Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2915. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin, stran 7443.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 14. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin)
Območje na zahodni strani ceste R2 – 430/282 Višnja vas–Celje v naselju Arcin v Občini Vojnik je v občinskem prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04) opredeljeno za stanovanjske in poslovne dejavnosti. V letu 2000 je bil za del območja v Arclinu že izdelan Zazidalni načrt za poslovni center Arclin (projekt Vizura d.o.o. št. 79/00-01, Uradni list RS, št. 42/00), ki namenja območje za bencinski servis ter poslovno – stanovanjski objekt. Oba objekta sta v skladu z zazidalnim načrtom že realizirana. Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin obsega parceli 159/4 in 169/3 k.o. Arclin, na katerih namerava investitor zgraditi k obstoječemu poslovno – stanovanjskemu objektu prizidek za potrebe avto salona s pomožnimi prostori.
2. člen
(območje Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin)
Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob glavni cesti R2 – 430/282 Višnja vas–Celje v velikosti cca 789 m2 in zajema parceli 159/4 in 169/3 k.o. Arclin. Območje se na južni strani navezuje na obstoječ poslovno-stanovanjski objekt ter že izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo, na severni strani meji na parcelo 160 k.o. Arclin s stanovanjsko hišo in gospodarskim poslopjem, na zahodni strani pa na parcelo 159/4 k.o. Arclin, ki je v lasti istega investitorja in predstavlja asfaltno manipulacijsko površino.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za načrtovane Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni center Arclin se pridobijo na podlagi morebitnih zahtev nosilcev urejanja prostora, predstavljajo idejno zasnovo objekta, občinski prostorski plan ter smernice nosilcev urejanja prostora iz področja komunalne in prometne infrastrukture.
4. člen
(roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti:             Predvideni čas izvedbe:
-----------------------------------------------------------
– sprejetje sklepa o začetku    junij 2007
– izdelava osnutka za pridobitev  junij 2007
smernic
– pridobivanje smernic       julij–avgust 2007
– izdelava dopolnjenega osnutka   avgust, september 2007
– javno naznanilo javne razgrnitve september 2007
– javna razgrnitev         oktober 2007
– proučitev stališč do pripomb in  november 2007
zavzetje stališč do njih
– priprava predloga OPPN      december 2007
– pridobivanje mnenj        januar 2008
– priprava usklajenega predloga OPPNjanuar, februar 2008
– sprejem OPPN na občinskem svetu  februar 2008
– objava odloka v Uradni listu RS  februar 2008
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje, Direktorat za prostor
– Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Izpostava Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje
– Telekom Slovenije, PE Celje
– Elektro d.d., Celje
– Vodovod – kanalizacija J.P. Celje
– Javne naprave J.P. Celje
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje in varstvo cest, Območje Celje
– Ministrstvo za zdravje.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin financira investitor.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-0019/2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost