Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2918. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2007, stran 7448.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 4. junija 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       v EUR|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/podskupina kontov         |Proračun leta 2007|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |    14.792.180|
|    |(70+71+72+73+74+78)        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    12.696.381|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    10.442.302|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     8.893.920|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |     1.204.796|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      343.586|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     2.254.079|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |      958.396|
|    |dohodki od premoženja       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |      32.966|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni |       4.382|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |      10.766|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |     1.247.569|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |      353.229|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      160.000|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      193.229|
|    |in                |         |
|    |neopredmetenih dolgoročnih    |         |
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |        772|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |        772|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |     1.737.504|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      833.887|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |      903.617|
|    |proračuna iz sredstev proračuna  |         |
|    |Evropske unije          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |       4.294|
|    |UNIJE               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih  |       4.294|
|    |evropskih institucij       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    16.310.414|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     3.342.582|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      711.624|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      114.736|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     1.384.711|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      36.305|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |     1.095.206|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     6.642.392|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |      190.602|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom    |     2.896.207|
|    |in gospodinjstvom         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      772.831|
|    |organizacijam           |         |
|    |in ustanovam           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     2.778.829|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |       3.923|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     2.579.434|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     2.579.434|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     3.746.006|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |     2.403.156|
|    |pravnim              |         |
|    |in fizičnim osebam, ki niso    |         |
|    |proračunski uporabniki      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |     1.342.850|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |    –1.518.234|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |                 |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |         |
|    |NALOŽB              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      77.616|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      77.616|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |      27.541|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |      50.075|
|    |privatizacije           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         0|
|    |in naložb             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         0|
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |      77.616|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |         |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |                 |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |      625.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |      625.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |      625.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      138.958|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      138.958|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      138.958|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     –954.576|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      486.042|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |     1.518.234|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. |      954.577|
|    |12. 2006             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
Splošni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in posebni del občinskega proračuna do ravni proračunskih postavk in šestmestnih podkontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, dobiček JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40%, in sicer izključno v okviru področja proračunske porabe.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve pravic porabe znotraj proračunske postavke in med proračunskimi postavkami ni potrebno izvesti, kadar skupna realizacija posamezne proračunske postavke ne presega 10% sprejetega (veljavnega) proračuna.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
7. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
8. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 128.532 evrov. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike Slovenije v višini 208.640 evrov znaša skupaj 337.172 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
Pravni posel, ki ga sklene Mestna skupnost in krajevne skupnosti na območju Občine Žalec brez predhodnega soglasja župana, je veljaven do višine 4.200 evrov.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina Žalec se bo v letu 2007 zadolžila z najemom posojila pri poslovni banki v višini 625.000 EUR za sledeče investicije:
– gradnja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec v višini 200.000 evrov,
– gradnja Podružnične Osnovne šole Ponikva v višini 425.000 evrov.
14. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2007 ne smejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 40302-0001/2007
Žalec, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost