Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2218. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica, stran 5629.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 100/05 – UPB1) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 22. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (UVG, št. 13/02, 4/03) se v 1. členu črta besedilo »varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju ter ravnanja z opuščenimi vozili«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za zagotovitev določbe iz 2. člena odloka je prepovedano:
1. popivati v prodajalnah in na javnih krajih, ki nimajo oziroma kadar nimajo dovoljenja za točenje alkoholnih pijač;
2. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah;
3. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk, če za to ni izdano dovoljenje;
4. puščati predšolske otroke in otroke 1. razreda osnovne šole brez nadzora na cestah ali drugih javnih mestih;
5. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter domače živali;
1. na podlagi izrecne prepovedi, ki je ustrezno označena, voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroška igrišča ter pokopališča,
7. odlagati dotrajano stanovanjsko in drugo opremo ali kakršnokoli navlako na javnih površinah, v okolici stanovanjskih enot;
8. imeti plevel in nepokošeno travo, ki semeni, v naselju na vidnih mestih ob javnih površinah.«.
3. člen
V 6. členu se črtata druga in tretja točka.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črtajo besede »upravljavci javnih površin in upravljavci cest«.
Črta se tretji odstavek.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
Besedilo 12. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru, za katerega je lastnik ali posestnik dal soglasje na območju Občine Žirovnica, je dovoljeno na območju celotne Občine Žirovnica, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da lastnik oziroma posestnik prostora za kampiranje ne odda za več kot 1 mesec v letu,
– da organizator kampiranja dejavnosti ne opravlja kot profitne dejavnosti oziroma za organizacijo kampiranje ne zaračunava svoje storitve,
– da je za odlaganje odpadkov pri izvajalcu javne službe odvažanja komunalnih odpadkov nabavil zadostno količino vreč za odlaganje odpadkov (1 vreča za 1 teden na osebo), in jih po končanem kampiranju odloži na lokacijo, s katere izvajalec javne službe redno odvaža odpadke,
– da je prostor za kampiranje opremil s kemičnim straniščem, če je prostor za kampiranje dostopen za avtomobilski promet.«.
7. člen
13. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 40 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 4., 6., 7. in 8. točke 5. člena, 6., 9., 10. in 12. člena tega odloka.
Z globo 120 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 3. in 5. točke 5. člena in 7. člena tega odloka.
Z globo 280 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 2., 3., 5., 7. in 8. točke 5. člena, 6., 7., 9. in 12. člena tega odloka.
Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Za uvedbo postopka o prekrških, navedenih v prejšnjih odstavkih, je pristojen občinski prekrškovni organ.«.
8. člen
14. člen se črta.
9. člen
V 15. členu se beseda »izdaji« nadomesti z besedo »pravnomočnosti«.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0001/02-005
Žirovnica, dne 22. aprila 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti