Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2914. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik, stran 7442.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) dne 5. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik
1. člen
(splošno)
1. S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik (v nadaljevanju: OPN).
2. Priprava OPN je nadaljevanje Strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik (v nadaljevanju SPRO), ki ga je občina pričela izdelovati na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02).
3. Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so v fazi priprave skladno z določili tega zakona.
4. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in nadaljnjih postopkov OPN)
1. Občina Vojnik je do sprejetja tega sklepa pripravlja SPRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov po tem zakonu. Izvedeni so bili naslednji postopki in pripravljene strokovne podlage:
– prva prostorska konferenca je bila dne 22. 6. 2005
– pridobitev odločbe MOP v zvezi z izvedbo CPVO št. 354-09-180/2005 z dne 14. 5. 2005
– program priprave po 27. členu ZUreP-1 je bil objavljen v Uradni listu RS, št. 25/06
– pridobljene smernice nosilcev planiranja
– priprava strokovnih podlag iz področja kmetijstva, gozdarstva, varstva pred visokimi vodami in poselitve.
2. Predlog SPRO ni bil javno razgrnjen, zato se v skladu z ZPNačrt nadaljuje postopek priprave OPN na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. Nadaljnji postopek priprave OPN bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki obsega strateški in izvedbeni del.
2. Sestavni del OPN so urbanistični načrti za naselja Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo in Socka.
3. OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v analogni in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
1. Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage izdelane v postopku priprave SPRO.
2. Strokovne podlage so izdelane za področje kmetijstva, gozdarstva, varstva pred visokimi vodami in poselitve.
3. Pri izdelavi OPN se upoštevajo smernice, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO.
4. Variantne rešitve za posamezne ureditve niso potrebne.
5. člen
(izvedbe celovite presoje vplivov na okolje)
V postopku priprave SPRO je Občina Vojnik pridobila odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-09-18/2005 z dne 14. 5. 2005) iz katere izhaja, da CPVO ni potrebna.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
1. Nosilci urejanja prostora so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat RS za prostorski razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, poda izhodišča za ohranjanje narave;
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, poda izhodišča za ohranjanja narave;
Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za varstvo okolja, Urad za opravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Pisarna Celje poda izhodišča za upravljanje z vodami;
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko za področje energetike poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
Adriaplin d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Ljubljana, poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
Elektro Ljubljana, d.d., DE Elektro Celje, poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
Ministrstvo za promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
Ministrstvo za informacijsko družbo poda izhodišča za razvoj omrežja telekomunikacijske infrastrukture;
Telekom Slovenije poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč in zemljiške politike gozdov;
Zavod za gozdove Slovenije OE Celje poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, poda izhodišča za področje blagovnih rezerv;
JP VO – KA Celje, poda izhodišča za področje vodooskrbe in čiščenja odpadnih vod;
Občina Vojnik poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi prostorske strategije glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
2. Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku priprave SPRO. Ponovna pridobitev smernic glede na dopis MOP, Direktorat za prostor (dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ni potrebna.
3. Na podlagi izdelanega predloga OPN pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
7. člen
(postopki in roki za pripravo OPN)
1. Pri nadaljnji izdelavi OPN se upoštevajo določila ZPNačrt, pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007 ter podzakonski predpisi, ki so v fazi sprejemanja.
2. Pri pripravi OPN se upoštevajo že izvedene faze priprave SPRO:
– pridobitev smernic
– pridobitev odločbe MOP v zvezi s CPVO
– izdelava strokovnih podlag
3. Nadaljnja izdelava OPN vsebuje naslednje faze in roke:
Aktivnosti:            Predvideni roki:
---------------------------------------------------------
– izdelava osnutka OPN      40 dni
– priprava sklepa o javni     10 dni
razgrnitvi
– javna razgrnitev        30 dni
– proučitev pripomb        14 dni
– potrditev stališč (Ob. svet ob. 14 dni
Vojnik) javnost
– predlog OPN           30 dni po potrditvi pr.
– dostava predloga OPN na MOP   7 dni
– pridobitev mnenj s strani MOP  30 dni
– morebitno usklajevanje mnenj,  14 dni
oziroma dopolnitev predloga
– sklep MOP o potrditvi      75 dni
– sprejem OPN na občinskem svetu 14 dni
občine in objava odloka
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Izdelavo OPN financira Občina Vojnik na podlagi sprejetega proračuna za leto 2006 in 2007.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave. Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 35000-0018/2007(1)
Vojnik, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost