Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2916. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki, stran 7444.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 5. seji dne 31. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 6038 oktobra 2006.
2. člen
(vsebina odloka)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja, vodnogospodarske ureditve, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Besedilo odloka
2. Grafični del občinskega lokacijskega načrta obsega:
– izsek iz grafičnega dela prostorskega plana s prikazom prostorske ureditve v širšem območju M 1:2.000,
– ureditveno območje z načrtom parcelacije M 1:500,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor M 1:500,
– prikaz vplivov načrtovanih ureditev M 1:500,
– zasnova prometne infrastrukture M 1:500,
– zasnova komunalne in energetske infrastrukture M 1:500.
3. Priloge občinskega lokacijskega načrta:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskega plana,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta,
– strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi občinskega lokacijskega načrta,
– spis postopka priprave in sprejema lokacijskega načrta,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Meja lokacijskega načrta poteka po zunanjih mejah parcel št. 2727/1, 2725 in po severnem robu predvidenega krožišča na regionalni cesti na severozahodu, po zunanjem robu predvidene prestavitve lokalne ceste v Sinjo Gorico na severu, po zunanjih mejah parcel št. 2937/2, 2937/4, 2725, 2727/1 na jugovzhodu in po zunanji meji parcele št. 2727/1 na jugozahodu. Vse parcele so v k.o. Vrhnika.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo trgovine z živili s pripadajočo prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta)
(1) Objekt je v osrednjem delu ureditvenega območja, orientiran vzporedno z Ljubljansko cesto.
(2) Tlorisne dimenzije objekta so 54,15 x 26,05 m + 15,14 x 8,79 m. Na jugozahodni strani je dopustno povečanje objekta za do 11,50 x 26,05 m. Na jugovzhodni strani objekta je dostavna klančina tlorisnih dimenzij 24,78 x 8,44 m in prostor za komunalne odpadke tlorisnih dimenzij 5,00 x 1,45 m.
(3) Objekt je pritličen.
(4) Višinski gabariti:
– višina urejenega terena pred vhodom je na 292,50 m, višina gotovih tal pritličja je na 292,65 m,
– venec strehe je 5,46 m nad koto pritličja.
(5) Vhod je na severni strani objekta, servisni vhod je na jugovzhodni strani objekta.
(6) Oblikovanje:
– fasada: betonski montažni elementi svetle barve in steklo, oblikovana v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov investitorja. Na vogalu nad vhodom je konzolni nadstrešek širine 3,40 m,
– streha je ravna z minimalnim naklonom,
– objekt mora biti načrtovan potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja,
– na južni fasadi objekta niso dopustne postavitve reklamnih tabel.
7. člen
(zunanje ureditve)
(1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine so asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane v meteorno kanalizacijo preko peskolova in lovilca olj.
(2) Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekt so brez arhitekturnih ovir.
(3) Vse proste površine so zelenice, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem in grmičevjem. Gostejša zasaditev drevja je na vhodni strani objekta proti avtocesti, zasaditev ob regionalni cesti je v obliki drevoreda.
8. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Območje lokacijskega načrta je izvedeno z nasutjem terena nad koto visoke vode, ki je 191,20 m. Urejen plato je v višini Ljubljanske ceste na koti 292,50 m. Nasip se izvede samo na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta, prometnih in zunanjih ureditev.
(2) Na južni strani območja je zadrževalnik visokih voda, ki je dimenzioniran za razliko odtoka zaradi ureditve platoja. Zadrževalnik se izvede z znižanjem terena. Iztok iz zadrževalnika je v obstoječ odvodni jarek.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
9. člen
(prometne ureditve)
(1) Območje lokacijskega načrta se prometno napaja z Ljubljanske ceste (R II št. 409 Vrhnika–Ljubljana).
(2) Na mestu načrtovanega štirikrakega krožnega križišča na Ljubljanski cesti je petkrako krožno križišče. Na priključku lokalne ceste Za Sinjo Gorico je sredinski ločilni otok s poglobljenim robnikom. Na območju krožnega križišča se preuredi cestna razsvetljava.
(3) Načrtovana lokalna cesta za Sinjo Gorico na odseku od krožnega križišča do nadvoza se prestavi proti severozahodu; spremeni se priključek dovozne ceste do trgovine na lokalno cesto. Na dovozno cesto se navezuje dostop na avtocesto za izredne tovore.
(4) Po zgraditvi krožnega križišča se obstoječ priključek lokalne ceste za Sinjo Gorico na Ljubljansko cesto ukine in renaturira, ukinejo se vse začasne ureditve.
10. člen
(dostopi in začasne prometne ureditve)
(1) Dostop z osebnimi vozili je s petega kraka v krožnem križišču, dostava blaga in servisni dovoz je po dovozni cesti, ki se priključuje na prestavljeno lokalno cesto. Priključki na krožno križišče in lokalno cesto so opremljeni s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo.
(2). Do zgraditve krožnega križišča na Ljubljanski cesti je dostop z obstoječega priključka za Sinjo Gorico in po prestavljeni lokalni cesti. S prestavljene lokalne ceste je začasen neposreden uvoz na parkirišče.
(3) Za mirujoči promet je 117 parkirnih mest od tega je 6 parkirnih mest rezerviranih za funkcionalno ovirane. Parkirišča so z zelenico ločena od javnih prometnih površin.
(4) Poslovanje trgovine je pogojeno z izgradnjo krožnega križišča.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
11. člen
(skupne določbe)
(1) Objekt se priključi na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod, oskrbo z električno energijo in plinom ter na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
12. člen
(projektne rešitve)
(1) Vodovod:
– na območju lokacijskega načrta je vodovod zasnovan krožno s priključkom na sekundarni vodovod ob Ljubljanski cesti in na vodovod v območju trgovskega centra Spar. Na krožnem vodovodu je hidrantno omrežje.
– v zunanjem vodomernem jašku morajo biti lovilec nesnage, vodomer in nepovratni ventil.
(2) Kanalizacija:
– kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu,
– preko severnega dela območja poteka obstoječ F-kanal; dopustno je njegovo zavarovanje ali zamenjava,
– odpadne komunalne vode iz objekta so speljane v sekundarni fekalni kanal na vzhodni strani območja, ki se preko revizijskega jaška priključuje na F-kanal,
– padavinske vode, ki odtekajo s strešnih površin objekta se odvajajo v sekundarni meteorni kanali na vzhodni strani območja in v zadrževalnik visokih voda na južni strani objekta,
– padavinske vode z utrjenih, prometnih, manipulativnih in parkirnih površin se odvajajo v sekundarni meteorni kanal preko peskolova in lovilca olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje lovilca olj,
– kanalizacija mora biti načrtovana in izvedena vodotesno.
(3) Elektrika:
– preko vzhodnega dela območja poteka 20 kV daljnovod, ki je kabliran na območju lokacijskega načrta in prestavljen izven gabarita predvidnega objekta trgovine,
– oskrba trgovine z električno energijo je iz transformatorske postaje v območju trgovskega centra Spar. Napajanje je po zemeljskem NN kablu,
– predvidena je interna razsvetljava internih prometnih, manipulativnih in parkirnih površin.
(4) Plin:
– ogrevanje objekta je na plin s priključkom na plinovod po Ljubljanski cesti.
(5) Telekomunikacije:
– predviden objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje ob Ljubljanski cesti.
(6) Odstranjevanje komunalnih odpadkov:
– pod nadstreškom na vzhodni strani objekta je prostor za postavitev posod za komunalne odpadke. Prostor je dostopen za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
(7) Javna razsvetljava:
– cestna razsvetljava Ljubljanske ceste se preuredi na območju krožnega križišča.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
13. člen
(varstvo tal)
(1) Nasutje terena se izvede samo na območju, ki je potrebno za načrtovane ureditve.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Pri transportnih, gradbenih površinah in deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode v odvodne jarke. Predvidijo se potrebni ukrepi za varno ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
14. člen
(varstvo voda)
(1) V času gradnje so investitor in izvajalci dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda v odvodnih jarkih, ki bi nastala zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(2) Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi se zaščitijo pred možnostjo izliva v tla in odvodne jarke.
(3) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki ter odvodnjavane preko lovilca olj v meteorno kanalizacijo.
15. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom. Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo dovoljene nivoje hrupa v okolju.
(2) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa morajo imeti ustrezne certifikate.
16. člen
(varstvo zraka)
Pri gradnji objekta, infrastrukture ter urejanju zunanjih površin je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za varstvo zraka. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekt je zasnovan tako, da je možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu.
(2) Odmik predvidenega objekta od parcelne meje je min. 4,0 m in od obstoječih objektov min. 12,0 m.
(3) Priključek na krožno križišče in interno prometno omrežje omogoča dostop za intervencijska vozila in gasilce. Delovne površine za intervencijska vozila so na lokalni in dovozni cesti ter na platoju pred objektom.
(4) Gašenje požarov je iz hidrantov na krožnem vodovodu. V objektu je notranje hidrantno omrežje.
(5) Na zelenicah in utrjenih površinah ob objektu so površine za evakuacijo.
VIII. NAČRT ZAKOLIČBE
18. člen
(načrt zakoličbe)
Načrt zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
(etape izvajanja)
(1) Gradnja bo potekala v dveh etapah. V prvi etapi bo potekala gradnja objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in infrastrukturo ter začasni priključek na Ljubljansko cesto, v drugi etapi se uredi krožno križišče. Etape se lahko izvajajo ločeno, v podetapah ali sočasno.
(2) Objekti in ureditve za varstvo voda in varstvo okolja morajo biti urejeni v začetni fazi gradnje.
20. člen
(razmejitve financiranja)
(1) Investitor prostorske ureditve je Hofer nepremičnine d.o.o.
X. TOLERANCE
21. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja tlorisnih gabaritov objekta so lahko do ± 1,0 m, odstopanja višinskega gabarita so lahko do ± 0,5 m.
(3) Odstopanja višinskih kot urejenega terena in pritličja objekta so ± 1,70 m.
(4) Dopustne so spremembe pri urejanju krožnega križišča in lokalne ceste proti Sinji Gorici. (5) Dopustna je sprememba zunanjih ureditev in števila parkirnih mest glede na razpoložljivo zemljišče in organizacijo prostora, vendar ne manj, kot določajo normativi.
(6) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in energetskih vodov in priključkov ter naprav, zaradi ustreznejših rešitev. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
22. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
– zgraditi prometno, komunalno energetsko in drugo infrastrukturo sočasno z izgradnjo objekta in zunanjih ureditev,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objekta in infrastrukture,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo tal, voda, zraka in hrupa,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje lokacijskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici,
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo investitor pridobil projektno dokumentacijo za zamenjavo kanala F na območju krožnega križišča in OLN, pridobil mnenje pristojne strokovne organizacije za pravilnost rešitve in na projektno rešitev pridobil potrditev Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.,
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je investitor dolžan pridobiti projektno dokumentacijo za izvedbo zadrževalnega bazena in izpusta padavinskih vod v vodotok ter na rešitev pridobiti vodno soglasja Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami,
– stroške izvedbe začasnega priključka na Ljubljansko cesto, petega kraka na krožnem križišču, ter zavarovanja oziroma zamenjave kanala F nosi investitor,
– če se ugotovi za potrebno se sklene urbanistična pogodba z Občino Vrhnika.
XII. KOMUNALNI PRISPEVEK
23. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo za trgovino Hofer na Vrhniki, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom maj 2007, številka projekta 6275.
(2) Podlage za odmerno odločbo o komunalnem prispevku:
– v območju OLN za trgovino Hofer na Vrhniki je gradbena parcela načrtovanega objekta 12692 m2, bruto tlorisna površina objekta je 1400 m2 in neto tlorisna površina objekta je 1162 m2,
(3) Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so naslednji:
– skupni obračunski stroški, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka, znašajo na dan 30. 4. 2007 za vso komunalno infrastrukturo 498.653,75 EUR, od tega za novo komunalno infrastrukturo 472.114,25 EUR in za obstoječo komunalno infrastrukturo 26.539,49 EUR.
– obračunsko območje za gradnjo dovozne in servisne ceste do trgovine Hofer, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in prestavitev elektroenergetskega omrežja je ureditveno območje OLN za trgovino Hofer na Vrhniki. Investitor v območju OLN za trgovino Hofer na Vrhniki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju,
– obračunsko območje za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico obsega območja OLN za trgovino Hofer na Vrhniki, območja IC Sinja Gorica V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, območje V3S/4 1A/1, območje V3I/1 5A/1 in območje V3S/6 1B/1. Pripadajoči delež stroškov za izgradnjo te infrastrukture je določen na podlagi razmerja priključnih krakov krožnega križišča in znaša za območje OLN za trgovino Hofer 20%, preostali delež stroškov pa bo sorazmerno razdeljen na ostala prej navedena območja. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka v tem obračunskem območju so investitorji gradnje v prej navedenih območjih.
– za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico mora Občina Vrhnika zagotoviti drugi vir financiranja v višini 441.883,90 EUR, ki predstavlja delež območij V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, V3S/4 1A/1, V3I/1 5A/1 in V3S/6 1B/1 pri stroških ureditve te infrastrukture in bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka v teh območjih obračunan v nadaljnjih programih opremljanja oziroma komunalnem prispevku,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5:0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za zavezance ni,
– v komunalnem prispevku za območje OLN za trgovino Hofer na Vrhniki so vključeni stroški za gradnjo dovozne in servisne ceste do Hoferja, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in prestavitev elektroenergetskega omrežja ter del stroškov za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturalizacijo obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico,
– v vseh izvedbenih prostorskih aktih za objekte na območjih V3P/3 6E/2, V3P/3 6E/6, V3S/4 1A/1, V3I/1 5A/1 in V3S/6 1B/1 je potrebno poleg obračunskih stroškov, določenih v posameznem programu opremljanja po pripadajočem izvedbenem prostorskem aktu, upoštevati tudi obračunski strošek opremljanja za ureditev krožnega križišča na Ljubljanski cesti, javne razsvetljave na območju krožnega križišča, prestavitev obstoječe ceste v Sinjo Gorico in renaturacijo obstoječega priključka ceste v Sinjo Gorico, ki znaša 0,616 EUR na m2 gradbene parcele,
– stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
– vsi stroški v odloku navedeni v EUR brez DDV.
(4) Kolikor bo površina gradbene parcele in/ali neto tlorisna površina načrtovanega objekta večja od navedene v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. Kolikor bo površina gradbene parcele in/ali neto tlorisna površina objektov manjša od navedene v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo.
24. člen
(pogodba)
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo med občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju.
(2) Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko vključen tudi v urbanistično pogodbo oziroma pogodbo o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(3) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se zavezancu dogovorjena obveznost lahko odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem obračunskem območju lahko odmeri.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo zavezanca.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled na Oddelku za prostor in varstvo okolja Občine Vrhnika.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05) v delu, ki se nanaša na urejanje petega priključka na krožnem križišču na Ljubljanski cesti in ureditev lokalne ceste za Sinjo Gorico na odseku od krožnega križišča do nadvoza.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 350-05-12/2005 (5/06)
Vrhnika, dne 11. junija 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost