Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2186. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec, stran 5575.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je župan Občine Bovec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občina Bovec mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) do konca leta 2009 sprejeti nove prostorske akte.
1.1. Ocena stanja
OPN Občine Bovec bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter načel trajnostnega razvoja.
1.2. Razlogi za pripravo prostorskega reda Občine Bovec
Razlog za pripravo OPN Občine Bovec je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07). Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPN Bovec obsega celotno območje občine Bovec.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN temeljijo na osnovi izdelanih strokovnih podlag – Strokovne podlage za poselitev Občine Bovec (Koling, d.o.o., december 2005), Strokovne podlage za območje krajine občine Bovec (Koling, d.o.o., december 2006), Analiza in implementacija strategije razvoja turizma Občine Bovec v prostor (Mlekuž consulting, december 2006), dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora pridobljenih v letu 2005, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve, če se bo v postopku priprave OLN Občine Bovec izkazalo, da je treba na nivoju OLN nekatere strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Faza           |Nosilec      |Rok      |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Sklep o pričetku     |župan, občina   |7 dni     |
|postopka in objava v   |          |       |
|Uradnem listu RS     |          |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Izdelava osnutka     |izvajalec     |90 dni    |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Pridobivanje smernic   |MOP na podlagi   |30 dni    |
|             |vloge občine    |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Dopolnitev osnutka    |izvajalec     |15 dni    |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Dopolnitev osnutka s   |MOP, občina,    |15 dni    |
|smernic         |izvajalec     |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in   |občina       |30 dni    |
|javna obravnava     |          |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Stališča do pripomb   |načrtovalec,    |7 dni     |
|             |občina, župan   |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Izdelava predloga    |župan,       |15 dni    |
|             |občinski svet   |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Pridobivanje mnenj in  |MOP na podlagi   |75 dni    |
|sklep ministra za    |vloge Občine Bovec |       |
|prostor o skladnosti OPN |          |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Sklep vlade       |Vlada RS      |30 dni    |
+-------------------------+-------------------+--------------+
|Sprejem odloka in objava |občina       |30 dni    |
|v uradnem glasilu skupaj |          |       |
|z datumom in številko  |          |       |
|sklepa vlade       |          |       |
+-------------------------+-------------------+--------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Bovec, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
5.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN Občine Bovec in podajo smernice, so:
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Direktorat za prostor
– Urad za prostorski razvoj
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Zavod za gozdove RS, Območna enota Tolmin
Ministrstvo za promet
– Direktorat za letalstvo
– Direkcija RS za ceste
Uprava RS za civilno letalstvo
Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo infrastrukture,
– Direktorat za turizem
– Direktorat za elektronske komunikacije
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
Uprava RS za zaščito in reševanje
5.2. Nosilci na lokalni ravni podajo smernice:
– Komunala Tolmin
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, PE Tolmin
– Javni stanovanjski sklad Občine Bovec.
5.3. Občinska uprava
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom OPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge MOP.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Bovec se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-04/2007
Bovec, dne 24. aprila 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti