Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2213. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5625.

Na podlagi štirinajste alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) in prvega odstavka 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07) v zvezi s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odločba US) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 24. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z veljavnimi Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa višina in način določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Šmarješke Toplice, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov občine ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem. Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso funkcionarji, za člane volilne komisije, za člane drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ter pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom nadzornega odbora in volilne komisije ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom delovnih teles župana, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL IN SEJNIN FUNKCIONARJEM
a) Župan
3. člen
Župana Občine Šmarješke Toplice se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred (skupina »župan VI«).
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,3% od osnove za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.
b) Podžupan
4. člen
Če podžupan opravlja funkcijo poklicno, se ga uvrsti v plačni razred v okvirju med 34. in 41. plačnim razredom.
Plačni razred podžupana v tem okvirju določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,3% od osnove za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača župana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah drugih organov občine in njihovih delovnih teles.
5. člen
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena pravilnika, povečana za navedeni dodatek na delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
c) Člani občinskega sveta
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznim osebam, v nobenem primeru ne sme presegati 15% letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
7. člen
Sejnine se članom občinskega sveta določijo v bruto znesku, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta:            45 €
 
– udeležba na redni seji občinskega          65 €
sveta:                           
 
– udeležba na izredni seji občinskega         46 €
sveta:                           
 
– vodenje seje delovnega telesa:            46 €
 
– udeležba na seji delovnega telesa,         28 €.
katerega član je:
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije pripada članu občinskega sveta, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno in slavnostno sejo sejnina ne pripada.
III. NAGRADE
a) Nadzorni odbor
8. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v bruto znesku. Za udeležbo na seji ima pravico do nagrade:
– predsedujoči nadzornega odbora: 65 €
 
– ostali člani nadzornega odbora: 37 €
Za opravljeno operativno delo v zvezi z nadzorom izven seje so člani nadzornega odbora upravičeni največ do 15% plače župana, na podlagi evidentiranega časa.
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles organov občine.
Plačilo predsedniku oziroma članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
b) Zunanji člani delovnih teles
9. člen
Članom delovnih teles, ki jih ustanovi občinski svet ali župan, ki niso člani občinskega sveta in niso zaposleni v občinski upravi, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša za predsedujoče seji 46 €, za ostale člane pa 28 €.
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Za morebitno opravljeno operativno delo izven seje, po dogovoru v delovnem telesu, so člani upravičeni do posebnega plačila, kar se uredi v pogodbi o delu. Ta določba se, kadar je to primerno, uporablja tudi za vse ostale člane organov oziroma njihovih delovnih teles.
c) Občinska volilna komisija
10. člen
Člani občinske volilne komisije in tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah na podlagi zakona pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v odstotkih od enomesečne osnovne plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno, in znaša:
– za predsednika                    90%
 
– za namestnika predsednika               70%
 
– za člane in namestnike članov             30%
 
– za tajnika                      80%.
Ob izvedbi referenduma ali nadomestnih oziroma naknadnih volitev imajo osebe iz prvega odstavka tega člena pravico do enkratnega nadomestila v višini 60% zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih volitev.
d) Drugi organi občine
11. člen
Če ta pravilnik ne določa za posamezen primer drugače, se za določitev sejnin članom drugih organov občine uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane občinskega sveta, pri čemer sejnina za predsednike znaša 46 €, sejnine ostalih članov pa 28 €.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
14. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za člane drugih organov in delovnih teles, ki niso funkcionarji.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
16. člen
Plače, plačila, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Poročilo o udeležbi članov občinskega sveta na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles pripravi mesečno občinska uprava do 5. v mesecu za pretekli mesec.
17. člen
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Višina zneskov, izhajajočih iz določb tega pravilnika, se usklajuje skladno z zakonom.
19. člen
Odločbo o plači izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odločbo o plači oziroma plačilu podžupana izda župan, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Odločbe o plačah oziroma plačilih drugim funkcionarjem in ostalim, ki imajo pravico do plače, plačila, nagrade oziroma sejnine po tem pravilniku, izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Pogodbe o delu s člani Nadzornega odbora občine in zunanjimi člani delovnih teles občinskega sveta sklene v imenu občine župan po predhodno pridobljenem soglasju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pogodbe z zunanjimi člani županovih delovnih teles sklepa v okviru določil tega pravilnika župan samostojno.
Način obračunavanja ter izplačevanja sredstev v okvirih vrednosti po tem pravilniku določa skladno s svojo pristojnostjo iz statuta občine Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razen za zadeve, kjer zakon oziroma na njem temelječ predpis določa izrecno pristojnost župana.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila od dneva konstituiranja občinskega sveta oziroma imenovanja posameznega organa ali delovnega telesa.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007
Šmarješke Toplice, dne 24. aprila 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti