Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1362. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, stran 3597.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, (ZLS UPB1 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05 - odločbe US), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 - popravek, 42/94 - odločba US RS, 1/99 - ZNIDC, 41/99, 36/00 - ZPDZC, 54/00 - ZUOPP, 26/01, 110/02 - ZIRD, 2/04 in 7/04 - popravek) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 4. seji dne 12. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste socialno varstvenih pomoči, upravičenci, merila in postopki dodeljevanja in izplačevanja socialno varstvenih pomoči v Občini Brežice.
2. člen
Sredstva za socialno varstvene pomoči se zagotavljajo v proračunu Občine Brežice.
II. VRSTE SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
3. člen
Vrste socialno varstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Brežice so:
1. Enkratne denarne socialne pomoči, ki so namenjen za:
- nakup šolskih potrebščin,
- nakup ozimnice in kurjave,
- za doplačilo šole v naravi,
- za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne socialne ogroženosti.
2. Denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki je namenjena za:
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
III. UPRAVIČENCI DO SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
4. člen
Upravičenci do socialno varstvenih pomoči so lahko državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Brežice ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Občini Brežice ter izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
1. upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči so:
- občani Občine Brežice, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
- prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- posamezniki in družine, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v položaju, ko ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
- ostali, kadar se na podlagi drugih dejstev in okoliščin ugotovi utemeljenost do pomoči.
2. pravico do pomoči ob rojstvu otroka imajo starši otroka, v primeru, kadar sta eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Brežice.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem iz prvega odstavka tega člena.
V primeru, da otrok ne živi pri starših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ima stalno bivališče v Občini Brežice.
IV. MERILA
5. člen
1. Enkratna denarna socialna pomoč:
Kriterij za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči je minimalni dohodek posameznika oziroma družine, katerega višina se določi po merilih zakonodaje s področja socialnega varstva. Enkratna denarna socialna pomoč se določi po merilih zakonodaje s področja socialnega varstva.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka je socialno denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, požara ali smrti hranitelja, ter drugih izjemnih okoliščin.
2. Pomoč ob rojstvu otroka:
Kriterij za dodelitev pomoči ob rojstvu novorojenega otroka je stalno prebivališče na območju Občine Brežice. Do pomoči ni upravičen posameznik, ki ima stalno prebivališče v Občini Brežice in je že prejel pomoč za podobne namene v občini, v kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu otroka.
6. člen
Posamezni upravičenec ali družina lahko prejme v koledarskem letu pomoč le enkrat, razen v izjemnih primerih (elementarne nesreče …).
Pri odločanju o višini enkratne denarne socialne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu občine.
Višina pomoči ob rojstvu novorojenega otroka se s sklepom določi po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto. Višino s sklepom določi župan glede na zagotovljena sredstva v proračunu za tekoče leto.
V. POSTOPKI
7. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči in pomoči ob rojstvu otroka na 1. stopnji vodi in o njiju odloča Center za socialno delo Brežice.
Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči in denarne pomoči ob rojstvu otroka se uvede na zahtevo upravičenca. Vloga se poda na obrazcih, ki sta priloga tega odloka. O upravičenosti in višini pomoči odloči Center za socialno delo Brežice z odločbo v roku 30 dni od prejema vloge. Zoper odločbo Centra za socialno delo Brežice je možna pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
Starši lahko uveljavijo pravico do pomoči ob rojstvu otroka najpozneje šest mesecev od dneva rojstva otroka.
8. člen
Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se podeli praviloma v denarni obliki, v funkcionalni pa v primeru, da Center za socialno delo Brežice ugotovi, da bi bila primernejša funkcionalna oblika pomoči. Denarna socialna pomoč se lahko dodeli tudi drugi osebi ali ustanovi, upoštevaje namen pomoči.
9. člen
Za izvajanje tega odloka sklene Občina Brežice s Centrom za socialno delo Brežice pogodbo, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti. Center za socialno delo lahko prejme nadomestilo za opravljanje te storitve v višini največ 5% od mase sredstev, ki je za enkratno denarno pomoč in pomoč ob rojstvu otroka zagotovljena v proračunu občine za tekoče leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena tega odloka so upravičenci do denarne pomoči ob rojstvu otroka otroci oziroma njihovi starši, če je otrok rojen od vključno 1. 1. 2007 dalje.
11. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne naslednji dan po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007.
Št. 128-3/2006
Brežice, dne 14. februarja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost