Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2207. Sklep o ustanovitvi javnega dobra, stran 5620.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o ustanovitvi javnega dobra
Št. 478-273/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 ter 67/06) ter na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO 1UPB 1, Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2007 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega dobra
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6, 1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3 k.o. Dekani, last Mestne občine Koper, se vzpostavi status javnega dobra.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6, 1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3 k.o. Dekani, zaznamuje javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 478-273/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A
sulla formazione del demanio pubblico
N.: 478-273/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29° e 51° della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1(Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 e 21/06), come pure gli articoli 27° e 127° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), ed in virtù dell’articolo 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (ZGO 1UPB 1, Gazz. uff. della RS, n. 102/04), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 19 aprile 2007, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulla formazione del demanio pubblico
I.
Si procede alla formazione del demanio pubblico degli immobili individuati nelle p.c. n. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6, 1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3, c. c. di Dekani, di proprietà del Comune città di Capodistria.
II.
I suddetti immobili acquistano lo status di demanio pubblico in base alla delibera ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Una volta divenuta esecutiva, la delibera è trasmessa al tribunale competente per la tenuta dei libri fondiari, il quale procede all’iscrizione del demanio pubblico relativamente alle p.c. n. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6, 1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3, c.c. di Dekani.
III.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N.: 478-273/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti