Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1354. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 3586.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04 in 39/05), se v drugem odstavku 5. člena črta besedilo »predložitve na vpogled originalne«, na koncu odstavka pa se doda besedilo »oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.«.
Besedilo tretjega in četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po tretji alinei prvega odstavka tega člena se za odrasle osebe uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za otroke in mladostnike pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po četrti alinei prvega odstavka tega člena se uveljavlja s potrdilom, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega doma oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti, ali na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Stranki ni treba predložiti dokazil iz tega člena, ki jih izdajajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi plačila letnega povračila za uporabo cest odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. V izreku odločbe se navede upravičenec in identifikacijska številka vozila (številka šasije vozila), za katero se oprostitev prizna.
Vloga za oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest se vloži pri upravni enoti v pisni ali elektronski obliki.
Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest se lahko vloži tudi pri organizaciji, ki jo je pooblastila Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), ki vlogo nemudoma posreduje upravni enoti.
Če je odločba o oprostitvi plačila letnega povračila za uporabo cest že evidentirana v evidenci registriranih vozil, se takoj izvede registracijski postopek.
Če je bilo letno povračilo za uporabo cest plačano pred dokončnostjo odločbe iz prvega odstavka tega člena, ima upravičenec pravico do vračila vplačanega letnega povračila za uporabo cest od dne vložitve vloge za oprostitev.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stranka sama obračuna znesek letnega povračila za uporabo cest in ga vplača neposredno pri od direkcije pooblaščeni organizaciji ali na vplačilni račun, predpisan s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04, 106/05, 120/05 in 72/06).«.
4. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila vozilo odjavi pred potekom dobe, za katero je plačal letno povračilo za uporabo cest, lahko ob odjavi vozila oziroma najkasneje v roku enega meseca od odjave vozila zahteva vračilo sorazmernega deleža vplačanega zneska. Sorazmerni delež se določi v višini dvanajstine za vsak preostali celi mesec do izteka preostale dobe.
Ob odjavi vozila se stranki izpiše informativni izračun za vračilo, s podpisom katerega stranka izjavi, da je seznanjena z višino pripadajočega sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest, da se z njo strinja in da zahteva vračilo, ter navede številko transakcijskega računa, kamor naj se izplača pripadajoči sorazmerni delež letnega povračila za uporabo cest. En podpisan izvod informativnega izračuna prejme stranka, eden pa ostane v evidenci registracijskega organa.
Zahtevek se po elektronski poti posreduje pristojnemu organu, ki ga, v kolikor je zahtevek upravičen, najkasneje v osmih dneh posreduje v izplačilo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
V prehodnem obdobju, ki traja do vzpostavitve informacijske tehnologije, ki bo omogočala takojšnje preverjanje upravičenosti do vračila sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest iz 4. člena te uredbe oziroma upravičenosti do oprostitve plačila letnega povračila, vendar najdlje tri mesece od uveljavitve te uredbe, o zahtevkih za vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest oziroma o oprostitvah plačila letnega povračila za uporabo cest odloča direkcija, ki pri odločanju o vračilu sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest uporablja prvi stavek drugega odstavka ter tretji in četrti odstavek 11. člena Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04 in 39/05).
Vloga za vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest oziroma vloga za oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest se v prehodnem obdobju iz prejšnjega odstavka vloži neposredno pri od direkcije pooblaščeni organizaciji, ki vlogo nemudoma posreduje direkciji.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-4/2007/7
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2006-2411-0061
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti