Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2211. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, stran 5623.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06) se v 1. členu črta drugi odstavek »Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica objavi župan Občine Sevnica.« in se nadomesti z besedilom: »Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva Občine Sevnica se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Sevnica. Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno zakonodajo.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo »za tekoče leto« doda novo besedilo: »Sestavni del Odloka o proračunu je tudi načrt razvojnih programov, v katerem so prav tako določene višine sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva.«.
V 2. členu se črta drugi odstavek:
»Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega mnenja odbora za gospodarstvo in turizem določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.«.
3. člen
V 3. členu se pri upravičencih nadomesti besedilo četrte alineje »občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika« z naslednjim besedilom: »– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije«.
V 3. členu se doda besedilo:
»Upravičenci za ukrep Subvencioniranje pogodbene obrestne mere za dodeljevanje kreditov so:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Upravičenci za ukrepe Promocija izdelkov in storitev malih in srednjih podjetij, za Svetovalne storitve in za Izobraževanje usposabljanja so:
– samostojni podjetniki in
– mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica.
Upravičenci za ukrep Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest:
– samostojni podjetniki,
– mala, srednja in velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.«.
Na koncu tretjega člena so doda besedilo:
»Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.«.
4. člen
Črta se besedilo 4. člena: »Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne mere, za svetovalne storitve, promocijo izdelkov in storitev MSP ter odpiranje novih delovnih mest ter usposabljanje sprejme Občinski svet Občine Sevnica. Na podlagi tega sklepa objavi župan Občine Sevnica razpis na običajni način.« ter se doda naslednje besedilo:
»Način dodeljevanja pomoči:
1. Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo: predstavnik občinske uprave, predsednik odbora za gospodarstvo in član odbora za gospodarstvo.
2. Komisija opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
3. Komisija seznani odbor za gospodarstvo z razdelitvijo sredstev.
4. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
5. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
6. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.«.
5. člen
V 7. členu se pod točko 1 besedilo: »subvencioniranje realne obrestne mere« nadomesti z besedilom »subvencioniranje pogodbene obrestne mere«.
Iz 7. člena 1. točke se iz pogojev se iz tretje alineje črta »1.000.000 SIT« in se nadomesti s »4.200 EUR«.
V 7. členu 1. točke se pod pogoji spremeni besedilo, in sicer se črta besedilo »posojila odobrena v tekočem letu«, kar se nadomesti z besedilom »posojila odobrena v skladu z razpisnimi pogoji«.
V 7. členu 1. točke se pod Pogoji doda naslednje besedilo: »doba vračanja posojila mora biti najmanj tri leta«.
V 7. členu 1. točke se pri višini spremeni besedilo: »realne obrestne mere« v »pogodbene obrestne mere« in za besedilom »do 5 odstotnih točk« se črta pika in se doda besedilo »in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane s strani posojilodajalca.«.
V 7. členu 1. točke se pod višino doda četrta alineja »investicija se mora izvesti na območju Občine Sevnica«.
V 7. členu se na koncu 1. točke doda besedilo: »Sredstva v obliki pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat.«.
Iz 7. člena 3. točke iz prve alineje se črta besedna zveza »v fazi rasti«.
V 7. členu 3. točke se pod namen pod drugo alinejo za besedilom: »tehnološki razvoj« doda vejica in besedilo: »iskanja novih tržišč ter pri pripravi dokumentacije za razpise.«.
V 7. členu 3. točke se pod upravičene stroške za besedilom »enkratnega značaja« dodata vejica in besedilo: »ki jih bo za upravičenca opravila pooblaščena organizacija.«.
V 7. členu 4. točke se pri drugi alineji za besedno zvezo »nedoločen čas« doda besedilo: »ali za določen čas.«.
V 7. členu se pri 4. točki pri zahtevanih pogojih dodata dve alineji z naslednjim besedilom:
»– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju Občine Sevnica,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Sevnica.«.
V 7. členu 4. točke se pri upravičenih stroških črta besedilo »dve leti« in se nadomesti z besedilom: »do 12 mesecev«, za besedilom »ki jo določi delodajalec« se doda besedilo: »(zaposlitev brezposelne osebe),«.
V 7. členu 4. točke se pod upravičene stroške doda nova alineja:
»– največ do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače (samozaposlitev).«.
Iz 7. člena 5. točke se črta besedilo pri upravičenih stroških: »stroški kotizacije za posameznike, ki se usposabljajo, stroški inštruktorja, ostali tekoči stroški.«. Pod upravičene stroške se doda naslednje besedilo: »– neposredni stroški izobraževanja (stroški kotizacije in šolnine za posameznike, ki se usposabljajo in stroški za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev).«.
V 9. členu se za besedilom »podjetja v težavah« doda naslednje besedilo: »(v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).«.
6. člen
V 10. členu se v prvem stavku za besedilo »oddelek za finance Občine Sevnica« dodata vejica in besedilo: »na terenu pa preverja namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 300-0005/2007
Sevnica, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti