Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2910. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice) po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju, stran 7436.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice) po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskih prostorskih aktov ter vrsta in območje prostorskih aktov
1.1 UVODNE UGOTOVITVE
Dne 28. 4. 2005 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje, to je na vrsto prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem, na opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek ter na vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema.
Nov ZPNačrt vpliva na postopek priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice, za katerega je bil Program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/06 z datumom 18. 8. 2006 (Program priprave SPRO in PRO po ZUreP-1).
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov na osnovi prej navedenega Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1, ugotavlja in določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz.
1.2 UGOTOVITVE STANJA PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV NA OSNOVI PROGRAMA PRIPRAVE SPRO IN PRO PO ZUreP-1
1.2.1 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice po ZUreP-1 opravljene naslednje aktivnosti:
+---------+-------------------+------------+-----------------+
| Zap. št.|   Aktivnost   |  Datum  |  Objavljeno / |
|     |          |      |  obveščeni  |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|1.a   |Obvestilo o nameri |6. 3. 2005 |RS, Ministrstvo |
|     |priprave      |      |za okolje in   |
|     |Strategije     |      |prostor     |
|     |prostorskega    |      |         |
|     |razvoja Občine   |      |         |
|     |(CPVO)       |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|1.b   |Odločba št. 354-  |30. 6. 2005 |Občina Slovenske |
|     |09-157/2005 z   |      |Konjice     |
|     |datumom 16. 6.   |      |         |
|     |2005 (CPVO je   |      |         |
|     |potrebno izvesti) |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|2.    |Obvestilo o    |17. 1. 2006 |– Radio Rogla  |
|     |pričetku priprave |      |– Radio     |
|     |Strategije     |      |Štajerski val  |
|     |prostorskega    |      |         |
|     |razvoja občine   |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|3.    |Sklep o imenovanju |19. 1. 2006 |– imenovani   |
|     |delovne skupine za |      |člani      |
|     |izdelavo      |      |         |
|     |programskih    |      |         |
|     |izhodišč kot    |      |         |
|     |podlaga za     |      |         |
|     |pripravo osnutka  |      |         |
|     |programa priprave |      |         |
|     |Strategije     |      |         |
|     |prostorskega    |      |         |
|     |razvoja Občine   |      |         |
|     |Slovenske Konjice |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|4.    |Poziv k oddaji   |27. 1. 2006 |– svetniki OS  |
|     |razvojnih pobud k |      |Občine Slovenske |
|     |strategiji     |      |Konjice     |
|     |prostorskega    |      |– Krajevne    |
|     |razvoja Občine   |      |skupnosti občine |
|     |Slovenske Konjice |      |– Novice     |
|     |          |      |– spletna stran |
|     |          |      |občine      |
|     |          |      |– oglasna deska |
|     |          |      |občine      |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|5.    |Obvestilo     |7. 7. 2006 |Občine:     |
|     |(sosednjim     |      |– Zreče     |
|     |občinam) o     |      |– Oplotnica   |
|     |pripravi      |      |– Slov. Bistrica |
|     |Strategije     |      |– Šmarje pri   |
|     |prostorskega    |      |Jelšah      |
|     |razvoja občine in |      |– Šentjur    |
|     |prostorskega reda |      |– Vojnik     |
|     |Občine Slovenske  |      |         |
|     |Konjice      |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|6.    |Prva prostorska  |13. 7. 2006 |– Novice     |
|     |konferenca za   |      |– nosilci    |
|     |Strategijo     |      |urejanja     |
|     |prostorskega    |      |prostora     |
|     |razvoja občine in |      |         |
|     |prostorski red   |      |         |
|     |Občine Slovenske  |      |         |
|     |Konjice      |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|7.    |Program priprave  |18. 8. 2006 |Uradni list RS, |
|     |Strategije     |      |št. 88/06    |
|     |prostorskega    |      |         |
|     |razvoja in     |      |         |
|     |Prostorskega reda |      |         |
|     |Občine Slovenske  |      |         |
|     |Konjice      |      |         |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|8.    |Pridobitev smernic |vloge:   |– 21 nosilcev  |
|     |in strokovnih   |31. 8. 2006 |urejanja     |
|     |podlag nosilcev za |      |prostora     |
|     |Strategijo in Red |      |– 9 drugih    |
|     |          |      |sodelujočih   |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
|     |          |podane   |– 20 nosilcev  |
|     |          |smernice  |urejanja     |
|     |          |do 21.12.006|prostora     |
|     |          |      |– 8 drugih    |
|     |          |      |sodelujočih   |
|     |          |      |– 1 občina    |
+---------+-------------------+------------+-----------------+
1.2.2 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice po ZUreP-1 izdelane naslednje strokovne podlage (SP) ter opravljeno delo:
– SP Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Slovenske Konjice.
– SP izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice.
– Izdelava kriterijev za odločanje o pobudah za spremembo rabe (poselitev z možnostmi osnovne komunalne opreme, varovanja in omejitve v prostoru).
– Izdelava popisnih listov za 232 pobud za spremembo rabe z oceno možnosti nadaljnje obravnave pobud glede na izbrane kriterije; opravljeno je bilo svetovanje 118 pobudnikom za nadaljevanje obravnave njihovih pobud.
– Posamezni pobudniki za spremembo rabe so predložili 54 SP kot utemeljitev svojih pobud, v izdelavi pa je še 10 SP za spremembo rabe (predvsem občinske pobude).
– Oblikovanje in utemeljitev posameznih pobud za spremembo rabe v sklopu izdelave Elaborata (SP) za poselitev (v pripravi).
– SP s področja kmetijstva (v pripravi).
1.3 UGOTOVITVE STANJA IN USKLADITVE PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV GLEDE NA DOLOČILA NOVEGA ZPNačrt.
1.3.1 Glede na to, da še ni bila izvedena javna razgrnitev Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice po ZUreP-1, se skladno z določili prvega in drugega odstavka 89. člena ZPNačrt-a, postopki za sprejem obeh prostorskih aktov nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt-a kot Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice (OPN Občine Slovenske Konjice).
1.3.2 OPN Občine Slovenske Konjice, ki bo pripravljen za celotno območje Občine Slovenske Konjice, bo skladno z 39. členom ZPNačrt-a vseboval:
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora, ki bo določal:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni načrti (OPPN).
1.3.3 Občina Slovenske Konjice bo pri vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pri pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, upoštevala podzakonske predpise iz 39. in 112. člena ZPNačrta-a.
1.3.4 Kot ocena stanja (v prostoru) ostaja v veljavi tč. 1.2 »Ocena stanja« iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1.
1.3.5 Na osnovi odločbe št. 354-09-157/2005 z dne 17. 6. 2005, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter ob upoštevanju določil 16. in 47. člena ZPNačrt-a, bo postopek celovite presoje vplivov OPN Občine Slovenske Konjice vključen v postopek priprave in sprejemanja OPN Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice bo zagotovila izdelavo Okoljskega poročila skladno za zahtevami ZPNačrt-a in zakona, ki ureja varstvo okolja.
1.3.6 Predmet in programska izhodišča za pripravo OPN Občine Slovenske Konjice ostajajo enaka kot so opredeljena v 2. tč. »Predmet, programska izhodišča in ureditveno območje« iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZPNačrt-om ter podzakonskimi predpisi do tiste stopnje natančnosti, ki omogočajo odločitve na strateškem in izvedbenem nivoju.
Za pripravo OPN Občine Slovenske Konjice se smiselno uporabijo že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Pripravljavec OPN Občine Slovenske Konjice v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru;
– poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij);
– zasnovo komunalne infrastrukture s pogoji za komunalno opremljanje;
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture.
Kot podlaga za vsebino strateškega in izvedbenega dela OPN Občine Slovenske Konjice se pripravijo Urbanistični načrti za območje mesta Slovenske Konjice in razvojnih središč Loče in Tepanje.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave OPN Občine Slovenske Konjice ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave OPN Občine Slovenske Konjice zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
3. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki so že podali smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so bili določeni v tč. 3.2 »Nosilci urejanja prostora« iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1 in se smiselno upoštevajo pri nadaljevanju priprave OPN Občine Slovenske Konjice.
Določila iz tč. 3. »Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Reda« (pripravljavec, projektni svet, nosilci urejanja prostora, izdelovalec) iz Programa priprave SPRO in PRO po ZUreP-1, se smiselno upoštevajo pri pripravi OPN Občine Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Priprava OPN Občine Slovenske Konjice (OPN) se bo po sprejetju tega ugotovitvenega sklepa nadaljevala in zaključila po naslednjem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag za OPN: junij–september 2007;
– priprava delovnega dopolnjenega osnutka OPN: september 2007:
– usklajevanje delovnega dopolnjenega osnutka OPN z najpomembnejšimi nosilci urejanja prostora: september–oktober 2007;
– potrditev delovnega dopolnjenega osnutka OPN: začetek novembra 2007;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: prva polovica novembra 2007;
– priprava okoljskega poročila (OP): julij–prva polovica novembra 2007;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti OP in dopolnjenega osnutka OPN: november–december 2007;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: december 2007–januar 2008;
– stališča do pripomb in predlogov: do konca januarja 2008;
– priprava predloga OPN: prva polovica februarja 2008;
– predložitev predloga OPN na MOP: konec februarja 2008;
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN (v pristojnosti MOP): marec–april 2008;
– izdaja sklepa o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi (v pristojnosti MOP): konec aprila 2008;
– prva obravnava predloga OPN na občinskem svetu: maj 2008;
– druga obravnava predloga OPN na občinskem svetu: junij 2008;
– objava odloka o OPN: začetek julija 2008.
Št. 350-01-0002/2005
Slovenske Konjice, dne 8. junija 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorišek l.r.

AAA Zlata odličnost