Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, stran 7422.

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 42., 43., 44., 45., 49. in 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 40/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
1. člen
V Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05) se v 3. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrsti pridelave oziroma druge dejavnosti, pridobljeni iz obrazcev vlog iz 9. in 15. člena tega pravilnika ter letne prijave pridelave.«.
2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo »Stranvaesia Lindl.« nadomesti z besedilom »Amelanchier Med., Camellia L., Castanea Mill., Photinia Lindl., Rhododendron L., Viburnum L.«.
3. člen
V drugi alinei prvega odstavka 8. člena se črta besedilo »iz Priloge 1«.
Za drugo alineo prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– ima v primeru pridelave dodeljeno KMG-MID identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva.«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »obrazcih 1, 2 in 3 iz Priloge 1« nadomesti z besedilom »naslednjih obrazcih, ki so dostopni pri Upravi in na njeni spletni strani:
– Obrazec 1 – Osnovni podatki o imetniku in odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin,
– Obrazec 2 – Osnovni podatki o mestu pridelave,
– Obrazec 3 – Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v FITO-register«.
V drugem odstavku se črta 1. točka. Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Imetnik mora v vlogi navesti podatke o izobrazbi in delovnih izkušnjah oziroma statusu kmeta za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. Uprava te podatke po potrebi preveri pri pristojnih inštitucijah. Poleg tega za pravne osebe po potrebi preveri tudi podatke glede registracije dejavnosti, njihovi indentifikaciji in razvrstitvi.«.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da imetnik ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika ali da sodi med izjeme iz 7. člena tega pravilnika ali da ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena tega pravilnika oziroma to ugotovi pristojni inšpektor, Uprava vpis v register z odločbo zavrne. V primeru izpolnjevanja pogojev za izjeme iz 7. člena tega pravilnika Uprava imetnika v odločbi obvesti, da ga bo vodila v evidenci zaradi morebitnih fitosanitarnih pregledov. V primeru neizpolnjevanja pogojev za registracijo Uprava imetnika ne vpiše v register, dokler ta ne izpolni predpisanih pogojev in vloži nove, popolne vloge.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če v roku treh mesecev od prejema vloge ta ni popolna, Uprava vpis v register s sklepom zavrže in imetnika ne vpiše v register, dokler ta ne izpolni predpisanih pogojev in vloži nove, popolne vloge.«.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »1 in 2 iz Priloge 1, ter 4, 5 in 6 iz Priloge 2« nadomesti z besedilom »vlog iz 9. in 15. člena tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz Priloge 1« nadomesti z besedilom »vloge iz 9. člena tega pravilnika«.
7. člen
V 5. točki prvega odstavka 13. člena se besedilo »oziroma, v primeru pridelave potrjenega semenskega materiala, tudi drugi uradni osebi« nadomesti z besedilom », Upravi ali drugi uradni osebi, ki je pooblaščena za opravljanje fitosanitarnih pregledov po zakonu,«.
8. člen
V četrtem odstavku 14. člena se besedilo »ne predloži« nadomesti z besedilom »še ni pridobil«.
V petem odstavku se beseda »predložiti« nadomesti z besedo »pridobiti«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »obrazcih 4 in 5 iz Priloge 2« nadomesti z besedilom »naslednjih obrazcih, ki sta dostopna pri Upravi in na njeni spletni strani:
– Obrazec 4 – Osnovni podatki o vrstah rastlinskih potnih listov in rastlinah,
– Obrazec 5 – Izjava imetnika, ki želi pridobiti dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V postopku izdaje dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov Uprava od izvajalca usposabljanja po uradni dolžnosti pridobi potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin iz tretje alinee drugega odstavka prejšnjega člena in zapisnik pristojnega inšpektorja iz četrte alinee drugega odstavka prejšnjega člena.«.
10. člen
V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »Priloge 2« nadomesti z besedilom »prejšnjega člena«.
11. člen
V drugem odstavku 35. člena se za šesto alineo pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– druge uradno potrjene rastline s Seznama V.A direktive Sveta 2000/29/ES.«.
12. člen
V 39. členu se številka »2005« nadomesti s številko »2007«.
Številka »2006« se nadomesti s številko »2008«.
Besedilo »lahko predložijo« se nadomesti z besedilom »morajo pridobiti«.
13. člen
Prilogi 1 in 2 se črtata.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-452/2006
Ljubljana, dne 17. maja 2007
EVA 2007-2311-0044
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost