Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1765. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-D), stran 4613.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2007.
Št. 001-22-36/07
Ljubljana, dne 6. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-D)
1. člen
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V imenu Republike Slovenije vračilo vlaganj izvrši Slovenska odškodninska družba d.d..«.
2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »sedmega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Administrativne naloge za komisijo opravlja Slovenska odškodninska družba, d.d..«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »drugega« nadomesti z besedo »petega«, beseda »petega« pa z besedo »osmega«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: sklad)« nadomesti z besedilom »od Slovenske odškodninske družbe, d.d.«.
4. člen
V četrtem odstavku 8. člena se besedilo »stroški se krijejo iz sklada iz 11. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »stroške krije Slovenska odškodninska družba, d.d.«.
V šestem odstavku se beseda »sklada« nadomesti z besedilom »Slovenske odškodninske družbe, d.d.«.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih naslovov)
(1) Državni pravobranilec mora pisno poravnavo v 30 dneh po njeni sklenitvi, pravnomočno odločbo sodišča, izdano v nepravdnem postopku, pa v 30 dneh po njeni pravnomočnosti, dostaviti Slovenski odškodninski družbi, d.d., skupaj z vsemi podatki o upravičencu, ki so potrebni za izvedbo vračila.
(2) Slovenska odškodninska družba, d.d. o upravičencih mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo vračila.
(3) Slovenska odškodninska družba, d.d. mesečno obvešča ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, o številu in skupnem znesku sklenjenih poravnav.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(vir financiranja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
(1) Z namenom izvajanja tega zakona Republika Slovenija s posebno pogodbo neodplačno prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. do 653.548 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d..
(2) Prenesene delnice so vir financiranja vračanja vlaganj in z njim povezanih stroškov po tem zakonu.
(3) Slovenska odškodninska družba, d.d. poravnava obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(4) Če vir financiranja iz prvega odstavka tega člena ne zadošča za vračanje vlaganj in kritje z njim povezanih stroškov po tem zakonu, se ta dodatno zagotovi s finančnim in stvarnim premoženjem države, ki ga Republika Slovenija s posebno pogodbo prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d..«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
Slovenska odškodninska družba, d.d. mora obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz prvega odstavka 10. člena tega zakona upravičencem poravnati v 60 dneh od prejema zakonitih izvršilnih naslovov.«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(neporabljena sredstva)
Morebitna neporabljena sredstva Slovenske odškodninske družbe, d.d. iz 11. člena tega zakona se prenesejo v proračun Republike Slovenije.«.
9. člen
V 14. členu se besedilo »opravljajo inšpektorji, ki so pristojni za proračun« nadomesti z besedilom »opravlja ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v likvidaciji prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. arhiv komisije iz 5. člena zakona v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona sezname zakonitih izvršilnih naslovov, s katerimi razpolaga ob uveljavitvi tega zakona.
Obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov, ki se glasijo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, poravna Slovenska odškodninska družba, d.d. v skladu s tem zakonom.
Slovenska odškodninska družba, d.d. mora obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz drugega in tretjega odstavka tega člena poravnati v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Dokler niso ustvarjeni finančni pritoki iz naslova prodaje delnic iz 11. člena zakona Slovenska odškodninska družba, d.d. zagotavlja likvidnost za izplačilo vlaganj iz drugih lastnih sredstev.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/02-13/16
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1247-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost