Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2911. Odlok o občinskih taksah v Občini Tišina, stran 7438.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 6. redni seji dne 1. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Tišina
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Tišina, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
V Občini Tišina se plačujejo občinske takse za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
2. člen
Za javna mesta in javne prostore po tem odloku štejejo javne površine, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Tišina, ki so namenjene splošni javni rabi.
Javne površine po tem odloku so javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Tišina, ki so namenjene splošni javni rabi.
3. člen
Takse se določajo v točkah. Višina taks za posamezne taksne predmete je določena v posebnem delu – tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leta, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,0476 EUR.
Vrednost točke se enkrat letno s sklepom župana uskladi z indeksom cen življenskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Uskladitev za tekoče leto sprejme župan do konca januarja tekočega leta.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so uvedene občinske takse.
5. člen
Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi, vaške skupnosti v Občini Tišina ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Tišina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Tišina ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Občinska taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Župan Občine Tišina lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Tišina.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
6. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo Občine Tišina o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom dneva zadnje uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi Občine Tišina pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitev taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.). Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin.
Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Tišina prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani občinske uprave Občine Tišina.
8. člen
Takso odmerja občinska uprava Občine Tišina, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih o davčni izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse po dokončnosti odločb, se zaračunavajo zakonite zamude obresti.
Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi občinskih taks drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo občinske uprave Občine Tišina. Osnovna za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter evidenc občinske uprave iz 7. člena tega odloka.
Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od dokončnosti odločbe. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
9. člen
Občinska taksa za uporabo javnih površin po tem odloku se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine, v skladu s predpisi o ureditvi cestnega prometa v Občini Tišina. V primeru, kadar je predmet uporabe površina v lasti Občine Tišina, ki je namenjena splošni javni rabi, se izda dovoljenje in odmeri občinska taksa, kadar so taksni predmeti začasne naravne ali gre za postavitev letnega gostinskega vrta.
10. člen
Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino ali je imel stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine in to izkazuje z ustrezni dokumentacijo, je oproščen plačila takse za vse taksne predmete, katere uporablja, vendar največ do višine 80% lastnih vlaganj, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Višino oprostitve določi občinska uprava.
11. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Tišina in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Občinska uprava in pristojne inšpekcijske službe na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti v roku, navedenem v odločbi, lahko občinska uprava in pristojni občinski organ oziroma inšpekcijska služba odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitev na javni površini določa ta odlok.
V. GLOBE
13. člen
Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe,
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja,
– če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01, 13/03 in 59/03).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2007
Tišina, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
       POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS

  TARIFNA ŠTEVILKA 1 – uporaba javnih površin za prirejanje
razstav in zabavnih prireditev
  1.1 cirkusi, zabavni parki in
  razstave, za vsak m2 dnevno      4 točk
  1.2 javne prireditve (zabave in
  druge prireditve) s profitnim namenom,
  za vsak m2 dnevno           5 točk

  Taksni zavezanec plača takso pred oz ob pridobitvijo
dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
  Pojasnila: Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali
prireditelj zabavne ali druge pridobitvene prireditve.

  TARIFNA ŠTEVILKA 2 – oglaševanje na javnih mestih
  2. 1. Reklamni objekti
  Za uporabo plakatnih mest, kijih določi pristojni organ
Občine Tišina ter za druge reklamne napise, objave, oglase,
reklamne table, panoje, reklamne kažipote in JUMBO panoje, ki
so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se
plača taksa (na leto):
  1. Če so trajnega značaja – letno glede na velikost:

---------------------------------------------------------
                 točk       točk
               enostransko   dvostransko
---------------------------------------------------------
– do 0,5 m2             1000       1800
– od 0,51 m2 do 1,0 m2       2000       3600
– od 1,1 m2 do 2,0 m2        3000       5400
– od 2,1 m2 do 3,0 m2        4000       7200
– nad 3,1 m2            5000       9000
– t.i. JUMBO panoji         5000      10000
---------------------------------------------------------  2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov,
reklamnih table, panojev, reklamnih kažipotov, JUMBO panojev,
ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost na dan:

---------------------------------------------------------
                 točk       točk
               enostransko   dvostransko
---------------------------------------------------------
– do 0,5 m2              4        8
– od 0,51 m2 do 2,5 m2        10        20
– nad 2,51 m2             30        60
---------------------------------------------------------


  3. Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni 7 točk
  Pojasnilo:
  a) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne ali fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov – objektov.
  b) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščeni; objave državnih ter občinskih organov
Občine Tišina, objave političnih strank in neodvisnih
kandidatov v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih
prireditev, kakor tudi reklamnih panojih na športnih igriščih,
ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v
Občini Tišina, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in
kulturne znamenitosti, ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij.
  c) Za taksni predmet se ne šteje en zakonsko obvezna označba
firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je sedež firme.
Za firme, ki so registrirane na območju Občine Tišina, pa še en
taksni predmet izven zemljišča, kjer je sedež firme. Za taksni
predmet se po tem odloku ne šteje označba firme na
predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično
promotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
  2.2. Priložnostna sporočila
  Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih
stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in
podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk
  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec po tej tarifni številki (2.2.) je tisti, ki
izvaja sporočanje prek ozvočevalnmih sredstev.
  Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati
pri občinski upravi Občine Tišina pred pričetkom izvajanja.
  Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja
odstavek b) tarifne številke 2.1.

  TARIFNA ŠTEVILKA 3 – parkiranje na javnih površinah
  Za parkiranje na javnih površinah se po tej tarifni številki
plača taksa
  – za priložnostna parkirišča, dnevno 50 točk
  Pojasnila:
  Taksni predmet tej tar.št. je začasna uporaba javne površine
za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (parkiranje ob večjih prireditvah ipd.).

  TARIFNA ŠTEVILKA 4 – uporaba javnega prostora za kampiranje
  Za kampiranje na javnih površinah se po tej tarifni številki
plača taksa
  – za vsak m2 dnevno 2 točki
  Pojasnila:
  Taksni predmet po tej tar.št. je začasna uporaba javnega
prostora za določen namen (kot npr. šotorjenje), ki ne
predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.

  TARIFNA ŠTEVILKA 5 – druge oblike javnih površin
  Za uporabo drugih oblik javnih površin se plača taksa:
  5.1. gostinski vrtovi:
  gostinski vrtovi na m2 (letno)    20 točk
  5.2. kioski in stojnice:
  kioski in stojnice m2 (na m2)    55 točk
  5.4. gradišča in drugi začasni
  nameni:
  5.3.1. gradišča, preklopi in
  drugi začasni nameni, za vsak m2 dnevno
  – če uporaba javne površine traja
  do 3 mesece:             2 točki
  – če uporaba javne površine traja
  nad 3 mesece:            1 točka
  5.5. reklamne vitrine:
  5.5.1. vitrine do 2 m2 (letno)  1.500 točk
  2.5.2 vitrine nad 2 m2 (letno)  4.000 točk

  Pojasnila:
  Z javnim prostorom oziroma površino po je mišljena celotna
površina cest, pločnikov zer drugih javnih objektov.
  Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik
javne površine oziroma organizator prireditev. Taksni zavezanec
za reklamne vitrine je lastnik vitrine.

AAA Zlata odličnost