Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2921. Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec, stran 7454.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. junija 2007 sprejel
S K L E P
o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Žalec postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: OPN OŽ).
(2) Postopek priprave OPN OŽ je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: SPRO Žalec) in Prostorskega reda Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: PRO Žalec), ki ga je Občina Žalec do sprejetja novega zakona pripravljala na podlagi Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
(3) Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopki za sprejem SPRO Žalec in PRO Žalec, ki so bili začeti pred uveljavitvijo ZPNačrt in sicer na podlagi določb ZUreP-1 (v okviru katerih oba dokumenta še nista bila javno razgrnjena), nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt kot OPN OŽ.
(4) Skladno s 104. členom ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor niso v nasprotju z ZPNačrt.
(5) Skladno s 95. členom ZPNačrt mora občina sprejeti OPN OŽ najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o vsebini, obliki in načinu priprave OPN OŽ ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Žalec)
(1) Občina Žalec je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO Žalec in PRO Žalec na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– sprejem programa priprave,
– prva prostorska konferenca za SPRO OŽ in za PRO OŽ,
– pridobitev in analiza smernic,
– izdelava strokovnih podlag:
▪ analiza stanja v prostoru,
▪ analiza teženj prostorskega razvoja,
▪ analiza razvojnih potreb in možnosti,
▪ analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
▪ strokovne podlage za gospodarska in industrijska območja,
▪ strokovne podlage za področje poselitve,
▪ strokovne podlage za rešitev tranzitnega prometa – navezava kamnoloma Liboje in južnega obrobja občine na AC sistem,
– postopek na I. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO),
– začetek izdelave projektne naloge za pridobitev izvajalca za SPRO in PRO.
(2) Predloga SPRO Žalec in PRO Žalec še nista bila javno razgrnjena, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta OPN OŽ na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(oblika in vsebina OPN OŽ)
(1) Nadaljnji postopek priprave obeh prostorskih aktov bo potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN OŽ, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) OPN OŽ se izdela v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanj pa se zagotavlja v digitalni in analogni obliki.
(3) Vsebine, ki jih bo potrebno dopolniti, so:
– urbanistični načrt (v nadaljevanju: UN) za območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja (naselja Žalec, Šempeter, Petrovče).
(4) Vsebine, ki jih bo potrebno opustiti:
– urbanistične zasnove,
– krajinske zasnove,
– analiza ranljivosti prostora.
4. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)
(1) V postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec je Ministrstvo za okolje in prostor dne 18. 4. 2007 izdalo odločbo št. 35409-115/2005-JL, iz katere izhaja, da je v postopku priprave in sprejemanja teh aktov potrebna izvedba CPVO.
(2) Občina Žalec bo za dopolnjen osnutek OPN OŽ zagotovila okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN OŽ poslala ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve pri pripravi OPN OŽ se bodo pridobivale na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Žalec in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge,
– strokovnih podlag, izdelanih v postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec,
– smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec.
(2) V variantah se bodo pripravile strokovne rešitve le za tista območja v prostoru, za katera se bo v nadaljevanju postopka priprave OPN OŽ pojavila utemeljena potreba po pripravi le-teh.
6. člen
(roki in postopek za pripravo OPN OŽ)
Začetek priprave OPN OŽ
(1) Postopek priprave OPN OŽ se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam v 7 dneh od dneva objave.
Osnutek OPN OŽ
(2) Občina pripravi osnutek OPN OŽ v 90 dneh po izboru izdelovalca dokumenta.
(3) Občina pošlje osnutek OPN OŽ ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v 7 dneh pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
(4) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu in občini. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(5) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ministrstvu in občini, ali je za OPN OŽ potrebno izvesti CPVO.
Dopolnjen osnutek OPN OŽ
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora občina dopolni osnutek OPN OŽ. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika v roku 45 dni od prejema smernic (odvisno od zahtevnosti vsebine prostorskih ureditev).
(7) Občina za dopolnjen osnutek OPN OŽ zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN OŽ pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, v roku 45 dni od prejema smernic.
(8) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom zavrne.
Usklajevanje smernic
(9) Če občina zaradi smernic nosilcev urejanja prostora ne more uskladiti osnutka OPN OŽ, o tem obvesti ministrstvo, ki najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom OPN OŽ.
Sodelovanje javnosti
(10) Občina mora v postopku priprave OPN OŽ omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način.
(11) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN OŽ in okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(12) Občina preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek OPN OŽ in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve ter ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnice ali lastnike zemljišč iz tretjega odstavka tega člena mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve v 15 dneh po sprejetju stališča.
Potrditev predloga OPN OŽ
(13) Občina pripravi predlog OPN OŽ na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti v 30 dneh po sprejetju stališča in ga pošlje ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v 7 dneh, posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh podajo mnenje, ali predlog OPN OŽ upošteva njihove smernice.
(14) V roku 21 dni pripravi svoje mnenje tudi ministrstvo, ki preveri ali je vsebina predloga OPN OŽ pripravljena skladno z določili 39. do 45. ZPNačrt, ali temelji na prikazu stanja prostora in ali upošteva usmeritve in določitve državnih prostorskih aktov.
(15) Pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPN OŽ na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev tisto ministrstvo, ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN OŽ skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(16) Minister v 75 dneh od prejema predloga OPN OŽ s sklepom potrdi predlog OPN OŽ, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN OŽ njihove smernice upoštevane, oziroma če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
(17) V nasprotnem primeru ministrstvo v istem roku vladi predlaga, da odloči o potrditvi predloga s sklepom, ki ga sprejme v 30 dneh.
Sprejem OPN OŽ
(18) OPN OŽ sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra oziroma sklepa vlade, s katerim je slednja potrdila predlog OPN OŽ v roku 30 dni.
Veljavnost rokov in faz
(19) Navedeni roki so okvirni.
(20) Za nadaljnji potek priprave in sprejema OPN je upoštevan postopek priprave, določen z ZPNačrt. Upoštevajo se tudi 1. pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007, iz katerih izhaja, da ponovna pridobitev smernic, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali v postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec na osnovi izdelanih strokovnih podlag, ni potrebna. Temu dejstvu se smiselno prilagodi postopek priprave osnutka OPN OŽ.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ravnanje z odpadki,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ohranjanje narave,
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov in projektov,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi nesrečami, Izpostava Celje,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
13. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
14. Ministrstvo za zdravje,
15. Ministrstvo za kulturo,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo.
(2) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
20. Geoplin plinovodi d.o.o.,
21. Mestni plinovodi d.o.o., Distribucija plina,
22. ELES Elektro Slovenija d.o.o.,
23. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
24. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje,
25. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
26. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
27. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
28. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
29. DARS, Družba za avtoceste d.d.,
30. Javna agencija za železniški promet RS,
31. Ribiška družina Šempeter.
(3) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:
32. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
33. Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
34. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
35. Občina Velenje, Urad za okolje in prostor,
36. Občina Braslovče,
37. Občina Polzela,
38. Občina Prebold,
39. Občina Tabor,
40. Občina Vransko,
41. Občina Dobrna,
42. Občina Trbovlje,
43. Občine Hrastnik,
44. Občina Laško.
(4) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku priprave OPN.
(5) Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave SPRO Žalec in PRO Žalec. Upoštevaje priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN OŽ ni potrebna.
(6) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN OŽ. Če se v postopku priprave OPN OŽ ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN OŽ)
Izdelavo OPN OŽ financira Občina Žalec na podlagi sprejetega proračuna za leti 2007 in 2008.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Žalec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 35005-0010/2004 2/3
Žalec, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost