Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2173. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B), stran 5543.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2007.
Št. 001-22-49/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN (ZZVR-1B)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za izvajanje ukrepov proti drugim rastlinskim škodljivim organizmom, ki se pojavijo na ozemlju Republike Slovenije in zaradi množičnega izbruha povzročajo gospodarsko škodo v kmetijstvu ali pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin.«.
2. člen
V 2.a členu se v drugi alinei besedilo »izvajanje ocen nevarnosti škodljivih organizmov« nadomesti z besedilom »izvajanje ocen tveganja zaradi nevarnosti škodljivih organizmov«.
3. člen
V 3. členu se za 34. točko dodata novi 35. in 36. točka, ki se glasita:
»35. Množični izbruh rastlinskih škodljivih organizmov je nenaden izbruh in hitro širjenje neke rastlinske bolezni (epifitocija) ali škodljivca (kalamiteta), ko glede na zastopanost, čas, kraj in prizadete vrste rastlin rastlinski škodljivi organizmi presegajo pričakovano število primerov in obseg pojava.
36. Ocena tveganja je postopek vrednotenja bioloških ali drugih znanstvenih in gospodarskih dokazov, na podlagi katerih se ugotovi, ali bi morali uvesti ukrepe za nadzor nad škodljivimi organizmi, in določi intenzivnost uporabljenih fitosanitarnih ukrepov.«.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko je ugotovljena okužba s škodljivim organizmom, pristojni inšpektor odredi za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete enega ali več naslednjih ukrepov: uničenje, drugačno odstranitev, tretiranje oziroma druge predpisane ukrepe. Nadaljnje ukrepe za obvladovanje žarišča okužbe lahko pristojni inšpektor odredi na podlagi vizualnih znamenj brez odvzema vzorcev.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pristojni inšpektor odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka za škodljive organizme:
– s seznamov I.A ali II.A ali
– na varovanem območju s seznamov I.B ali II.B ali
– ki na podlagi ocene tveganja iz 6. točke 76. člena tega zakona pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin oziroma
– za katere je določeno posebno nadzorovano območje iz 12. člena tega zakona.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(posebno nadzorovano območje množičnega izbruha)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se za posebno nadzorovano območje šteje tudi območje, na katerem se ugotovi množični izbruh škodljivih organizmov.
Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi množični izbruh škodljivih organizmov, morajo izvajalci zdravstvenega varstva rastlin o tem na predpisan način obvestiti Upravo.
Na ozemlju iz prvega odstavka tega člena pristojni inšpektor oziroma druga uradna oseba po tem zakonu odvzame uradni vzorec in ga pošlje v laboratorij, ki opravlja diagnostične preiskave. Ta določi vrsto škodljivega organizma.
Na podlagi laboratorijskega izvida v skladu s 6. točko 76. člena tega zakona Uprava naredi oceno tveganja. Če se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je treba uvesti ukrepe za nadzor nad škodljivimi organizmi, Uprava predlaga ministru ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov.
Vlada na predlog ministra določi meje posebno nadzorovanega območja, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov, stroške izvedbe predpisanih ukrepov ter potrdi program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov.
Ocena tveganja in program ukrepov iz prejšnjega odstavka se upoštevata kot strokovna podlaga v vseh nadaljnjih postopkih ocene škode zaradi rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu.«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vsako leto do predpisanega roka prijaviti pristojnemu inšpektorju ali drugi uradni osebi iz tega zakona obseg in kraj pridelave oziroma predelave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;«.
7. člen
V 36. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Izvozniki morajo po izdaji fitosanitarnega spričevala zagotoviti, da se pošiljka glede opremljenosti z dokumenti, istovetnosti in zdravstvenega stanja do izstopa s carinskega območja Skupnosti ne spremeni.
Minister predpiše način zagotavljanja opremljenosti, istovetnosti in zdravstvenega stanja ter način ravnanja izvoznikov iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(tranzit pošiljk)
Za pošiljke, ki so v tranzitu in so pakirane tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov na carinskem območju Skupnosti, fitosanitarni pregled ni obvezen.
Če pošiljka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom, je fitosanitarni pregled obvezen v skladu z drugim odstavkom 25. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se opravi le pregled dokumentacije in istovetnosti pošiljke, ki ni pakirana v skladu s prvim odstavkom tega člena, če je na podlagi ocene tveganja iz 6. točke 76. člena tega zakona ugotovljeno, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov na carinskem območju Skupnosti.
Minister predpiše način pakiranja in ravnanja s pošiljkami v tranzitu, način in obseg pregleda iz tega člena ter določi ukrepe v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega zakona.«.
9. člen
V 58. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vsi stroški preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerim se potrdi ali ovrže sum na škodljivi organizem, plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, če so o novem ali nepričakovanem pojavu škodljivih organizmov v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona imetniki obvestili pristojnega inšpektorja oziroma drugo uradno osebo iz tega zakona.«.
Na koncu dosedanjega drugega odstavka, ki postane tretji odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če ni drugače predpisano.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
V 58.a členu se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Obveznost plačila pristojbine nastane z dnem izdaje fitosanitarnega spričevala, potrdila o zdravstveni ustreznosti, oziroma oprave fitosanitarnega pregleda.
Obveznost iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj plačati v 30 dneh od nastanka obveznosti.
Če vlagatelj obveznosti iz prejšnjega odstavka v roku ne izpolni, se mu pošlje pisni poziv, naj obveznost plača v 15 dneh od prejema poziva.
Če vlagatelj obveznosti ne izpolni niti na podlagi pisnega poziva iz prejšnjega odstavka, pristojni inšpektor izda odločbo o obveznosti plačila pristojbine.«.
11. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
(odškodnina)
Imetnik, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima pravico do odškodnine za uničene rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere je pristojni inšpektor na podlagi 14. člena tega zakona odredil ukrepe izkoreninjenja, preprečevanja ali zatiranja škodljivih organizmov in za katere je pristojni inšpektor odredil ukrepe zaradi škodljivih organizmov, ki na podlagi ocene tveganja iz 6. točke 76. člena tega zakona pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin.
Imetnik iz prejšnjega odstavka je do odškodnine upravičen, če:
– obvesti pristojnega inšpektorja ali drugo uradno osebo po tem zakonu takoj, ko ugotovi pojav škodljivega organizma ali sumi o njem, in
– je izvedel vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin.
Odškodnina se plača iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se škodljivi organizem pojavi pri vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v Republiko Slovenijo.
Postopek za izplačilo odškodnine se začne na zahtevo imetnika uničenih ali drugače odstranjenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov. V zahtevi, ki jo vloži na Upravo, mora navesti zlasti vrsto in količino rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter izjavo o vrsti in času izvedbe ukrepov. Zahtevo za izplačilo odškodnine lahko vloži najpozneje v enem letu po izdaji zapisnika pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih. V postopku za izplačilo odškodnine se ne plača upravna taksa.
O upravičenosti do odškodnine in njeni višini odloča Uprava v upravnem postopku na podlagi odločbe o odrejenih ukrepih, zapisnika pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih in na podlagi poročila posebne komisije o ugotovljeni višini odškodnine. Višino odškodnine ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje predstojnik Uprave in jo sestavljajo vsaj trije člani z najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja kmetijstva, gozdarstva ali ekonomije.
Zoper odločbo o višini odškodnine ni mogoča pritožba in tudi ne upravni spor. Imetnik lahko v 30 dneh po vročitvi odločbe iz prejšnjega odstavka predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri odškodnino.
Če se odločba ne izda ali ne vroči imetniku v 60 dneh od vložitve zahteve za izplačilo odškodnine, lahko imetnik predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri odškodnino.
O zahtevkih iz sedmega in osmega odstavka tega člena odloča sodišče v nepravdnem postopku.
Minister podrobneje določi kriterije za določitev višine odškodnine za uničene ali drugače odstranjene rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete.«.
12. člen
V prvem odstavku 72. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– predlaga prednostne ocene tveganja zaradi nevarnosti škodljivih organizmov;«.
13. člen
V poglavju »XII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV« se podnaslov »1. Minister« spremeni tako, da se glasi: »1. Vlada in minister«, za njim pa se doda nov 72.a člen, ki se glasi:
»72.a člen
(Vlada)
Vlada Republike Slovenije lahko v primeru množičnega izbruha rastlinskih škodljivih organizmov iz 12.a člena tega zakona naloži posebne naloge in izvedbo ukrepov izvajalcem javnih pooblastil zdravstvenega varstva rastlin, javni službi zdravstvenega varstva rastlin in drugim izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin zaradi izvedbe predpisanih ukrepov na posebno nadzorovanem območju.
Vlada Republike Slovenije lahko za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov v primerih iz prejšnjega odstavka, če gre za naravne ali druge nesreče, odredi tudi obvezno sodelovanje Civilne zaščite, gasilcev in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, policije ter drugih pristojnih institucij v državi.«.
14. člen
V prvem odstavku 83. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 800 do 33.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba:«, 14. točka pa se spremeni tako, da se glasi:
»14. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji odstavek 30. člena) oziroma ne zagotovi, da se pošiljka ne spremeni (četrti in peti odstavek 36. člena)«.
V drugem odstavku se besedilo »Z globo od 100.000 do 4,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 400 do 16.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »Z globo od 25.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 200 do 1.200 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »Z globo od 25.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 200 do 600 eurov«.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 511-01/94-1/10
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1405-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti