Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., stran 7387.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.
1. člen
V Uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o. v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., (Uradni list RS, št. 28/96, 108/00, 44/01, 21/03 in 63/05), se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega podjetja so:
– 40.120 Prenos električne energije
– 45.210 Splošna gradbena dela
– 45.310 Električne inštalacije
– 45.340 Druge inštalacije pri gradnji
– 64.210 Telekomunikacije
– 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 22.130 Izdajanje revij in periodike
– 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 177.469.515,70 eura.«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »80 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »333.834,08 eura.«.
4. člen
V 10. členu se črtajo osma, deveta in deseta alinea.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01406-12/2007/6
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2111-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost