Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1361. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov, stran 3596.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03, 1/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1) je Občinski svet Občine Bohinj na 1. izredni seji dne 19. marca 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
2. člen
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, v kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
(2) Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
(3) Osebam, ki vodijo organe iz delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Bohinj, ki sodi v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
(1) Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanja funkcije podžupana, je določen plačni razred v razponu od 36 do 43.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.
7. člen
Z zakonom določen najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta ter sejnine oziroma nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov, odborov in komisij Občine Bohinj.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
8. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.
(3) V okviru določil prejšnjih dveh odstavkov se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer za:
- vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 120 € neto,
- udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 100 € neto,
- predsedovaje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 60 € neto,
- udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je v višini 40 € neto.
9. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
10. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta pripada nagrada.
(2) Nagrada za posamezno sejo znaša 40 € neto in se določi z odločbo, ki jo izda komisija iz 9. člena tega pravilnika.
(3) Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer:
- za vodenje seje v višini 120 € neto,
- udeležba na seji 100 € neto,
- izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora za manj zahteven nadzor v višini 110 € neto, za zahteven nadzor 150 € neto in za zelo zahteven nadzor v višini 190 € neto.
(2) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Bohinj.
(3) Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(4) Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. V koliko gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave ali podžupan.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
(1) Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu.
(2) Prejemki iz 12. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
16. člen
(1) Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
(2) Plače članov občinskega sveta in nagrade članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles, ki so določene v točno določenem znesku se ne usklajujejo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Plače članom občinskega sveta in nagrade članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/99, 2/03 in 5/05).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 100-8/2007-3
Bohinjska Bistrica, dne 19. marca 2007
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

AAA Zlata odličnost