Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1364. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006, stran 3601.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 79/99,123/06) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 10/98,70/97, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/02 in 100/05) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 4. redni seji dne 19. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupina/podskupina kontov        | Proračun leta 2005 v|
|                    |         SIT|
+---------+------------------------------+---------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:|           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI      |    1.477.226.810|
|     |(70+71+72+73+74)       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |     595.142.537|
+---------+------------------------------+---------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |     441.306.264|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |     349.489.872|
|     |dobiček            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |      71.516.199|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |704 Domači davki na blago in |      20.300.194|
|     |storitve           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |706 Drugi davki        |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |     153.836.273|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in  |      47.771.586|
|     |dohodki od premoženja     |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |711 Takse in pristojbine   |      2.405.393|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |712 Denarne kazni       |       652.975|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |      2.586.579|
|     |in storitev          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |     100.419.740|
+---------+------------------------------+---------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |     132.845.292|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |      1.222.061|
|     |osnovnih sredstev       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |     131.623.231|
|     |zemljišč in nematerialnega  |           |
|     |premoženja          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE       |     106.306.756|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |     106.306.756|
|     |domačih virov         |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine|          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |     642.932.225|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz  |     642.932.225|
|     |drugih javnofinančnih     |           |
|     |institucij          |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI      |    1.291.289.674|
|     |(40+41+42+43)         |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI        |     309.945.084|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki  |      63.124.991|
|     |zaposleni           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |      10.542.402|
|     |socialno varnost       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |     227.733.464|
|     |storitve           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |      3.344.228|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |409 Rezerve          |      5.200.000|
+---------+------------------------------+---------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI       |     338.589.863|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |410 Subvencije        |      9.096.147|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |     235.768.543|
|     |gospodinjstvom        |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |      30.521.019|
|     |organizacijam in ustanovam  |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |      63.204.154|
|     |transferi           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |     614.943.463|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |     614.943.463|
|     |sredstev           |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |      27.811.264|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |      20.249.959|
|     |pravnim in fizičnim osebam  |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |      7.561.306|
|     |proračunskim uporabnikom   |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |     185.937.137|
|     |(I.-II) (PRORAČUNSKI     |           |
|     |PRIMANJKLJAJ)         |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |           |
|     |NALOŽB            |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |      5.471.427|
|     |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI |           |
|     |DELEŽEV (750+751+752)     |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      37.571.427|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
|     |(440+441+442)         |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |440 Dana posojila       |      5.471.427|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |      32.100.000|
|     |deležev in naložb       |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA    |     –32.100.000|
|     |POSOJILA IN SPREMEMBE     |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)|           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |               |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA      |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE         |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |          0|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |      12.574.700|
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |     141.262.437|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH      |           |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE     |     –12.574.700|
|     |(VII. – VIII.)        |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE     |     –185.937.137|
|     |(VI. + VII. – VIII. – IX = – |           |
|     |III.)             |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|     |XII. STANJE SREDSTEV NA    |     305.978.054|
|     |RAČUNIH – 31.12. PRETEKLEGA  |           |
|     |LETA             |           |
+---------+------------------------------+---------------------+
|D.    |PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE  |    11.255.594,87|
+---------+------------------------------+---------------------+
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v višini 141.262.437,00 SIT so prenesena v splošni sklad in v proračun občine za leto 2007 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 11.255.594,87 SIT so prenesena v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2007-001
Gorenja vas, dne 20. marca 2007
Župan
Občine Gorenja Vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost