Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2170. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-B), stran 5537.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2007.
Št. 001-22-47/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-B)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvi alineji prvega odstavka 12. člena besedilo »8 milijard tolarjev« nadomesti z besedilom »33,300.000 eurov«.
2. člen
Za 18. členom se dodata 18.a člen in 18.b člen, ki se glasita:
»18.a člen
(Varovanje tajnosti vira)
(1) Urad mora na zahtevo podjetja ali posameznika, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Urad uporablja pri izvrševanju svojih pristojnosti, varovati tajnost identitete podjetja ali posameznika, če ta verjetno izkaže, da bi mu razkritje povzročilo znatno škodo.
(2) Posameznik ali podjetje, ki zahteva varstvo svoje identitete, mora Uradu predložiti različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.
18.b člen
(Pravica strank do pregleda dokumentov zadeve)
(1) Stranke imajo pravico pregledovati dokumente zadeve ter jih na svoje stroške prepisovati in preslikavati.
(2) Stranke ne morejo pregledovati in ne preslikavati:
– internih dokumentov Urada v zadevi, vključno s korespondenco med Uradom in Evropsko komisijo oziroma organi, pristojnimi za konkurenco drugih držav članic Evropske unije;
– podatkov in dokumentov, ki pomenijo poslovno skrivnost podjetij v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
– podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na tajnost vira.
(3) Dokazno breme o obstoju poslovne skrivnosti iz druge alineje drugega odstavka tega člena nosi podjetje, ki to zatrjuje. Na zahtevo Urada mora podjetje predložiti različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov iz druge alineje drugega odstavka tega člena.
(4) V skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, lahko ne glede na določbe tega zakona vsakdo ustno ali pisno zahteva od Urada, da mu omogoči dostop do informacij javnega značaja v posameznih upravnih zadevah.«.
3. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »od 500.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 4.100 eurov«.
4. člen
V petem odstavku 41. člena se besedilo »od 500.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 4.100 eurov«.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 52. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Z globo od 125.000 do 375.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če v nasprotju s 5. členom ZPOmK ali 81. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti sklene ali izvaja sporazum, usklajeno ravna, sprejme sklep podjetniškega združenja ali se njen sklep izvaja;
– če v nasprotju z 10. členom ZPOmK ali 82. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti zlorabi prevladujoč položaj.
(2) Z globo od 41.700 do 208.600 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost.«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.100 do 12.500 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 6.200 eurov«.
6. člen
V prvem odstavku 53. člena se:
– besedilo »od 6,000.000 tolarjev do 20,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 25.000 do 83.400 eurov«;
– črta se beseda »nameravane« in
– v oklepaju številka »11« nadomesti s številko »12«.
V drugem odstavku se besedilo »od 2,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 8.300 do 41.700 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 600.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 4.100 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 200.000 tolarjev do 600.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 800 do 2.500 eurov«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki že nadzoruje najmanj eno podjetje.«.
7. člen
V 54. členu se besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.100 do 12.500 eurov«.
8. člen
V 55. členu se:
– črta besedilo », 53.« in
– besedilo »pretečeta dve leti« nadomesti z besedilom »pretečejo tri leta«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/99-5/10
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1320-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti