Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper, stran 5592.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
Št. 600-10/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list RS, št. 4/06 in 11/06 – popr.) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
2. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«.
3. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-10/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Capodistria
Numero: 026-10/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il sidnaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile 2007, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 8 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 2
Il testo dell’articolo 15 del decreto è modificato come segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell’ente.«.
Articolo 3
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-10/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il sidnaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti