Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di educazione Giardino d´infanzia Delfino blu, stran 5581.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda– ente pubblico di educazione Giardino d'infanzia Delfino blu
Št. 600-14/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – UPB5) sta Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) na seji dne 19. aprila 2007 in Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper na podlagi 12. člena Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper na seji dne 18. aprila 2007 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda– ente pubblico di educazione Giardino d'infanzia Delfino blu
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di educazione Giardino d'infanzia Delfino blu (Uradne objave, št. 24/98 in 24/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Ime vrtca: Ente pubblico di istruzione ed educazione – Javni vzgojno-izobraževalni zavod GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU.
Skrajšano ime vrtca je: GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU.
Sedež vrtca: Kolarska 8, 6000 Koper – Via dei Carreri 8, 6000 Capodistria.«.
2. člen
Besedilo 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. DE 22.110      Izdajanje knjig
2. DE 22.120      Izdajanje časopisov
3. DE 22.130      Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140      Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
            zapisa
5. DE 22.150      Drugo založništvo
6. DE 22.220      Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240      Priprava za tisk
8. DE 22.250      Druge dejavnosti povezane
            s tiskarstvom
9. DE 22.310      Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320     Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330     Razmnoževanje računalniških
            zapisov
12. G 52.488      Trgovina na drobno v drugih
            specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500      Trgovina na drobno z
            rabljenim blagom
14. G 52.610      Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620      Trgovina na drobno na tržnicah
            in stojnicah
16. G 52.740      Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239      Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510      Dejavnost menz
19. H 55.520      Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230      Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200      Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100      Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330      Dajanje pisarniške in računalniške
            opreme v najem
24. K 71.340      Dajanje drugih strojev in opreme
            v najem
25. K 71.401      Izposojanje športne opreme
26. K 71.403      Izposojanje drugih predmetov široke
            porabe
27. K 72.100      Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210      Razvoj in založba programskih
            paketov
29. K 72.220      Oskrba z računalniškimi programi
            in svetovanje
30. K 72.300      Obdelava podatkov
31. K 72.400      Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600      Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851      Prevajanje
34. K 74.852      Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871      Prirejanje razstav, sejmov in
            kongresov
36. M 80.101      Dejavnost vrtcev in predšolsko
            izobraževanje
37. M 80.422      Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
            in usposabljanje, d.n.
38. O 92.310      Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320      Obratovanje objektov za kulturne
            prireditve
40. O 92.330      Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
            parkov
41. O 92.340      Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511      Dejavnost knjižnic
43. O 92.610      Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623      Druge športne dejavnosti
45. O 92.720      Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 7. člena odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»Svet vrtca opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
– predlaga soustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje soustanoviteljicama in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«
Svet vrtca odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki soustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.«.
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh enot vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovxani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«.
5. člen
Besedilo 22. člena odloka se spremeni, tako da se pika na koncu druge alinee nadomesti z vejico in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– prodaje proizvodov in storitev na trgu,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
6. člen
V 24. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet vrtca.«.
7. člen
Dosedanji svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-14/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Koper, 18. aprila 2007
Samoupravna skupnost italijanske
narodnosti Koper
Predsednik sveta
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sullafondazione dell’ente pubblico di educazioneGiardino d'infanzia Delfino blu
Numero: 600-14/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile 2007, ed il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, con decisione accolta ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria nella seduta del 18 aprile 2007, hanno approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sullafondazione dell’ente pubblico di educazioneGiardino d'infanzia Delfino blu
Articolo 1
L’articolo 2 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione Giardino d'infanzia Delfino blu (Bollettino ufficiale, n. 24/98 e 24/00) è modificato e recita:
»Denominazione dell’asilo infantile: Ente pubblico di istruzione ed educazione – Javni vzgojno-izobraževalni zavod GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU.
Designato per brevità: GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU.
Sede dell’asilo infantile: Via dei carreri 8, 6000 Capodistria – Kolarska 8, 6000 Koper.«.
Articolo 2
L’articolo 3 del decreto è modificato come segue:
»Il giardino d’infanzia svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110      Edizione di libri
2. DE 22.120      Edizione di giornali
3. DE 22.130      Edizione di riviste e periodici
4.. DE 22.140     Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150      Altre edizioni
6. DE 22.220      Altre stampe
7. DE 22.240      Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250      Lavorazioni ausiliarie connesse
            alla stampa
9. DE 22.310      Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320     Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330     Riproduzione di registrazioni
            informatiche
12. G 52.488      Commercio al dettaglio di altri prodotti
            in esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500      Commercio al dettaglio di articoli
            di seconda mano
14. G 52.610      Commercio al dettaglio per
            corrispondenza
15. G 52.620      Commercio al dettaglio ambulante
            a posteggio fisso
16. G 52.740      Riparazione di altri beni di largo
            consumo
17. H 55.239      Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510      Mense
19. H 55.520      Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230     Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200      Locazione di beni immobili
22. K 71.100      Noleggio di autovetture
23. K 71.330      Noleggio di macchine e attrezzature
            per ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340      Noleggio di altre macchine e
            attrezzature
25. K 71.401      Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403      Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100      Consulenza per installazioni di
            sistemi informatici
28. K 72.210      Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220      Fornitura di software e
            consulenza informatica
30. K 72.300      Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400      Attività delle banche dati
32. K 72.600      Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851      Traduzione
34. K 74.852      Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871      Organizzazione di fiere, esposizioni
            e convegni
36. M 80.101      Attività di asili infantili e istruzione
            di grado preparatorio
37. M 80.422      Corsi di formazione e perfezionamento
            ed altre attività di insegnamento, n. c. a.
38. O 92.310      Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320      Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330      Attività fieristiche e dei parchi di
            divertimento
41. O 92.340      Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511      Attività di biblioteche
43. O 92.610      Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623      Altre attività sportive
45. O 92.720     Altre attività ricreative, n. c. a.
L’attività dell’asilo infantile è ritenuta un pubblico servizio la cui prestazione è di pubblico interesse.«.
Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 4 del decreto, la parola »delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Nell’articolo 7, il terzo, il quarto ed il quinto comma sono modificati come segue:
»Il consiglio dell’asilo infantile espleta i seguenti compiti:
– approva i regolamenti e gli altri atti generali;
– nomina ed esonera il direttore;
– approva il programma di sviluppo;
– approva il programma annuale di lavoro e la relazione sulla sua attuazione;
– approva il piano finanziario ed il conto consuntivo;
– decide in merito all’introduzione dei programmi aggiuntivi ed altri;
– decide in merito ai ricorsi, inoltrati dagli organi professionali, dall’ispettorato all’istruzione,
dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio dell’ente;
– decide dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente;
– propone al fondatore le modifiche o l’ampliamento delle attività;
– avanza proposte e pareri in merito a singole questioni al fondatore ed al direttore;
– approva i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell’ente.
Il consiglio dell’asilo infantile delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.
Il consiglio dell’asilo infantile si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti dei cofondatori,
– tre rappresentanti dei dipendenti dell’asilo infantile
– tre rappresentanti dei genitori.«.
Sono aggiunti il sesto ed il settimo comma che recitano:
»Nel consiglio dell’asilo infantile devono essere equamente rappresentati i dipendenti ed i genitori di tutte le unità del medesimo.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 22 del decreto è modificato come segue:
alla fine del secondo alinea, il punto è sostituito con una virgola ed è aggiunto il terzo alinea che recita:
»– vendita sul mercato di prodotti e servizi«.
Il terzo alinea diventa pertanto il quarto alinea.
Articolo 6
Nell’articolo 24 del decreto è aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»La ripartizione del ricavato eccedente le spese avviene in funzione dei programmi delle priorità approvati dal consiglio dell’ente.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio dell’ente svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 600-14/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Capodistria, 18 aprile 2007
Presidente del consiglio della
Comunità autogestita della nazionalità italiana
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti