavju 4.3.5.4 se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"V tem primeru se najprej poravna sprejeta protiponudba nasprotne stranke z najvišjo obrestno mero, medtem ko se sprejete protiponudbe nasprotne stranke z vedno nižjimi obrestnimi merami poravnajo, dokler se ne izčrpa ves znesek delnega nakazila."
29. V poglavju 4.3.7.1 se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"V primeru avkcije z variabilno mero morajo biti pri operacijah povečevanja (umikanja) likvidnosti licitirane swap točke enake ali nižje (enake ali višje) od izklicnih swap točk. Če so različne od izklicnih swap točk, morajo biti izražene kot mnogokratniki 0,01 swap točke. "
30. V poglavju 4.4. se pri prvi alinei prvega odstavka črta besedna zveza "dokončne transakcije".
31. V poglavju 4.5.1 se v prvem odstavku besedna zveza "domačih računov" nadomesti z besedno zvezo "računov obveznih rezerv", v tretjem odstavku se besedna zveza "so odprti vsi nacionalni sistemi BPRČ" nadomesti z besedno zvezo "je odprt sistem TARGET2".
32. V poglavju 4.5.2 se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Postopki ob koncu dneva so opredeljeni v Splošnih pogojih za udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija in v uporabniških priročnikih, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si). Praviloma je čas zaprtja sistema TARGET2 18:00 ura. Po času zaprtja se nadaljnji plačilni nalogi za obdelavo v sistemu TARGET2 ne sprejemajo, čeprav so preostali plačilni nalogi, ki so bili sprejeti pred časom zaprtja, še vedno v obdelavi. Nasprotne stranke morajo zahtevek za dostop do mejnega posojila ali vpisa mejnega depozita predložiti Banki Slovenije najpozneje 15 minut po zaprtju sistema TARGET2. Skrajni rok za zahtevek za dostop do odprtih ponudb Eurosistema se na zadnji delovni dan Eurosistema v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv podaljša za dodatnih 15 minut."
33. V poglavju 4 se tabela 2 spremeni tako, da se glasi:
34. V poglavju 5 se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"S 1. januarjem 2007 je stopila v veljavo enotna lista, ki je nadomestila do tega datuma v Eurosistemu veljavno razdelitev primernega finančnega premoženja na listo 1 in listo 2. Samo za francoske "Fonds communs de creances", ki so bili na listi 1in so bili izdani pred 1. majem 2006, velja, da bodo ostali primerni do 31. decembra 2008."
35. V poglavju 5.1.1 se pred dosedanjim prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Dolžniški certifikati, ki jih je izdala ECB, ter vsi dolžniški certifikati, ki so jih izdale nacionalne centalne banke Eurosistema pred uvedbo eura v svoji državi članici, so primerni."
Besedilo prvega stavka dosedanjega prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "Pri določanju primernosti drugega tržnega finančnega premoženja se uporabljajo naslednji kriteriji primernosti:"
V prvem stavku tretje alinee z naslovom "Kraj izdaje" se za besedno zvezo "prinosniški obliki" vstavi vejica in besedna zveza "izdani prek mednarodnega CRVP,"
V peti alinei z naslovom "Primerni trgi" se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
"Tržno finančno premoženje, ki je bilo na listi 2 in je bilo izdano pred 31. majem 2007 ter se z njim trguje na nereguliranem trgu, ki trenutno izpolnjuje zahteve Eurosistema glede varnosti in dostopnosti, a ne glede transparentnosti, ostane primerno do 31. decembra 2009, če izpolnjuje ostale kriterije primernosti. To ne velja za nekrito tržno finančno premoženje, izdano s strani kreditnih institucij, ki je bilo uvrščeno na listo 2 in je postalo neprimerno 31. maja 2007."
V sedmi alinei z naslovom "Kraj ustanovitve izdajatelja oziroma garanta" se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
"Tržno finančno premoženje, izdano pred 1. januarjem 2007, ki je bilo izdano s strani osebe, ki ni ustanovljena v EGP ali v eni od držav G-10 izven EGP in je hkrati garantirano s strani osebe ustanovljene v EGP, ostane primerno do 31. decembra 2011, če izpolnjuje ostale kriterije primernosti in zahteve glede jamstva."
36. V poglavju 5.1.2.1 se v prvem odstavku besedilo pete alinee z naslovom "Minimalni znesek" spremeni tako, da se glasi:
"V trenutku prenosa bančnega posojila s strani nasprotne stranke v zavarovanje v korist Banke Slovenije (tj. v trenutku mobilizacije posojila) neodplačani znesek bančnega posojila ne sme biti manjši od 500.000 eurov.
Pri čezmejni uporabi bančnega posojila preko korespondenčnega centralnobančnega modela (CCBM), ko nasprotna stranka, ki ni ustanovljena v Republiki Sloveniji, vzpostavi zavarovanje na posojilu, kjer slovensko pravo ureja posojilno pogodbo in ustanovitev dolžnika oziroma garanta posojila, velja enotni minimalni neodplačani znesek 500.000 eurov od 1. januarja 2007 dalje z izjemo Banque Centrale du Luxembourg, za katero bo enotni minimalni neodplačni znesek veljal najkasneje 1. januarja 2008. Do takrat ta centralna banka uporablja svoj minimalni neodplačni znesek v višini 1 milijon eurov."
V tretjem odstavku se za drugim stavkom vstavi besedilo, ki se glasi:
"Če Banka Slovenije enkratne preveritve postopkov ne opravi pred prvo uporabo bančnega posojila s strani nasprotne stranke, mora nasprotna stranka posredovati Banki Slovenije pisen opis omenjenih postopkov."
37. V poglavju 5.3.1 se besedilo četrtega odstavka a) točke spremeni tako, da se glasi:
"Visoki bonitetni standard za krite bančne obveznice izdane od 1. januarja 2008 dalje se ocenjuje na podlagi opisanih kriterijev. Za krite bančne obveznice izdane do 1. januarja 2008 pa velja, da avtomatično izpolnjujejo bonitetne standarde ne glede na ECAF pravila, če striktno izpolnjujejo vse pogoje iz člena 22(4) UCITS direktive."
38. V poglavju 5.6 se besedilo prvega stavka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Nasprotne stranke lahko uporabijo tudi primerno tržno in netržno finančno premoženje, ki se nahaja v drugi državi euroobmočja."
39. V poglavju 5.6.1 se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Za čezmejno uporabo netržnega finančnega premoženja veljajo posebni postopki. Ko Banka Slovenije nastopa kot HCB, mora nasprotna stranka upoštevati splošne pogoje uporabe netržnega finančnega premoženja (ang. Terms and Conditions of national central bank, when acting as CCB) tujih nacionalnih centralnih bank, ki se objavijo na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si) oziroma ECB (www.ecb.int). Pri čezmejni rabi bančnih posojil se lahko uporabi: prenos lastništva, odstop terjatve v zavarovanje ali zastavo v dobro HCB oziroma spremenljivo zavarovanje (ang. charge) v dobro CCB, ki deluje kot agent za HCB. Pri čezmejni rabi RMBD se uporablja spremenljivo zavarovanje v dobro CCB, ki deluje kot agent za HCB."
40. V poglavju 6 se v petem odstavku za besedno zvezo "nacionalne centralne banke" doda vejica in besedna zveza "če je to možno".
41. V poglavju 7 se v prvem odstavku beseda "nepodpisanega" nadomesti z besedo "šifriranega".
Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Obvezniki izpolnjujejo obvezne rezerve pri Banki Slovenije s stanjem na računu pri Banki Slovenije konec dneva, in sicer:
– Obveznikom, ki v sistemu TARGET2-Slovenija nimajo odprtega PM računa, se pri izpolnjevanju obveznih rezerv upošteva stanje na računu obveznih rezerv neporavnalnih kreditnih institucij.
Račun obveznih rezerv se vodi v skladu s Splošnimi pogoji vodenja računov obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri Banki Slovenije, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si).
– Obveznikom, ki imajo v sistemu TARGET2-Slovenija odprt PM račun, se pri izpolnjevanju obveznih rezerv upošteva stanje na računu obveznih rezerv poravnalnih kreditnih institucij. Na računu obveznih rezerv poravnalnih kreditnih institucij se evidentira promet na poravnalnem računu v sistemu TARGET2, črpanje odprtih ponudb po zaprtju sistema TARGET2 in sredstva poravnalno jamstvene sheme za Žiro kliring.
Račun obveznih rezerv se vodi v skladu s Splošnimi pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si)."
42. V Prilogi 1: Slovar se črtajo naslednji izrazi:
Domači račun pri Banki Slovenije: denarni račun, ki ga odpre kreditna institucija, neposredna udeleženka sistema RTGS(na plus), za namen deponiranja sredstev čez noč, izvajanja določenih transakcij preko tega računa v skladu s splošnimi pogoji Banke Slovenije za vodenje domačega računa ter izpolnjevanja obveznih rezerv.
Poravnalni račun: račun, ki ga ima neposredna udeleženka v sistemu RTGS(na plus) pri Deutsche Bundesbank.
Povezovalni mehanizem (interlinking): v okviru sistema TARGET zagotavlja povezovalni mehanizem skupne postopke in infrastrukturo, ki dovoljuje prenos plačilnih nalogov od enega domačega sistema BPRČ do drugega.
Sistem RTGS(na plus): sistem BPRČ pri Deutsche Bundesbank.
Sistem BPRČ (bruto poravnava v realnem času): poravnalni sistem, v katerem se obdelava in poravnava izvedeta na osnovi posameznih naročil (brez pobota) v realnem času (nepretrgoma). Gl. tudi sistem TARGET.
Spremenijo oziroma dodajo se naslednji izrazi:
Delovni dan Banke Slovenije: delovni dan sistema TARGET2, razen 2. januarja, 8. februarja, 27. aprila, 2. maja, 25. junija, 15. avgusta, 31. oktobra in 1. novembra. Občasno je lahko delovni dan Banke Slovenije tudi kateri od zgoraj navedenih praznikov, kar bo vnaprej najavljeno na spletni strani Banke Slovenije (www.bsi.si).
Za namen izvrševanja plačil v eurih je delovni dan Banke Slovenije vsak dan, ki je delovni dan sistema TARGET2.
Operacija odprtega trga: operacija, ki se izvaja na finančnem trgu na pobudo centralne banke. Glede na njihove cilje, rednost in postopke se operacije odprtega trga Eurosistema lahko razdelijo v štiri kategorije: operacije glavnega refinanciranja, operacije dolgoročnejšega refinanciranja, operacije finega uravnavanja in strukturne operacije. Z vidika uporabljenih instrumentov so povratne transakcije glavni instrument odprtega trga Eurosistema in se lahko uporabijo za vse štiri kategorije operacij. Poleg tega sta za strukturne operacije na voljo še izdaja dolžniških certifikatov in dokončne transakcije, medtem ko so za izvajanje operacij finega uravnavanja na voljo valutne zamenjave in zbiranje vezanih vlog.
PM račun: račun, ki ga ima udeleženec v sistemu TARGET2 v plačilnem modulu pri Banki Slovenije in ga tak udeleženec v sistemu TARGET2 potrebuje za predložitev plačilnih nalogov in prejem plačil preko sistema TARGET2 ter za poravnavo takih plačil.
RMBD: netržni hipotekarni dolžniški instrumenti
Sistem TARGET2 (transevropski sistem bruto poravnave v realnem času): sistem bruto poravnave v realnem času za euro, ki zagotavlja poravnavo plačil v eurih v centralno bančnem denarju. TARGET2 je vzpostavljen in deluje na osnovi enotne platforme, preko katere so vsi plačilni nalogi predloženi in obdelani ter vsa plačila prejeta na tehnično enak način. TARGET2 je pravno strukturiran kot množica sistemov bruto poravnave v realnem času (komponent sistema TARGET2).
43. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 1., 2., 3., 6., 15., 17., 18., 19., 20., 31., 32., 33., 41. in 42. točka tega sklepa se začnejo uporabljati 19. novembra 2007, ostale točke sklepa pa 1. januarja 2008.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti