Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2209. Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, stran 5621.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
1. člen
(splošna določba)
Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks ter drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
2. člen
(višina občinske takse in drugih prihodkov)
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih ter drugih občinskih površin so določene v znesku, ki se usklajujejo enkrat letno z indeksom cen življenjskih potrebščin.
3. člen
(občinske takse)
Občinske takse na območju Občine Sevnica so predpisane za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
– oglaševanje na javnih površinah, in sicer za reklamne napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni izven določenih plakatnih mest na območju Občine Sevnica in za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost;
– uporabo javnega prostora za kampiranje.
4. člen
(uporaba javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za prirejanje razstav in zabavnih prireditev)
Za uporabo trgov in ostalih javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za profitne namene znaša občinska taksa dnevno za vsak m² 1,50 EUR.
Za uporabo trgov in drugih javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica za cirkuse, zabavne parke in druge zabavne prireditve znaša občinska taksa dnevno za vsak m² 3,00 EUR.
5. člen
(oglaševanje na javnih in drugih občinskih površinah)
Za oglaševanje na javnih površinah in drugih nepremičninah v lasti Občine Sevnica iz druge alineje 3. člena se plača občinska taksa izračunana na podlagi naslednjih kriterijev:
1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih, panojih, tablah ipd. znaša mesečna taksa od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m2              45,00 EUR       
 
– nad 1 m2 do 2 m2         60,00 EUR       
 
– nad 2 m2 do 3 m2         70,00 EUR       
 
– za vsak nadaljnji m2 do vključno 10,00 EUR več.     
10 m2
2. Za svetlobne reklamne napise znaša mesečna taksa od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m2              65,00 EUR       
 
– nad 1 m2 do 2 m2         85,00 EUR       
 
– za vsak nadaljnji m2       15,00 EUR več.
3. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene na javnih površinah, znaša polletna taksa od ene reklamne površine panoja:
– nad 10 m2 do 13 m2        210,00 EUR
 
– nad 13 m2 po           15,00 EUR za vsak m2.
6. člen
(taksa za kampiranje)
Občina Sevnica zaračuna občinsko takso za uporabo javne površine oziroma druge nepremičnine v lasti Občine Sevnica za kampiranje, in sicer za prostor v velikosti 4 x 4 m² dnevno v znesku 12,50 EUR, za vsak nadaljnji m² pa 1,50 EUR. Za uporabo navedenih nepremičnin za namen kampiranja se ne zaračunava najemnina.
7. člen
(najemnina za začasno uporabo javnih površin)
Občina zaračunava najemnino za uporabo javnih površin v gospodarske in gostinske namene, kot npr. premične gostinske in trgovske prikolice, potujoče prodajalne, terase, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov ter za opravljanje taksi službe (uporaba avtoparka).
Za začasno uporabo javnega prostora znaša najemnina (vključno z DDV) za zasedene javne površine za:
– sejem               12,50 EUR/na parkirno  
                  mesto/mesečno      
 
– prodaja na stavbnem zemljišču   3,50 EUR/m2/mesečno   
(kioski, stojnice)                     
 
– prodaja na stavbnem zemljišču   1,75 EUR/m2/mesečno   
(terase)                          
 
– prodaja na stavbnem zemljišču   5,00 EUR/dnevno     
(potujoče prodajalne)                    
 
– za gradbišča in druge začasne   20,00 EUR/dnevno    
namene                           
 
– opravljanje taksi službe (uporaba 2,00 EUR/dnevno.    
enega avtoparka)
Za neprekinjeno enoletno uporabo javnega prostora se izračun občinske takse zmanjša za polovico.
8. člen
(odškodnina za podelitev služnostne pravice)
Pri sklepanju služnostnih pogodb se v primerih, ko ni določena odškodnina na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, odmeri enkratna odškodnina, in sicer za omejitev lastninske ter upravljalske pravice na kategoriziranih in nekategoriziranih cestah ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, na katerih se vzpostavlja služnostna pravica za prekop ali podboj.
Odškodnina (brez DDV):
– za prekop ceste znaša 400,00 EUR,
– za podboj ceste znaša 200,00 EUR,
– za prekop drugih nepremičnin v lasti občine znaša 100,00 EUR na dolžino 1 m.
9. člen
(zakupnina)
Občina Sevnica pri oddaji kmetijskega zemljišča v zakup določi letno zakupnino, ki se izračuna na podlagi podatkov o parceli. Zemljišče se odda v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišča skladno s postopkom, določenim v zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Na območjih z ugodno prometno lego in večjim povpraševanjem po zemljiščih se zakupnina obračunava s faktorjem 1,20. Na območjih, ki so kmetijsko ogrožena, se zakupnina obračuna s faktorjem 0,80.
Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo glede na obseg 15% popust pri zakupnini.
V primeru ugotovljenih razlik med katastrskim in dejanskim stanjem, komisija za vodenje postopka oddaje zemljišča v zakup opravi ogled ter opravi nov izračun zakupnine.
Osnovna letna zakupnina za uporabo kmetijskih zemljišč se določi na podlagi spodnjih podatkov:
+----------------------------------------+-------------------+
|katastrska kultura           |zakupnina EUR/ha  |
+----------------------------------------+-------------------+
|vrt                   |170,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|njiva                  |120,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|travnik                 |95,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|pašnik                 |35,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|pašnik porasel z gozdnim drevjem    |10,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|sadovnjak                |110,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|vinograd                |95,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|hmeljišče                |125,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
|gozd                  |15,00       |
+----------------------------------------+-------------------+
10. člen
(zavezanci)
Zavezanec za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica je vsakokratni uporabnik javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica oziroma fizična ali pravna oseba, ki ta prostor uporablja.
Občinske takse, najemnino, zakupnino ter druge oblike odškodnin za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica plačajo zavezanci pod pogojih določenimi v izdanem dovoljenju ali pod pogoji določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Sevnica.
Plačila občinske takse ali drugih dajatev na podlagi tega odloka so oproščene:
– organizacije humanitarnih dejavnosti;
– uporabnik ali investitor, ki opravlja občinsko javno službo;
– invalidska podjetja;
– društva, druženja, zveze …;
– zavezanci, ki izkažejo širši javni interes.
Odločitev o oprostitvi, na podlagi vloge za oprostitev, sprejme župan.
11. člen
(vloga oziroma prijava)
Prijava za pridobitev dovoljenja ali sklenitev ustrezne pogodbe mora vsebovati podatke o zavezancu in opis predmeta oziroma storitve ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse ali druge dajatve. Če je višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi velikost taksnega predmeta. Vsak začeti meter se šteje za polni m².
12. člen
(uskladitev)
Taksni zavezanci, ki nimajo dovoljenja za uporabo predmetov oziroma storitev iz 5. člena tega odloka, si morajo dovoljenje Občine Sevnica pridobiti najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka. Uskladitev s pogoji izdanega dovoljenja mora zavezanec opraviti najkasneje v štirih mesecih po izdaji.
13. člen
(časovna opredeljenost pravic)
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe javne površine oziroma nepremičnine v lasti Občine Sevnica. Obveznost preneha s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Sevnica o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanja njegove uporabe.
Zavezanec iz 4., 5. in 6. člena tega odloka plača občinsko takso pred izdajo dovoljenja za namestitev taksnega predmeta oziroma pred pričetkom uporabe javne površine oziroma nepremičnine v lasti Občine Sevnica, za katere se plača taksa.
14. člen
(plačilo in izterjava)
Občinske takse in drugi prihodki iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica so prihodek proračuna Občine Sevnica.
Prisilna izterjava občinskih taks in drugih prihodkov občine iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine se opravlja po zakonu o davčnem postopku, za pravne osebe pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
15. člen
(kazenske določbe)
Za ravnanja v nasprotju z določili 11. in 12. člena se zavezance oglobi s plačilom globe, in sicer s:
– 125,00 EUR je kaznovana fizična ali odgovorna oseba pravne osebe,
– 250,00 EUR je kaznovano društvo ali druga organizacija,
– 400,00 EUR je kaznovana pravna oseba ali samostojni podjetnik.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba občinske uprave Občine Sevnica in pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
(končni določbi)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95 in 19/97).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007
Sevnica, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti