Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2189. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gorje, stran 5578.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet Občine Gorje na 4. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače in plačila občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Gorje.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93), določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06) ter Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 1/07).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in do plačila, če funkcijo opravljajo nepoklicno, in sicer na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno z določbami zakonov iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
4. člen
Osnovna plača župana in podžupana je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom.
5. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija župana Občine Gorje razvrsti v 49. plačni razred.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija podžupana Občine Gorje razvrsti v 34.–41. plačni razred. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Če je imenovanih več podžupanov, pripada vsakemu od njih glede na obsega dela sorazmerni del plače, ki bi sicer pripadala enemu podžupanu.
7. člen
Letni znesek plačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 75 € neto
– udeležbo na seji občinskega sveta 65 € neto;
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 43 € neto;
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 54 € neto;
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 43 € neto.
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje drugi dan so člani občinskega sveta upravičeni zgolj do plačila za udeležbo na eni seji. Za dopisno sejo se ne prejme dela plače.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti člana občinskega sveta na sejah, ki jih vodi občinska uprava. V primeru, ko član občinskega sveta ali delovnega telesa ni v celoti prisoten na seji, se mu plačilo obračuna v sorazmerju s prisotnostjo.
8. člen
Plača poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače. Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačujejo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju oziroma pogodbe.
S sklepom o določitvi plače župana se izvršijo določbe zakona. S sklepom o določitvi plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z nalogom za izplačilo na podlagi sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju se opredelijo osnove za ugotovitev trimesečnega izplačila članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu drugih organov občine.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje seji: 54 € neto
– udeležbo na seji: 43 € neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nagrade v skladu z zakonom.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Gorje. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog župan, sopodpisnika naloga pa sta podžupan ali direktor občinske uprave.
Za vsako službeno potovanje mora potujoči k potnemu nalogu podati poročilo, v katerem se na kratko navede namen potovanja.
14. člen
Plače in druga plačila se funkcionarjem izplačujejo trimesečno, tako da se nakazila izvedejo najkasneje do 15. aprila, 15. julija, 15. oktobra in 31. decembra.
Prejemki, določeni v 12. členu, se funkcionarjem izplačajo pri izplačilu plače oziroma plačila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, svetov krajevnih skupnosti ter članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, vendar v višini 70% zneska, ki ga prejmejo člani komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta.
Osebam, ki vodijo organe iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v višini 70% zneska, ki ga prejme predsedujoči komisije ali odbora občinskega sveta.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od potrditve mandatov članov sedanjega občinskega sveta Občine Gorje.
Št. 352/2007-D
Gorje, dne 12. aprila 2007
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti