Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5134. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi, stran 13917.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) v povezavi z drugim odstavkom 94. člena in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 1277/06 v juliju 2007.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Zagorje ob Savi.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti (območje trase regionalne ceste R1-221/1219 Zagorje–Bevško z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami), in parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, ki so potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta – po izvedbi katerega se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, območje dodatnih vodnih ureditev) – in ki jih zahteva gradnja regionalne ceste I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi (v nadaljnjem besedilu: regionalna cesta).
(2) Območje trase regionalne ceste obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrskih občinah:
– k. o. Zagorje mesto: 281, 282, 283/1, 283/2, 283/5, 286, 287/1, 290/1, 290/5, 291/1, 291/2, 292, 294/2, 295, 310/1, 310/3, 310/4, 326/1, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 326/9, 328/1, 328/2, 328/4, 328/5, 328/6, 329/2, 329/3, 329/4, 330, 335/1, 400, 401/1, 403/1, 403/2, 404/1, 1893/1, 1893/3, 1893/4, 1893/5, 1893/7, 1893/9, 1900/1, 1900/2, 1902/1;
– k. o. Potoška vas: 245/1, 245/3, 261/1, 277/3, 1069/1, 1072, 1074.
(3) Območje prestavitev komunalne in energetske infrastrukture ter naprav in omrežja zvez, ki jih zahteva gradnja regionalne ceste, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) kanalizacija:
– k. o. Zagorje mesto: 290/5, 310/1, 329/1, 1893/3;
b) telefon:
– k. o. Zagorje mesto: 310/3, 328/2, 329/2, 332, 335/1, 1900/1;
c) visokonapetostni električni kablovod:
– k. o. Zagorje mesto: 329/2, 329/3, 329/4, 330, 399, 400, 1900/1;
d) javna razsvetljava:
– k. o. Zagorje mesto: 281, 282, 286, 287/1, 290/1, 291/2, 292, 294/2, 310/1, 326/1, 326/5, 326/6, 328/2, 328/4, 328/5, 329/2, 329/3, 330, 400, 1893/1, 1900/1, 1900/2;
– k. o. Potoška vas: 245/3, 1069/1.
(4) Območje preveritve potrebnosti izvedbe pasivne protihrupne zaščite:
– k. o. Zagorje mesto: 389, 390, 395/1, 396, 399, 403/3, 403/4.
(5) Območje rekultivacije opuščenih delov zemljišč:
– k. o. Zagorje mesto: 245/3, 281, 282, 286, 291/1, 294/2, 310/1, 310/3, 326/5, 326/7, 328/2, 328/5, 400, 1069/1, 1800/1.
(6) Območje odstranjenih objektov:
– k. o. Zagorje mesto: 286, 310/1, 32675, 32872, 330, 400, 1893/1.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje izključne rabe regionalne ceste z vsemi objekti in ureditvami,
– območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov,
– območje ureditve obstoječega vodotoka,
– območje odstranjenih objektov.
(2) Po končani gradnji se na vseh zemljiščih izven območja izključne rabe prometnih ureditev vzpostavi prvotna raba oziroma nova raba skladno z ureditvami, določenimi v tej uredbi. Na podlagi izdelane sanacije in nove parcelacije se območja izven izključne rabe prometnih ureditev vrnejo lastnikom oziroma upravljavcem.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznake ureditev)
(1) Oznake ureditev v tej uredbi so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
(2) Dimenzije in umestitev posameznih ureditev in objektov so razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
6. člen
(tehnični elementi regionalne ceste in križišča)
(1) Regionalna cesta se izvede kot dvopasovna cesta s hodnikom za pešce. Dolžina trase regionalne ceste je 677 m.
(2) Horizontalni potek regionalne ceste: trasa načrtovane regionalne ceste poteka od km 1 + 223 v dolžini 80 m proti severu, nato se obrne proti vzhodu in v km 1 + 480 prečka z mostom potok Kotredežčico. V nadaljevanju se obrne proti severu in poteka po levem bregu vzporedno s potokom. Po 80 m se odmakne od potoka, poteka med objektom državnih rezerv in območjem žage. Od km 1 + 800 do km 1 + 900 poteka po trasi obstoječe regionalne ceste. V km 1 + 810 se v križišču priključi lokalna cesta proti Kotredežu.
(3) Vertikalni potek regionalne ceste: na začetnem delu poteka trasa v blagem vzponu in v km 1 + 306 doseže najvišjo točko, nato se začne spuščati, prečka z mostom potok Kotredežčico in v km 1 + 500 doseže najnižjo točko. V nadaljevanju trasa poteka v vzponu mimo objekta državnih rezerv in žage do navezave na obstoječo traso. Niveleta trase sledi niveleti obstoječe ceste in terenu od km 1 + 223 do km 1 + 400 in od km 1 + 500 do km 1 + 900 sledi terenu, od km 1 + 400 do km 1 + 500 pa poteka na nasipu višine do 4,0 m.
(4) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je upoštevana računska hitrost 40 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 45 m, največji vzdolžni nagib pa 4,3 odstotka. Konkavni polmer vertikalne krivine znaša 2800 m, konveksni polmer pa 800 m.
(5) Projektirani normalni prečni profil regionalne ceste znaša 9,10 m in ga sestavljajo: 2 vozna pasova širine 3,00 m, 2 robna pasova širine 0,25 m, hodnik za pešce širine 1,55 m, bankina širine 0,75 in berma širine 0,30 m. Vozišče je razširjeno v krivinah.
(6) Križišče z lokalno cesto proti Kotredežu se zgradi v km 1 + 810 regionalne ceste.
7. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
Zaradi gradnje regionalne ceste se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest:
– deviacija 1-1, dostopna cesta do območja UN Farčnikove kolonije, v km 1 + 455 m regionalne ceste dolžine 92 m, normalni prečni profil 5,00 m asfalt;
– deviacija 1-2, pot na levem bregu vodotoka, v km 1 + 490 regionalne ceste dolžine 56 m, normalni prečni profil 5,00 m asfalt;
– deviacija 1-3, dostopna cesta za industrijsko cono, v km 1 + 811 regionalne ceste dolžine 190 m, normalni prečni profil 5,50 m asfalt.
8. člen
(priključki)
(1) Priključki na regionalno cesto se izvedejo v:
– km 1 + 294 – desno, cesta Farčnikova kolonija,
– km 1 + 335 – levo, Pintarjeva cesta in Cesta 9. avgusta,
– km 1 + 390 – levo, poslovni objekt,
– km 1,536 – desno, cesta do stanovanjskih objektov,
– km 1,620 – desno, skladišče državnih rezerv,
– km 1 + 643 – levo, žaga,
– km 1,660 – desno, skladišče državnih rezerv,
– km 1 + 713 – levo, žaga,
– km 1 + 807 – desno, kmetija,
– km 1 + 850 – desno, cesta do poslovnega objekta.
(2) Na deviacijo 1-2, pot na levem bregu vodotoka, se izvede priključek dostopne poti do stanovanjskih in poslovnih objektov dolžine 33 m.
9. člen
(dostopi)
(1) Dostopi z regionalne ceste do obstoječih objektov se uredijo prek poglobljenih robnikov v:
– km 1 + 230 – do parkirišča trgovine Mercator,
– km 1 + 672 – do parkirišča skladišča državnih rezerv.
(2) Dostopa s priključka ceste Farčnikova kolonija do objektov se uredita prek poglobljenih robnikov na:
– severni strani do transformatorske postaje (TP) in
– južni strani do parkirišča trgovine Mercator.
10. člen
(objekti)
(1) Na trasi regionalne ceste se zgradijo:
– most čez potok Kotredežčica dolžine 14,0 m in širine 11,0 m,
– cevni prepust levo od km 1 + 770 do km 1 + 820 regionalne ceste premera 80 cm,
– cevni prepusti pod priključki cest premera 40 cm.
(2) Na trasi regionalne ceste se zgradi oporni zid v km 1 + 650 levo okvirne dolžine 57,0 m.
11. člen
(pešci in kolesarji)
(1) Hodnik za pešce poteka ob desni strani regionalne ceste od km 1 + 225 do km 1 + 720 in ob desni strani od km 1 + 300 do km 1 + 315 ter km 1 + 685 do km 1 + 808. Hodnik za pešce je urejen tudi ob vzhodni strani deviacije 1-3.
(2) Prehodi za pešce se uredijo na regionalni cesti v km 1 + 283, km 1 + 468 in km 1 + 700 in na priključkih:
– ceste Farčnikova kolonija,
– deviacije 1-2,
– dostopa do stanovanjskih objektov,
– skladišča državnih rezerv,
– skladišča državnih rezerv in
– deviacije 1-3.
(3) Ob desnem bregu potoka Kotredežčica sta urejeni pešpot in kolesarska pot v dolžini 102 m v km 1 + 468 regionalne ceste.
(4) Prehod za kolesarje se uredi v km 1 + 486.
(5) Stroški pridobitve upravnih dovoljenj in izvedba hodnika za pešce se določijo na podlagi posebnega sporazuma med investitorjem regionalne ceste in Občino Zagorje ob Savi.
12. člen
(avtobusna postajališča)
Na regionalni cesti se uredi avtobusno postajališče izven voznega pasu v:
– km 1 + 245 – desno,
– km 1 + 320 – levo,
– km 1 + 680 – levo,
– km 1 + 725 – desno.
13. člen
(nasipi)
Del trase regionalne ceste poteka v nasipu z višino do 4,0 m. Nasipi se oblikujejo v nagibu 1:1,5 z blago zaokrožitvijo na dnu.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
14. člen
(objekt na regionalni cesti)
(1) Most se načrtuje v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja in odvisno od krajinske podobe prostora, tako da se čim bolj vključuje v okolje, brez vmesnik opornikov, ki bi povzročali lokalne zožitve.
(2) Brežine potoka Kotredežčica se okvirno 10 m gorvodno in 10 m dolvodno obložijo s kamnito zložbo, njena višina in agresivnost pa naj se ublažita z uporabo obvodne vegetacije.
(3) Oporni in podporni zidovi naj bodo strukturirani ali obloženi s kamnito oblogo, njihova višina in agresivnost pa ublaženi z uporabo vegetacije.
(4) Na mestih, na katerih se zgradi nasip, se brežina zasadi z ustrezno vegetacijo.
15. člen
(obcestni prostor)
(1) Obcestni prostor je treba povezati z reliefnimi značilnostmi prostora, s krajinskimi vzorci.
(2) Na trasi regionalne ceste se izvedejo naslednje ureditve obcestnega prostora:
– vse brežine v nasipu se oblikujejo v naklonu 1:1,5 ali položnejšem s konkavnim iztekom v teren,
– površine ob regionalni cesti se uredijo kot travna površina.
(3) Obcestni prostor ob regionalni cesti na levem bregu vodotoka se uredi skladno s krajinskim načrtom obcestnega prostora bodoče obvozne ceste.
(4) Opuščeni deli obstoječe ceste se uredijo kot zelenice, površina odstranjenega objekta in prestavljenega kozolca pa zasadi s travo.
(5) Prostor ob kolesarski poti in pešpoti na desnem bregu vodotoka se uredi skladno s krajinskim načrtom bodoče kolesarske steze.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
16. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi gradnje regionalne ceste se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekti. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki so v kartografski prilogi državnega lokacijskega načrta, in sicer če niso v nasprotju s to uredbo.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca regionalne ceste.
17. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Onesnažene vode se z vozišča zajemajo s kanalizacijo, z odprtimi jarki in drenažami.
(2) S cestnih površin zbrane onesnažene vode se pred izpustom v naravni recipient ustrezno očistijo. Na celotnem odseku regionalne ceste se v struge naravnih odvodnikov spušča le voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom o varovanju voda.
(3) Kanalizacija regionalne ceste je namenjena izključno padavinskim odpadnim vodam s cestnih površin. Priključevanje odpadnih voda iz drugih objektov ni dovoljeno.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje in objekti ter javna razsvetljava)
(1) Na območju regionalne ceste se izvedejo naslednje ureditve na elektroenergetskem omrežju in objektih (visokonapetostni vodi – v nadaljnjem besedilu: VN, transformatorska postaja – v nadaljnjem besedilu: TP):
– prestavi se obstoječa TP Potoška vas v km 1 + 400 na severno stran regionalne ceste na parcelo št. 328/2 k. o. Zagorje mesto,
– prestavi se obstoječ drog v km 1 + 322 regionalne ceste v km 1 + 329 regionalne ceste,
– nadomesti se obstoječ zračni VN-vod od droga na parceli 399 k. o. Zagorje mesto do obstoječe TP z novim VN-vodom do droga v km 1 + 329 regionalne ceste,
– zgradi se nov VN-kabel od km 1 + 335 do nove TP,
– odstrani se obstoječ kabel med obstoječo TP in km 1 + 355 regionalne ceste,
– zgradi se nov VN-kabel od TP do km 1 + 355 regionalne ceste,
– zgradi se nov VN-kabel od TP do km 1 + 345 regionalne ceste,
– prestavi se obstoječ drog na deviaciji ceste 1-3 za 3,5 m proti jugozahodu.
(2) Javna razsvetljava se uredi od km 1 + 233 do km 1 + 733 na desni strani regionalne ceste in od km 1 + 739 do km 1 + 810 ob levi strani regionalne ceste in deviacije ceste 1-3 v skupni dolžini 700 m.
(3) Vsi elektroenergetski vodi v regionalni cesti in deviacijah cest se zaščitijo z zaščitnimi cevmi.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju načrtovane regionalne ceste se prestavijo, zaščitijo ali prilagodijo naslednji telekomunikacijski vodi:
– prestavi se obstoječ telefonski drog v km 1 + 336 levo od regionalne ceste v km 1 + 339 levo od regionalne ceste,
– nadomesti se obstoječ zračni vod od objekta Cesta 9. avgusta do obstoječega droga v km 1 + 357 desno od regionalne ceste z novim zračnim vodom v dolžini 60 m.
(2) Zaščiti se obstoječ kabel v regionalni cesti in deviaciji 1-2 z zaščitnimi cevmi v dolžini 60 m.
20. člen
(vodovod)
Obstoječi cevovod, ki poteka v trasi regionalne ceste, se zaščiti z zaščitnimi cevmi v dolžini 120 m.
21. člen
(kanalizacija)
Od obstoječe kanalizacije v km 1 + 560 levo od regionalne ceste do km 1 + 440 desno od regionalne ceste se uredi kanalizacija s poliestrskimi cevmi CC-GRP. Kanalizacija križa regionalno cesto v km 1 + 460.
22. člen
(kabelsko komunikacijsko omrežje)
Obstoječi kabel od križišča z lokalno cesto proti Kotredežu se proti jugovzhodu zaščiti z zaščitno cevjo in ob njem položi dodatna PVC-cev premera 110 mm v dolžini 150 m.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Na trasi regionalne ceste se odstranita:
– stanovanjski objekt (1) v km 1 + 320 regionalne ceste na parceli številka 400 k. o. Zagorje mesto,
– železni most čez potok Kotredežčica v km 1 + 470 regionalne ceste.
(2) Obstoječi toplar v km 1 + 770 regionalne ceste na parceli št. 286 k. o. Zagorje mesto se prestavi jugovzhodno.
(3) Prestavita se dve obstoječi žični ograji na parc. št. 287/1, 291/2, 329/2, 329/3, 330 k. o. Zagorje mesto v skupni dolžini 13 m.
24. člen
(tla)
(1) Med gradnjo se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje tal:
– posegi v tla morajo potekati na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, in se ne smejo razširiti na dodatne površine, ne da bi bili vplivi na tla in rastline na teh območjih ustrezno ovrednoteni;
– odkrivanje tal v najmanjšem možnem obsegu;
– smotrna uporaba izkopanega nenosilnega materiala;
– dovoz nosilnega gradbenega materiala po najkrajših možnih poteh;
– za začasne prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine, ki morajo biti določene pred začetkom izvajanja del;
– ureditev odvodnjavanja padavinske odpadne vode s trase regionalne ceste mora biti izvedena z ustrezno načrtovanim drenažnim sistemom. Odtoki in sprejemniki morajo biti natančno določeni že v projektni dokumentaciji;
– uporaba deponiranega humusa za sonaravno urejanje brežin;
– odpadni material, ki nastane ob morebitnem razlitju pogonskega goriva, mazalnih in drugih olj, hidroizolacijskega in drugega materiala, ki se uporablja na gradbišču in nastane pri gradbenih delih na obstoječih objektih ali prometnih površinah, se mora odstraniti skladno s predpisi o varstvu okolja;
– na celotnem vplivnem območju je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskega materiala in drugih sredstev, s katerimi se bodo izvajala gradbena dela;
– če oskrba transportnih vozil in drugih naprav poteka na gradbišču, prometnih in drugih manipulativnih površinah, morajo biti te površine utrjene.
(2) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z organizacijo gradbišča.
25. člen
(vodne ureditve)
(1) Zaradi gradnje regionalne ceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati.
(2) Na trasi regionalne ceste so predvidene utrditve brežin vodotokov pred vtoki oziroma iztoki iz prepustov in na območju premostitvenega objekta.
(3) Prečkanje vodotoka je načrtovano tako, da svetli profil zagotavlja pretok 100-letne visoke vode pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 0,5 m.
26. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
Na celotnem ureditvenem območju je treba izvajati naslednje ukrepe in izpolnjevati naslednje pogoje:
– gradbena dela v vplivnem območju vodotokov naj se izvajajo ob nizkih vodostajih;
– med gradnjo se morajo preprečiti neposredni posegi v strugo potoka z materialom, ki vsebuje nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, strupene kovine in druge sestavine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev z vodo iz potoka ni dovoljeno);
– pri gradnji ni dovoljeno uporabljati materiala, ki vsebuje nevarne spojine, urejeno mora biti odvajanje odpadnih in izcednih vod;
– transportni in gradbeni stroji, ki se uporabljajo pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Potreben je nadzor nad gradbenimi stroji in gradbenim materialom;
– za morebitno razlitje večjih količin goriva, olja in drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugega materiala je treba pripraviti načrt za preprečevanja vdora teh snovi v vodotoke in za njihovo odstranitev, onesnaženi material pa mora preiskati pooblaščena institucija, da se določi pravilen način deponiranja;
– komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih naprav je treba pred odvajanjem v vode očistiti skladno s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda;
– odvodnjavanje cestnega telesa mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje padavinskih vod z javnih cest, tako da vode ne more neposredno odtekati v površinske vodotoke. Zbiralni vodi, odtočni žlebi na cestišču in drugi gradbeni elementi ceste morajo biti dimenzionirani tako, da lahko sprejmejo tudi večje količine padavinskih vod ali drugih tekočin ob morebitni prometni nesreči.
27. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na vplivnem območju lokacijskega načrta ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Gradbišče mora biti organizirano na čim manjši površini. Na mestih prečkanja vodotokov morajo biti posegi v strugo čim manjši.
28. člen
(varstvo živali)
Posege v vodotoke je treba izvajati izven drstnih dob ribjih vrst (oktober–februar). Pristojno ribiško družino, ki po potrebi izvede intervencijski izlov rib, je treba obvestiti 7 dni pred gradnjo.
29. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
(2) V zvezi z arheološko dediščino mora investitor zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotnem območju regionalne ceste in spremljajočih ureditev,
– predhodne arheološke raziskave, ki bodo opredelile mogoča zaščitna izkopavanja,
– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
(3) Investitor obvesti regionalni zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine, o začetku del 10 dni prej.
30. člen
(varstvo zraka)
Zaradi zmanjševanja onesnaževanje zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med gradnjo mora izvajalec izvajati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– upoštevati predpise v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– primerno razporediti in urediti začasne in druge dovozne poti na gradbišče (asfaltiranje, omejitve hitrosti),
– predvideti zadostno močenje transportnih poti in odkritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi zmanjšanja prašenja,
– predvideti zadostno pranje dostopnih asfaltiranih poti,
– preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča,
– vlažiti sipek material in nezaščitene površine ter preprečevati raznos materiala z gradbišča,
– servisirati gradbene stroje in naprave zaradi preprečitve nepotrebnih emisij dizelskih izpuhov.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi napovedi prometa za leto 2030 se izvedejo ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom ob upoštevanju konfiguracije terena in opredeljenih stopenj varstva pred hrupom glede na obstoječo namensko rabo prostora.
(2) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite za stanovanjske objekte:
– stanovanjski objekt Cesta 9. avgusta 83,
– stanovanjski objekt Cesta 9. avgusta 84,
– stanovanjski objekt Cesta 9. avgusta 85,
– stanovanjski objekt Cesta 9. avgusta 86,
– stanovanjski objekt Cesta 9. avgusta 87,
– stanovanjski objekt Farčnikova kolonija 60,
– stanovanjski objekt Farčnikova kolonija 61.
(3) Investitor med gradnjo zagotovi izvedbo protihrupne zaščite za 5-letno obdobje na podlagi izračuna obremenitev hrupa in jo dograjuje skladno z izsledki obratovalnega monitoringa. V skladu s tem so mogoča odstopanja od navedenih lokacij.
(4) Izvajalec mora zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa med gradnjo in ukrepe ob morebitnem ugotovljenem preseganju vrednosti, določenih za gradnjo. Merilne točke se določijo na podlagi načina organizacije gradbišča za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest, po katerih poteka prevoz.
(5) Med izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se zagotovi izvedba pasivne protihrupne zaščite za objekte, ki so v načrtovanem 5-letnem obdobju čezmerno hrupno obremenjeni.
(6) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa na viru hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Na podlagi monitoringa mora investitor izvesti morebitne potrebne dodatne ukrepe.
32. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za intervencijska vozila in po potrebi z zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito vodovodov tako, da bo zagotovljena preskrba s požarno vodo.
(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo uporabo.
33. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)
(1) Na celotnem odseku je predvidenih približno 1200 viškov materiala. Odlaga se na deponijo Suhi potok v občini Zagorje ob Savi.
(2) Manko 2510 m3 nasipnega materiala se zagotavlja iz kamnoloma Borovnik v občini Zagorje ob Savi.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– gradnja regionalne ceste z vsemi objekti in ureditvami od km 1 + 223 do km 1 + 400,
– gradnja regionalne ceste z vsemi objekti in ureditvami od km 1 + 400 do km 1 + 600,
– gradnja regionalne ceste z vsemi objekti in ureditvami od km 1 + 600 do km 1 + 900,
– trasa regionalne ceste z ureditvijo obcestnega prostora po odsekih in vodne ureditve,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
– deviacije cest,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.
(2) Etape gradnje regionalne ceste, spremljajočih objektov in ureditev so funkcionalno sklenjene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
35. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora med obratovanjem regionalne ceste zagotoviti celosten načrt monitoringa.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, v katerih je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in drugi ustrezni ukrepi,
– drugi ustrezni ukrepi.
36. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste in ureja čim manj novih dovoznih poti. Obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo so tudi:
– zagotovitev ustreznega pretoka motornega in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi bile morebiti namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa morebitno popravilo poškodb;
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, se izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo in protiprašno zaščitijo, če pa se poškodujejo, se poškodbe popravijo in vzpostavi tako stanje, kot je bilo pred začetkom gradnje;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po končani gradnji pa morebitno popravilo poškodb;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
37. člen
(dodatne obveznosti)
Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:
– uporabljati material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov prek obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– obnoviti in popraviti vse infrastrukturne vode in naprave ter druge objekte, če bi se zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev pri gradnji regionalne ceste in z njo povezanih ureditev poškodovali,
– v najkrajšem mogočem času odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja regionalne ceste,
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so pa utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
– vzdrževati vegetacijo ob regionalni cesti,
– vzdrževati vse vodne ureditve, zgrajene izključno za potrebe regionalne ceste,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
38. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest in poti, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo tisto infrastrukturo, ki ni regionalna cesta (deviacije cest, hodniki za pešce, avtobusna postajališča, komunalni vodi), prevzeti v upravljanje in vzdrževanje njeni upravljavci.
39. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Investitor regionalne ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, investitor hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, pešpoti, kolesarskih poti in javne razsvetljave pa Občina Zagorje ob Savi.
IX. ODSTOPANJA
40. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, na katere se ta odstopanja nanašajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
41. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na območju državnega lokacijskega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
X. NADZOR
42. člen
(nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
43. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Zagorje ob Savi v letu 1994, v letu 1997 in letu 2002, št. 300-9/86 (Uradni vestnik Zasavja št. 2/96, 15/98, 17/03) in Urbanistična zasnova Zagorja,
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Farčnikove kolonije ter spremembe in dopolnitve, št. 352-6/95 (Uradni vestnik Zasavja št. 6/98, 17/03),
– Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico ob Kotredežčici, št. 351-C-59/87 (Uradni vestnik Zasavja št. 15/91).
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-102/2007/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-2511-0192
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti