Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2920. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter, stran 7452.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. junija 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju: OPPN Šempeter) kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski dolini 029 s tem, da je severni krak vzhodnega dela ureditvenega območja s programskimi zasnovami P22 namenjen za proizvodno-servisne dejavnosti. Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno s sprejetimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Žalec.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) določa za obravnavano območje obveznost izdelave urbanistične zasnove in izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Predmetno območje se je do uveljavitve ZPNačrt pripravljalo na osnovi programa priprave Občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 9/06, v nadaljevanju OLN Šempeter) ter na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– sprejem programa priprave,
– prva in druga prostorska konferenca,
– pridobitev smernic in
– postopek na I. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot OPPN.
Skladno s 104. členom se do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt, uporabljajo zakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor niso s tem zakonom v nasprotju.
Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Žalec št. 032-01-0005/2007 z dne 4. 6. 2007 se skrajni severovzhodni del ureditvenega območja izloči iz ureditvenega območja OPPN Šempeter in se zanj pripravi ter sprejme samostojni izvedbeni prostorski akt.
Večji del površin v mejah ureditvenega območja OPPN Šempeter je pozidan, izjema je le območje ob vzhodni meji SIP-a, ki ga zadnje spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Žalec v letu 2002 (programska zasnova za proizvodno-servisno območje Šempeter - sever z oznako P22) namenjajo za proizvodno-servisno dejavnost.
Pretežna površina vzhodnega dela ureditvenega območja OPPN Šempeter leži znotraj zavarovanega prostora naselbinske dediščine Šempeter – EŠD 241616, zahodni del pa tudi znotraj arheološkega najdišča Dobrteša vas – K2.14. V bližini železniške postaje je območje naravnega spomenika NS8 – tisa pri železniški postaji.
Razlogi
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe znanih in potencialnih investitorjev:
– po gradnji posamičnih poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov ter po spremembi namembnosti in rekonstrukciji obstoječih objektov,
– po izvedbi kompleksnejših posegov s proizvodno-servisno funkcijo in
– po rekonstrukciji in dograditvi prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
II. Okvirno ureditveno območje
Okvirno ureditveno območje OPPN Šempeter zajema celotni del naselja Šempeter, ki leži severno od regionalne ceste Ločica - Šempeter - Žalec R II/447, razen proizvodnega območja SIP Šempeter in skrajnega severovzhodnega dela naselja, ki se urejata s svojima izvedbenima prostorskima aktoma. Proizvodno območje SIP deli ureditveno območje OPPN na vzhodni in zahodni del. Ureditveno območje meri ca. 14,14 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije (prostorske sestavine planskih aktov Občine Žalec, izvedbeni prostorski akti Občine Žalec) in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– podatkov o pravnem stanju prostora (zavarovanja v prostoru po drugih predpisih: kulturna dediščina in podobno),
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Izdelava okoljskega poročila ni potrebna, ker iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-40/2005-jh z dne 2. 12. 2005 izhaja, da v postopku priprave izvedbenega prostorskega akta ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
IV. roki za pripravo oppn in njegovih posameznih faz
Osnutek OPPN
– Občina pripravi osnutek OPPN v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu. Osnutek OPPN izdela strokovna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca) in pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov ter jo je pripravljavec že izbral po predpisih o oddaji javnega naročila.
Smernice
– Izdelovalec pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. Smernice so že pridobljene v okviru postopka priprave OLN Šempeter na osnovi programa priprave OLN Šempeter in idejne zasnove prostorske ureditve na območju predvidenega izvedbenega prostorskega akta.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni, pisno sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-40/2005-jh z dne 2. 12. 2005 izhaja, da v postopku priprave IPA ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Dopolnjen osnutek OPPN
– Ob upoštevanju smernic izdelovalec dopolni osnutek OPPN.
– Izdelovalec pripravi eventualne variantne rešitve, jih ovrednoti in medsebojno primerja v 60 dneh od objave sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu.
Sodelovanje javnosti
– Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve organizira občina v sodelovanju s krajevno skupnostjo Šempeter javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec preuči pripombe in predloge javnosti in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb.
– Občina zavzame stališče do pripomb in predlogov javnosti v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve, poskrbi za objavo stališča in pisno seznani s svojim stališčem lastnike zemljišč, ki so v okviru javne razgrnitve izrazili pripombe in predloge, v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov javnosti.
Sprejem OPPN
– Izdelovalec izdela predlog OPPN v 15 dneh po prejemu stališča občine do pripomb in predlogov javnosti in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– V 40 dneh po prejemu zadnjega mnenja občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane.
– OPPN sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljavnost rokov
– Navedeni roki so okvirni.
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Celje,
5. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
6. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
7. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
8. DARS d.d., Ljubljana,
9. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje,
10. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
11. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
12. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
13. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje,
14. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Žalec,
15. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Koper,
16. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
17. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
18. Krajevna skupnost Šempeter,
19. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Smernice so že bile pridobljene v okviru postopka priprave OLN Šempeter.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, naročnik OPPN in investitorji načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OPPN.
VII. Objava sklepa o pripravi OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Žalec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35005/0001/2005 2/3
Žalec, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost