Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 5566.

Na podlagi 10. in 32. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/01, 77/03, 107/05 in 118/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju: register) se lahko vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).
Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa. Šteje se, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso zagotovljeni, če Državni izpitni center v roku 30 dni po objavi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti v Uradnem listu Republike Slovenije ne prejme vloge za vpis v register.
Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »Državni izpitni center«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta beseda »ministrstvu« in doda besedilo »Državnem izpitnem centru ali na podlagi dokončnega izbora na javnem razpisu, ki ga objavi Državni izpitni center.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za vpis vsebuje:«
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo o usposobljenosti za svetovalca za portfolio,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izjavo, da bodo kandidatom za pridobitev poklicne kvalifikacije zagotavljali svetovanje za portofolio,«.
Dosedanja osma alineja se črta.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja.
Za osmo alinejo se dodata novi deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– izjavo, da bo evidenco o izdanih certifikatih vodil v skladu s predpisi in navodili Nacionalnega informacijskega središča in ki je sestavni del tega pravilnika,
– navedbo odgovorne osebe za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe prejšnjega odstavka veljajo le v primeru, ko izvajanja postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije v okviru države ni mogoče izpeljati brez sklenitve pogodb o zagotovitvi materialnih pogojev.«.
Četrti odstavek ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena potreb po izdanih certifikatih mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.«.
Za petim odstavkom se doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Izpisek iz sodnega registra pridobi Državni izpitni center.«
5. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija ima predsednika in dva člana.«.
6. člen
7.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»7.a člen
Državni izpitni center mora pri ugotavljanju izpolnjevanja predpisanih pogojev za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij kot odločujoč kriterij upoštevati lastne prostore in opremo izvajalca v skladu s poklicnim standardom in katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.«.
7. člen
9. člen se črta.
8. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izbris iz registra se izvede:
– na zahtevo izvajalca,
– če izvajalec preneha obstajati zaradi prenehanja dejavnosti,
– na podlagi odločbe inšpektorja,
– če izvajalec, kljub pozivu Državnega izpitnega centra dve leti zaporedoma ne predloži Državnemu izpitnemu centru letnih poročil.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Register se vodi kot centralna informatizirana baza tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v register.«.
10. člen
V napovednem stavku 14. člena se besedi »glavna knjiga« nadomestita z besedo »register«.
11. člen
V prilogi 1 »Predlog za vpis v register« se besedilo »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana« nadomesti z besedilom »Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 LJUBLJANA«, beseda »Predlagatelj:« pa se nadomesti z besedilom »Navedba odgovorne osebe:«.
V prilogi »Izjava vlagatelja, da se materialni pogoji za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije po vpisu v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ne bodo poslabšali« se besedilo »ministrstvo, pristojno za vodenje registra« nadomesti z besedilom »Državni izpitni center«.
V prilogi »Vzorec pogodbe« se besedilo »ministrstvu, pristojnem za delo« nadomesti z besedilom »Državnem izpitnem centru«.
12. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-76/2005
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
EVA 2007-2611-0048
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti