Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2172. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-B), stran 5540.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2007.
Št. 001-22-46/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-B)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05 in 127/06) se 1. točka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 1); v nadaljnjem besedilu: Uredba 561/2006/ES.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Direktivo 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
3. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(uporaba predpisov)
(1) Ta zakon se uporablja za mobilne delavce, zaposlene pri podjetjih, ustanovljenih v državi članici Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: država članica), ko opravljajo dejavnosti cestnega prevoza, na katere se nanaša Uredba 3821/85/EGS ali AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon v delu, ki ureja pristojnosti in naloge organov Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem Uredb 561/2006/ES, 3821/85/EGS ali AETR in v zvezi z izrekanjem sankcij za prekršek za njihovo kršitev ter z izvajanjem nadzora, uporablja tudi za vse voznike, prevoznike ali druge pravne oziroma fizične osebe, ki so se v Republiki Sloveniji dolžne ravnati po Uredbah 561/2006/ES, 3821/85/EGS ali AETR.
(3) Uredba 3821/85/EGS, Uredba 561/2006/ES, AETR in ta zakon se uporabljajo tudi za prevoze skupine otrok, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa.
(4) Za prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, se uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES, AETR in tega zakona. Če se pri teh prevozih uporablja zapisovalna oprema, se ta oprema uporablja v skladu z Uredbo 3821/85/EGS.
(5) Določbe Uredbe 561/2006/ES, ki se nanašajo na posadke, čas vožnje, odmore in čas počitka, določbe tega zakona, Uredbe 3821/85/EGS in AETR se ne uporabljajo za prevoze iz prvega odstavka 13. člena Uredbe 561/2006/ES, razen točk e) in i). Navedena izjema za prevoze iz točk b) in c) prvega odstavka 13. člena iste uredbe, velja le za prevoze znotraj območja s polmerom do 50 km.«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se v podtočki a) 3. točke beseda »dela« nadomesti z besedama »časa razpoložljivosti«.
5. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če je to potrebno za prevoze v okviru AETR, uporabljajo določbe četrtega pododstavka prvega odstavka 6. člena AETR, vendar tudi v tem primeru le, če v štirih mesecih ni preseženo tedensko povprečje 48 ur.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena, 6. členu, prvem in drugem odstavku 9. člena, prvem odstavku 32. člena, prvem odstavku 33. člena in drugem odstavku 44. člena se oznaka »3820/85/EGS« nadomesti z oznako »561/2006/ES«.
7. člen
Za četrtim odstavkom 8. člena se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ko je voznik odsoten z dela zaradi zdravstvenih razlogov, letnega dopusta ali ko ni vozil vozila s področja uporabe Uredbe 561/2006/ES, v obdobju, navedenem v prvi alinei prvega pododstavka sedmega odstavka 15. člena Uredbe 3821/85/EGS, mu je delodajalec dolžan o tem izdati potrdilo na obrazcu, predpisanem na podlagi tretjega odstavka 11. člena Direktive 2006/22/ES.
(6) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je voznik dolžan imeti v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled. Izvod tega potrdila je dolžan delodajalec hraniti na sedežu prevoznega podjetja najmanj dve leti po preteku obdobja, za katerega je izdano.«.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se za štirinajsto alineo doda nova petnajsta alinea, ki se glasi:
»– da ima vzpostavljeno elektronsko informacijsko povezavo z evidenco tahografov;«, dosedanja petnajsta alinea pa postane šestnajsta alinea.
9. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(evidenca o tahografih)
(1) Direkcija vodi evidenco o tahografih, ki je sestavni del evidence registriranih vozil. Podatke v evidenco vnašajo delavnice.
(2) Evidenca tahografov vsebuje naslednje podatke:
a) podatki o delavnici:
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je opravil kontrolo;
– številka servisne kartice, če gre za kontrolo digitalnega tahografa;
b) podatki o motornem vozilu:
– država registracije motornega vozila;
– firma in sedež lastnika ali uporabnika motornega vozila;
– identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN) in registerska oznaka;
– znamka in tip, proizvajalec motornega vozila;
– namen uporabe vozila v skladu z Uredbo 561/2006/ES in tem zakonom;
– stanje kilometerskega števca;
– obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v milimetrih, in njihova velikost;
– nekorigirani koeficient motornega vozila »w«, izražen v obr/km ali imp/km;
– tlak pogonskih pnevmatik po navodilih proizvajalca vozila;
– tip naprave za omejevanje hitrosti in njena nastavitev (v set), če jo ima vozilo vgrajeno in se zanjo zahteva pregled, v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za omejevanje hitrosti;
c) podatki o zapisovalni opremi (tahografu):
– proizvajalec, tip, serijska številka in oznaka odobritve tipa zapisovalne opreme;
– dejanski obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v milimetrih;
– konstanta zapisovalne opreme »k« v obr/km ali imp/km;
– dejanski koeficient motornega vozila »w«, izražen v obr/km ali imp/km;
d) podatki o izvedeni storitvi:
– datum in čas zaključka kontrole ali druge naloge delavnice;
– namen kontrole ali druge naloge;
– rezultati kontrole ali druge naloge;
– potrditev opravljene kontrole ali druge naloge;
– opravljen nadzor izvedene kontrole ali druge naloge.
(3) Minister predpiše podrobnejšo vsebino evidence iz prejšnjega odstavka in način njenega vodenja.«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se za drugim stavkom prve alinee doda nov stavek, ki se glasi:
»Program strokovnega usposabljanja predpiše minister.«.
11. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kartica delavnice se izda na ime posameznega tehnika, kartica nadzornega organa pa na ime posamezne osebe, ki je v njej pooblaščena za izvajanje nadzora v skladu z 32. členom tega zakona in je usposobljena po programu, ki ga predpiše minister.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kartica nadzornega organa se izda tudi drugim pristojnim organom, ki so na podlagi drugih predpisov pooblaščeni za izvajanje nadzora podatkov iz zapisovalne opreme, če so usposobljeni v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.«.
12. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona morajo periodično izvajati koordinirane akcije nadzora skupaj s pristojnimi organi dveh ali več držav članic.«.
13. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »v tretjem odstavku 17. člena Uredbe 3820/85/EGS« nadomesti z besedilom »v prvem odstavku 17. člena Uredbe 561/2006/ES« in besedilo »12 mesecev« z besedilom »6 mesecev«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo mora vsaki dve leti poslati tudi poročilo Komisiji Evropske unije o izvajanju Direktive 2002/15/ES v skladu s 13. členom te direktive.«.
14. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(ocenjevanje tveganja)
(1) Na podlagi relativnega števila in teže vseh kršitev Uredb 561/2006/ES in 3821/85/EGS, ki jih stori posamezno podjetje, se vzpostavi sistem ocenjevanja tveganja, s katerim se glede na ocenjeno visoko stopnjo tveganja zagotovi natančnejši in pogostejši nadzor tega podjetja.
(2) Sistem ocenjevanja tveganja, merila glede izvajanje sistema, postopek in izvajanje sistema ocenjevanja tveganja podrobneje predpiše vlada z uredbo.«.
15. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ki ravna v nasprotju s 5. členom Uredbe 561/2006/ES ali 5. členom AETR, če se ta člen uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES;
– ki odreja mobilne delavce na delo tako, da jim povprečni tedenski delovni čas v obdobju štirih mesecev presega 48 ur (4. člen);
– ki mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom v skladu s 5. členom tega zakona;
– ki odreja mobilnim delavcem nočno delo tako, da njihov skupni dnevni delovni čas presega deset ur v vsakem 24-urnem obdobju (7. člen);
– ki ne vodi evidenc v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona;
– ki ravna v nasprotju s petim in šestim odstavkom 8. člena tega zakona.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali drug mobilni delavec, ki stori prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena ali ravna v nasprotju z šestim odstavkom 8. člena tega zakona.«.
16. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 8., ali 9. členom Uredbe 561/2006/ES ali s 6., 7. in 8. členom AETR, če se ti členi uporabljajo na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, razen za prekršek iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 561/2006/ES ali iz prvega odstavka 7. člena AETR, če se ta določba uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 561/2006/ES ali s prvim odstavkom 7. člena AETR, če se ta določba uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za največ pol ure;
– 120 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot pol ure do največ ene ure;
– 250 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot eno uro do največ dveh ur;
– 400 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot dve uri do največ treh ur;
– 600 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot tri ure.«.
17. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 10. členom Uredbe 561/2006/ES, razen točke ii) pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES ali v nasprotju z 11. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
18. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s točko ii) pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES ali v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 3821/85/ EGS.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
19. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 3.300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 12. členom Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 12. člena Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
20. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ki ravna v nasprotju s 13., 14., razen drugega odstavka 14. člena, 15. in 16. členom Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES,
– izvaja naloge delavnice brez veljavne odobritve Direkcije.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do izdaje predpisa iz prvega odstavka 17. člena zakona se strokovna usposobljenost tehnikov in nadzornih organov dokazuje z opravljenim strokovnim izpitom pri pravni ali fizični osebi, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev tahografov opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izobraževanja, in sicer glede na naloge in postopke, ki jih tehnik izvaja v delavnici.
22. člen
Delavnica, ki ima odobritev v skladu z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05 in 127/06), mora začeti vnašati podatke iz 16.a člena zakona v evidenco tahografov v 14 dneh po tem, ko je pristojni organ omogočil vzpostavitev elektronske informacijske povezave z delavnico.
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/05-2/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1313-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti