Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2895. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, stran 7387.

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03 in 59/03) se v 1. členu besedilo »upravljavca javne železniške infrastrukture« nadomesti z besedilom »varnostnega organa, organa za dodeljevanje vlakovnih poti, določanje uporabnine in sprejetje voznega reda omrežja«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. dodeljuje vlakovne poti;
2. določa uporabnino;
3. dodeljuje, preklicuje ali začasno odvzema licence;
4. nadzoruje veljavnost licenc, odobrenih vlakovnih poti in izpolnjevanje pogojev v zvezi s tem;
5. pripravlja in sprejema vozni red omrežja, pri čemer sodeluje z dodeljevalnimi organi in upravljavci železniških omrežij drugih držav s ciljem usklajenega dodeljevanja vlakovnih poti;
6. opravlja naloge varnostnega organa, kot jih določa zakon;
7. pripravlja delovna gradiva za podzakonske predpise na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
8. izvaja ukrepe v zvezi z uporabo TSI (tehnične specifikacije interoperabilnosti);
9. izvaja druge naloge, določene s predpisi.
Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja agencija na način, da ob zagotavljanju javnega interesa zagotavlja učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti in konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa.
Za izvrševanje javnih pooblastil agencija skladno z zakonom sprejema splošne akte. Agencija izdaja posamične upravne akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh s svojega delovnega področja.
Za namene poročanja Evropski železniški agenciji agencija objavi letno poročilo o svoji dejavnosti v prejšnjem letu in ga pošlje Evropski železniški agenciji najpozneje do 30. septembra. Poročilo mora vsebovati informacije o:
– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem skupnih varnostnih kazalcev iz Priloge I Direktive 49/2004/ES na ravni držav članic Evropske skupnosti;
– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zvezi z varnostjo na železnici;
– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila;
– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črtajo prva, druga in tretja alinea.
4. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Za članico oziroma člana (v nadaljnjem besedilu: člana) sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela javne agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Člani sveta ne morejo biti:
– osebe, zaposlene pri upravljavcu ali prevozniku,
– osebe, za katere zaradi njihovih povezav z upravljavcem ali prevozniki obstaja možnost konflikta med zasebnimi in javnimi interesi,
– osebe, ki so zaposlene v agenciji,
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
– druge osebe, za katere obstaja možnost konflikta med zasebnimi in javnimi interesi, ki jih zasleduje javna agencija.«.
5. člen
V peti alinei prvega odstavka 10. člena se besedilo »s soglasjem ministra, pristojnega za promet,« nadomesti z besedilom »s soglasjem vlade«.
6. člen
V 12. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Črta se 14. člen.
8. člen
Črta se 16. člen.
9. člen
V 17. členu se črta tretja alinea prvega odstavka.
10. člen
V 18. členu se črta prva alinea drugega odstavka.
11. člen
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije pripravi novo sistemizacijo delovnih mest v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa in jo takoj pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2007/6
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2411-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost