Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2187. Pravilnik o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice, stran 5576.

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list RS št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 16. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev sredstev za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Brežice.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Brežice za tekoče leto.
2. člen
Društva in zveza, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma po tem pravilniku, so združenja, ustanovljena po Zakonu o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost, in to so:
– turistična društva,
– turistična zveza,(v nadaljevanju besedila: društva in zveze).
3. člen
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika,
– da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto.
4. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih društvom in zvezi. Sredstva za investicije v prostore društev in zveze niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Višina sredstev za sofinanciranje programa aktivnosti društev in zveze na območju Občine Brežice se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu Občine Brežice, na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis.
6. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
7. člen
Komisijo za obravnavo prispelih vlog imenuje župan Občine Brežice. Komisija oblikuje predlog dodatnih pogojev in meril, ki jih župan potrdi s sklepom o objavi razpisa.
8. člen
Komisija pregleda vse prijave, ki so pravočasno prispele na razpis. O delu komisije se vodi zapisnik. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za prijavo na razpis, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik. V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 5 (pet) dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Komisija v roku 30 dni od dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis, pripravi predlog za razdelitev namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave Občine Brežice sprejme sklep o dodelitvi sredstev. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
9. člen
Z društvom oziroma zvezo sklene občina pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva ali zveze,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
10. člen
Predmet sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez na območju Občine Brežice so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
IV. MERILA
11. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki obravnavajo:
1. programe društev in zvez,
2. projekte društev in zvez.
Pod programi društev se štejejo redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa največ 3 projekte.
Višina sofinanciranja posameznega programa ali projekta je največ 50%.
12. člen
Merila bodo določena v razpisu v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.
13. člen
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
– do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij
3. organizacija in izvedba prireditev
4. promocijske aktivnosti
5. izobraževanje
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja turizma.
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
– do 20% na podlagi projektov
– do 10% na podlagi članstva
– do 10% za ostala merila, ki jih določi komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
14. člen
Upravičenci so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in določili iz pogodbe.
Upravičenci so dolžni za izvedene aktivnosti oddati poročilo za tekoče leto najkasneje do 15. novembra tekočega leta.
15. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje župan. V primeru ugotovljene kršitve komisija za obravnavo vlog obvesti občinsko upravo.
16. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ali zveza ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali če je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine Brežice.
Društva ali zveze ne smejo kandidirati z istim programom ali projektom na druga sredstva iz občinskega proračuna.
V primeru prenehanja društva ali zveze v času trajanja pogodbe se neporabljena sredstva, ki so bila dodeljena temu društvu ali zvezi in sredstva, ki niso bila porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila dodeljena oz. v skladu s pogodbo, ima Občina Brežice pravico zahtevati njihovo vrnitev v skladu z določbami Zakona o društvih.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze v letu 2007.
Št. 322-2/2007
Brežice, dne 16. aprila 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti