Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1379. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006, stran 3622.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), četrte alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/03, 56/02, 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je Svet Občine Vipava na svoji 5. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Proračun Občine Vipava za leto 2006 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      | v tisoč tolarjev|
+--------------------------------------------+-----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |    1.064.041|
+--------------------------------------------+-----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |    1.017.965|
+--------------------------------------------+-----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |      46.076|
+--------------------------------------------+-----------------+
|B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      16.561|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       165|
|DELEŽEV (440+441+442)            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      16.396|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)           |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|IX. POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |      62.472|
|(I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Stanje sredstev na računu 31. 12. 2006   |     275.269|
+--------------------------------------------+-----------------+
Presežek sredstev proračuna Občine Vipava za leto 2006 se prenese med prenesena sredstva splošnega sklada.
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Vipava za leto 2006 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 450-0002/2007
Vipava, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost