Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1365. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007, stran 3603.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 4. redni seji dne 19. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007 (v nadaljevanju: odlok) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega premoženja, obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine in uporaba odloka v času začasnega financiranja.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/podskupina kontov         | Proračun leta 2007|
|                     |       v SIT|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:  |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     9.053.607|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     5.475.050|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |     4.579.615|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |     4.204.137|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |      314.554|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |       60.925|
|    |storitve             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |706 Drugi davki         |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |      895.435|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |      199.094|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       10.850|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |712 Denarne kazni        |       3.881|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       20.865|
|    |storitev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |      660.745|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |      936.873|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      249.779|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      687.094|
|    |in nematerialnega premoženja   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |     1.026.083|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |     1.026.083|
|    |virov              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |     1.615.601|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz    |     1.615.601|
|    |drugih javnofinančnih institucij |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     10.729.780|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     1.916.167|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      313.696|
|    |zaposleni            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       50.485|
|    |socialno varnost         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     1.441.434|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |       35.053|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve           |       75.499|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     1.580.716|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |       40.603|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |     1.113.318|
|    |gospodinjstvom          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |      134.819|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |      291.976|
|    |transferi            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     6.985.599|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     6.985.599|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      247.299|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |      134.030|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |      113.269|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)   |     –1.676.173|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |          |
|    |PRODAJA             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752) |       16.692|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil in |       16.692|
|    |prodaja kapitalskih deležev   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |       16.692|
|    |posojil             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      141.879|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442)          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      141.879|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |440 Dana posojila        |       16.692|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |      125.188|
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      –125.188|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV. – V.)            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |      625.939|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |      625.939|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |      625.939|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      101.402|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |      101.402|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     –1.276.824|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |          |
|    |VIII.)              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE        |      524.537|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    |     1.276.824|
|    |PRETEKLEGA LETA         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
6. člen
Župan je pooblaščen, da:
- v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne namene med proračunskimi postavkami, vendar največ do 20% obsega področja sprejetega proračuna;
- odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
- odloča o višini blagajniškega maksimuma;
- odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah;
- odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
- lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Višja svetovalka za proračun, finance in računovodstvo:
- izvaja finančno poslovanje proračuna;
- nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
- usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
- med izvrševanjem proračuna lahko odpira konte v okviru proračunskih postavk oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih;
- odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJU, tudi naslednji prihodki:
- požarna taksa,
- turistična taksa,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
- prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
- prispevki občanov za ceste,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodki od smetarine,
- in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo - proračunski sklad se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo:
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, do višine 80% rezerve odloča župan s sklepom. O tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev,na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave. O tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 840 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 625.939,00 evrov za telovadnico pri OŠ Poljane.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorenja vas - Poljane, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-04/2007-001
Gorenja vas, dne 20. marca 2007
Župan
Občine Gorenja Vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost