Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani, stran 5617.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
Št. 026-21/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani (Uradne objave, št. 8/97, 15/99, in Uradni list RS, št. 97/05) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS Dekani, KS Črni Kal, KS Zazid, KS Rakitovec ter KS Podgorje. Šola izvaja osnovnošolsko izobraževanje tudi za učence na zdravljenju v Ortopedski bolnici Valdoltra in Splošni bolnišnici Izola.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230 Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
37. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
38. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
41. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511 Dejavnost knjižnic
43. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623 Druge športne dejavnosti
45. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev ter
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-21/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare di Dekani
Numero: 026-21/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile 2007, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare di Dekani
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare di Dekani (Bollettino ufficiale n. 8/97, 15/99 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 97/05) è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico comprendente i territori della CL di Dekani, CL di Črni Kal, CL di Zazid, CL di Rakitovec e CL di Podgorje. La scuola assicura l’istruzione elementare dei bambini ricoverati nell’Ospedale ortopedico di Valdoltra e nell’Ospedale generale di Isola.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi
        specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510 Mense
19. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200 Locazione di beni immobili
22. K 71.100 Noleggio di autovetture
23. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale
        informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado preparatorio
37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di
        insegnamento, n.c.a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511 Attività di biblioteche
43. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623 Altre attività sportive
45. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.«.
Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola »delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti de fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori dell’asilo infantile.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge, oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-21/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti