Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2181. Spremembe in dopolnitve Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta, stran 5573.

Na podlagi šestega odstavka 9. točke Dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 23/94) predstavniki delojemalcev, delodajalcev in Vlade Republike Slovenije soglasno sprejemamo
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
1. člen
V Pravilih delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 59/94, 64/94 – popr. in 32/95) se v vseh členih besedna zveza »socialni partnerji«, uporabljena v različnih sklonih, nadomesti z besedo »partnerji« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se za besedilom »organ socialnih partnerjev« doda besedilo »in Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji)«, ter črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena se v osmi alinei za vejico doda naslednje besedilo: »ter sorodnimi institucijami v Evropski uniji in v državah članicah Evropske unije«.
4. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak od partnerjev imenuje svoje predstavnike v ESS. Vsak partner ima največ 8 članov. Vsak član ima lahko namestnika.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predstavnike delojemalcev imenujejo reprezentativne zveze in konfederacije sindikatov za območje države, in sicer vsaka reprezentativna zveza ali konfederacija najmanj enega člana, predstavnike delodajalcev pa združenja delodajalcev in zbornice, ki delujejo na območju države.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
5. člen
Črta se tretji odstavek 5. člena.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »višjega upravnega delavca« nadomesti z besedo »uradnika«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje za zasedbo delovnega mesta sekretarja ESS sprejme ESS v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.«.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V ESS se odločitve sprejemajo soglasno. Ne glede na število članov ima vsak partner en glas.«.
8. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10502-1/2006/3
Ljubljana, dne 24. aprila 2007
Vlada Republike Slovenije
Marjeta Cotman l.r.
Ministricaza delo, družino in socialne zadeve
 
Delodajalci
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Borut Meh l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenija
mag. Samo Hribar Milič l.r.
 
Obrtna zbornica Slovenije
Miroslav Klun l.r.
 
Delojemalci
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
mag. Dušan Semolič l.r.
 
Konfederacija sindikatov
Pergam Slovenije
Dušan Rebolj l.r.
 
Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Boris Mazalin l.r.
 
Neodvisnost KNSS
Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Drago Lombar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti