Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D), stran 13915.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. oktobra 2007.
Št. 001-22-130/07
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-D)
1. člen
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 5. člena pred piko doda besedilo »ali upravni enoti«.
2. člen
V 10. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi:
»Register je namenjen vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih o strankah. Podatki se v registru vodijo in obdelujejo zaradi varnosti pravnega prometa.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V registru se obdelujejo naslednji osebni podatki: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča (registrska knjiga) in osebno ime, datum rojstva, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ustanovitelja stranke (zbirka listin). Za potrebe registra se osebni in drugi podatki zbirajo neposredno od stranke in iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati njihov izpis.
Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese na podatke, vpisane v register iz prvega odstavka tega člena, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice. Nihče se ne more sklicevati na to, da ni poznal vpisanih podatkov, razen če zakon določa drugače.
Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena za osebne podatke v zbirki listin veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«.
3. člen
V prvem odstavku 24. člena se v drugem stavku pred piko dodata besedi »in referendumov«.
4. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega prava, humanitarne organizacije, verske skupnosti, javna podjetja, kot jih določa zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov, gospodarske družbe, v katerih ima država ali samoupravna lokalna skupnost več kot 25% delež v kapitalu, in družbe, v katerih imajo te družbe večinski delež, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ne smejo financirati strank.«.
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.150 do 20.850 eurov se kaznuje za prekršek stranka:«.
V 10. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »21. in 25. člen«.
V drugem odstavku se besedilo »80.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 do 850 eurov«.
6. člen
V 28.a členu se besedilo »80.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 do 850 eurov«.
7. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.150 do 20.850 eurov se kaznujejo za prekršek pravna oseba javnega prava, humanitarna organizacija, verska skupnost, javno podjetje, kot ga določa zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov, gospodarska družba, v kateri ima država ali samoupravna lokalna skupnost več kot 25% delež v kapitalu, in njene odvisne družbe, če financirajo stranko (25. člen).
Z globo od 400 do 600 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
V 31.a členu se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »600 eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Manjkajoče podatke iz tretjega odstavka 10. člena zakona o zastopnikih strank morajo stranke posredovati registrskemu organu v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Registrski organ podatke iz prejšnjega odstavka vpiše v register strank. O vpisu ne izda odločbe.
10. člen
Drugi odstavek 14. člena in del besedila prvega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), ki se glasi: »ter sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25% in gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti« prenehata veljati 1. januarja 2008.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4. in 7. člena tega zakona, ki začneta veljati 1. januarja 2008.
Št. 000-02/92-5/71
Ljubljana, dne 29. oktobra 2007
EPA 1599-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti